نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 کارشناس، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) Email: vesal.sahar@yahoo.com

3 کارشناس، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 دکتری حرفه‌ای، پزشکی عمومی، اداره‌ی کل بیمه‌ی خدمات درمانی استان اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: اصلی‌ترین منبع مالی بیمارستان، بیمه‌ها محسوب می‌شوند ولی بیمارستان‌ها در بعضی از موارد مالی با سازمان‌های بیمه‌گر اختلاف دارند و به طور معمول همه‌ی مطالبات بیمه‌ای آن‌ها وصول نمی‌گردد. این پژوهش با تعیین علل کسورات صورتحساب‌های بیمه‌ای در بیمارستان سیدالشهدا (ع)، راهکارهایی در این زمینه پیشنهاد کرده است.روش بررسی: این پژوهش مطالعه‌ای توصیفی، مقطعی است که به صورت گذشته‌نگر انجام شده است. اطلاعات نسخ و پرونده‌های بیماران مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهدا (ع) در 6 ماهه‌ی دوم سال 1386 وارد این طرح شد و اطلاعات مربوط به بیماران خاص از مطالعه خارج  گردید. نمونه‌گیری، به روش سرشماری بود و همه‌ی نسخ و پرونده‌های 6 ماهه‌ی دوم سال 1386 بیمارستان شامل 40983 نسخه‌ی کلینیکی، 27238 نسخه‌ی پاراکلینیکی و 3392 پرونده‌ی بستری بررسی گردید. اطلاعات توسط چک لیستی که روایی آن توسط کارشناسان بیمه و متخصصین مدیریت تأیید شد، جمع‌آوری و با استفاده از شاخص‌های آماری و مقیاس‌های توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: بالاترین فراوانی و علل کسورات نسخ کلینیکی به ترتیب مربوط به نسخ بیمه‌ی کمیته امداد (62 درصد) و با علت تاریخ مخدوش می‌باشد. رتبه‌های بعدی مربوط به بیمه‌ی نیروهای مسلح، تأمین اجتماعی و خدمات درمانی است. بالاترین فراوانی و علل کسورات نسخ پاراکلینیکی به ترتیب مربوط به نسخ بیمه‌ی کمیته امداد (3/45 درصد) و با علت فاقد نسخه می‌باشد. رتبه‌های بعدی مربوط به بیمه‌های نیروهای مسلح، تأمین اجتماعی و خدمات درمانی است. بالاترین فراوانی و علل کسورات پرونده‌های بستری به ترتیب مربوط به پرونده‌های بیمه‌ی تأمین اجتماعی (4/74 درصد) و با علت اضافه درخواستی بوده است. رتبه‌های بعدی مربوط به بیمه‌های خدمات درمانی، کمیته امداد و نیروهای مسلح است.نتیجه‌گیری: بیشترین علل کسورات سرپایی با اشتباهات سازمانی ارتباط مستقیم داشت و از اشتباهات کارکنان بیمارستان نشأت می‌گرفت. در این زمینه آموزش پزشکان، پرستاران و همه‌ی کسانی که به نوعی در صورتحساب بیماران تأثیرگذارند، ضروری به نظر می‌رسد. از طرف دیگر علت اصلی و کلی در پرونده‌های بستری اضافه درخواستی بوده است که پرت منابع محسوب نمی‌شود و شفاف‌سازی این کسورات باعث کاهش اختلافات بین بیمارستان و سازمان‌های بیمه‌ای می‌شود.واژه‌های کلیدی: بیمه؛ بیمارستان‌ها؛ پرونده‌ها؛ بیماران بستری؛ مدارک بیمارستانی

عنوان مقاله [English]

The Study Deductions of Insurance Bills and Presenting Suggestions Approaches in Seyed Alshohada Hospital

نویسندگان [English]

  • Saeid Karimi 1
  • Sahar Vesal 2
  • Saeedeh Saeedfar 3
  • Mohammadreza Rezayatmand 4

1 Assistant Professor, Health Services Management, Health Management & Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

2 BSc, Health Services Management, Isfahan University of Medical Sciences. Isfahan, Iran. (Corresponding Author) Email: vesal.sahar@yahoo.com

3 BSc, Health Services Management, Isfahan University of Medical Sciences. Isfahan, Iran.

4 MD, Medicine, General Healthcare Insurance Office in Isfahan. Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Insurance considered as the main financial resource of hospitalsBut hospitals have disagreement with insuring organizations in some financial cases and usually they do not received all their insurance claims. The aim of current research was to review the causes of deductions  in insurance bills in Seyed Alshahada hospital and suggest some suitable approaches.Methods: In this descriptive cross-sectional retrospective study, prescription information and records of patients referred to Seyed Alshahada Hospital (AS) in the second six months of 2007 were studied and information of patients with special diseases was extracted from. Sampling method was census records and during the study 4983 clinical prescriptions, 27238 paraclinical prescriptions and 3392 hospitalized case were investigated. Data was collected using a checklist which validity was confirmed by insurance experts and management specialists and analyzed by statistical and descriptive scales.Results: The highest prevalence and causes of deductions in clinical prescriptions was related to insurance organizations Komite Emdad (62%) due to confounding date. Next Rankings were Nirouhaye Mosalah, Tamin Ejtemaei and Khadamat Darmani insurances. The highest prevalence and causes of deductions in paraclinical prescriptions was related to insurance organizations Komite Emdad (45.3%) due to lack of prescriptions. Next Rankings were Nirouhaye Mosalah, Tamin Ejtemaei and Khadamat Darmani insurances.The highest prevalence and causes of hospitalization records deductions was related to Tamin Ejtemaei (74.4%) due to lock exorbitant. Next rankings were Khadamat Darmani insurance, Komite Emdad insurance and Nirouhaye Mosalah insurance.Conclusion: Most causes of outpatient deductions had direct correlation with organizational mistakes derived from hospital staff. In this field, educating physicians, nurses and other staff holding up in patients bill procedure seems to be necessary. On the other hand, the main cause for inpatient files as it was mentioned was due to extra demands, which did not count resources lose. Transparency of the deductions would reduce the disagreement between hospital and insurance organizations.Keywords: Insurance; Hospitals; Files; Inpatients; Hospital Records.