نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) Email:karimian@mng.mui.ac.ir

2 مربی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 مربی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: زندگی ماشینی به عنوان یکی از مشکلات اصلی بشریت قلمداد می‌شود، چرا که نتیجه‌ی آن کاهش تحرک و فعالیت افراد است. از جمله مفاهیم نوینی که معنای واقعی خود را با پیدایش انواع تکنولوژی و صنعتی شدن جوامع در زندگی مردم پیدا نموده است، اوقات فراغت و نحوه‌ی گذراندن آن است. ورزش‌‌های تفریحی با ورزش‌‌های مربوط به اوقات فراغت از مناسب‌ترین و شاید ضروری‌ترین گونه‌‌های گذران اوقات فراغت در عصر حاضر است. هدف از پژوهش حاضر نحوه‌ی گذراندن اوقات فراغت کتابداران شهر اصف‌هان با تأکید بر نقش تربیت بدنی و ارتباط آن با سلامت بود.روش بررسی: روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی– توصیفی است. جامعه‌ی آماری را کتابداران کتابخانه‌‌های عمومی، دانشگاهی، تخصصی و آموزشگاهی شهر اصفهان در سال 1387 تشکیل دادند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ای بود که با 35 سؤال از نوع بسته پیرامون فعالیت بدنی، اوقات فراغت و سلامت بین کتابداران شهر اصفهان توزیع گردید، که روایی پرسش‌نامه توسط متخصصان و اساتید مجرب مورد تأیید قرار گرفت. پایایی ابزار با استفاده از Cronbach’s alpha 86/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی و درصد) استفاده شد و نتایج با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: نتایج نشان داد بیشترین فعالیت در اوقات فراغت کتابداران، تماشای تلویزیون و کمترین آن رفتن به سینما و تئاتر و انجام کار‌های فردی بود. همچنین بیشترین اولویت مشکل کارکنان در زمینه‌ی علل عدم پرداختن به ورزش، خستگی جسمانی به واسطه‌ی کار (8/29 درصد) و کمترین آن گران بودن وسایل ورزشی (9/2 درصد) بود. بیشترین اولویت برای رشد و توسعه‌ی ورزش در ادارات، به اجباری نمودن کارمندان از طریق بخش‌نامه (7/32 درصد) اختصاص یافت. بیماری‌‌های قلبی- عروقی از رایج‌ترین ناراحتی‌‌های جامعه‌ی ‌پژوهش (1/73 درصد) بوده است.نتیجه‌گیری: آگاهی از شرایط، خصوصیات و شیوه‌‌های انجام ورزش‌‌های تفریحی و به وجود آوردن شرایط و امکانات مناسب با توجه به سلیقه‌‌ها و گرایش‌‌های مختلف، از جمله وظایف مهم مدیران و دست‌اندرکاران مقوله‌ی فراغت است. همچنین ضروری است که با برنامه‌ریزی جدی و کار فرهنگی، اقشار مختلف جامعه به خصوص قشر دانشگاهی را از تأثیرات مثبت اوقات فراغت و تفریحات سالم آگاه کرد و آن‌‌ها را هر چه بیشتر به سوی این‌گونه فعالیت‌‌ها سوق داد.واژه‌های کلیدی: بهداشت و تندرستی؛ کتابداران؛ تفریحات؛ فعالیت بدنی؛ فعالیت‌‌های اوقات فراغت

عنوان مقاله [English]

Ways of Spending Leisure Time in Isfahan Librarians with Emphasis on the Role of Physical Education and its Relationship with Health

نویسندگان [English]

  • Jahangir Karimian 1
  • Parivash Skekarchizadeh Isfahani 2
  • Mina Afshar 3

1 Assistant Professor, Management & Planning Physical Education, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. (Corresponding Author). Email: karimian@mng.mui.ac.ir.

2 Lecturer, Physical Education, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

3 Lecturer, Medical Library & Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Industrial lifestyle considered as one of the main problems of humanity, because it result in reduced mobility and activities of people. Leisure time and the ways which is spent is a novel concepts which had been found its true meaning in accordance with rising  various technologies and industrialization of societies. Nowedays, recreational sports with sports-related leisure time considered as the most appropriate and perhaps necessary ways of spending leisure time.The aim of this study was to determine the way of spending leisure time among Isfahan librarians with emphasis on the role of physical education and its relation to health.Methods: In this descriptive survey study librarians from public, academic, professional and institution libraries of Isfahan were included in 2008.Data was collected using a questionnaire containing 35 questions about physical activity, depending on type, leisure and health. The validity and reliability of the questionnaire was approved by health education and social medicine experts and calculating Cronbach's alpha(0.86), respectively. Data analyzed by SPSS software and descriptive statistics Results: The most leisure time activity among librarians was watching TV and the lowest was going to the cinema and theater and doing individual work. 58% of them had no leisure time on Friday and have healthy recreation. The most important problems for not to do exercise was physical exhaustion due to job involvment (%29.8) and the least was expensive exercise equipment (%2.9). The highest priority for growth and development of exercise in departments was allocated to compulsion circular in stuffs (32.7%).Conclusion: Planning, organizing and increasing motivation for useful and healthy spare time of academic librarian need the support of administrations. An important responsibility of directors in each organization is to recognize different condition, situation and tastes. Also it is essential to lead academic people to spend their leisure time in a healthy and useful way by cultural educations.Keywords: Health; Librarians; Recreation; Exertion; Leisure Activities.