نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره‌وری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان، ایران.

2 استادیار، تحقیق در عملیات، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دکتری تخصصی، پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) Email: el_moazam@yahoo.co

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA یا Data Envelopment Analysis) انجام شده است. همچنین به علت کیفی بودن بعضی معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP: Analytical Hierarchy Process) برای تبدیل داده‌های کیفی به کمی استفاده شده است.روش بررسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جامعه‌ی پژوهش این مطالعه مدیران بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (29 نفر) در سال 1387 بودند. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بوده است که با استفاده از نرم‌افزارهای DEA-Excel Solver و Expert Choice صورت گرفت. مدل مسأله‌ی خروجی محور در حالت بازده به مقیاس متغیر انتخاب شد.یافته‌ها: بیشترین مورد اختلاف بین وضعیت موجود و وضعیت بهینه در نهاده‌ها و ستاده‌ها، وضعیت مربوط به ستاده‌ی نسبت درآمد به هزینه بود.نتیجه‌گیری: در روند تحقیق، مدیران کارا تعیین شدند و بازده به مقیاس هر مدیر مشخص شد. از بین 29 مدیر 15 مدیر کارا و سایر مدیران ناکارا بودند. شاخص‌های عدم سختی کار، تعداد نیروی متخصص و تعداد نیروی درمان به عنوان ورودی و شاخص‌های نمره‌ی فرم عملکرد، ضریب اشغال تخت، زمان آخرین پرداخت‌ها و نسبت درآمد به هزینه به عنوان خروجی انتخاب شدند.واژه‌های کلیدی: ارزیابی عملکرد؛ تفسیر داده‌های آماری؛ مدیران؛ بیمارستان‌ها.

عنوان مقاله [English]

A combined model of Data Envelopment Analysis (DEA) and Analytical Hierarchy Process (AHP) in Ranking of Hospitals Managers

نویسندگان [English]

  • Samira Nikoukar 1
  • Saeedeh ketabi 2
  • Elham Moazam 3

1 MSc Student, Industrial Engineering, Eslamic Azad University of Najaf Abad, Isfahan, Iran.

2 Assistant Professor, Operation Research, Isfahan University, Isfahan, Iran

3 PhD, Social Doctor, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. (Corresponding Author) Email: el_moazam@yahoo.com

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was to evaluate the Performance of the hospitals’ managers affiliated to Medical University of Isfahan by Data Envelopment Analysis (DEA) method. Also since some attributes of performance are qualitative, Analytical Hierarchy Process (AHP) method was used also to quantify the data.Methods: This research was practical in purpose and descriptive-analytic in method. The research population was 29 hospitals’ managers affiliated to Medical University of Isfahan University in 2008.Primary data collected from the existed documents in care deputy of medical University of Isfahan. Data analysis has been done by DEA & AHP methods using Expert Choice and DEA-Excel Solver software.Results: In this research the efficient managers are determined along with their return to scale (RTS). The variable returns to scale and output oriented model of DEA has been applied in the research. And also the optimal situation compared by in this situation, that showed the most variation between these situations was about ratio of revenue to cost. The efficiency, Optimal Multipliers and slacks are determined.Conclusion: In this research the efficient managers and their score were determined. Between 29 managers 15 managers was determined as efficient ones. RTS for more managers are decreasing or constant. Indicators such as Lack of hard work indices, the number of expert resources and number of resources were treated as inputs. Indicators such as performance form Score, bed occupancy, last time payments and ratio of revenue to cost were selected as the output.Keywords: Performance Assessment; Data Interpretation, Statistical; Administrators; Hospitals.