نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، رهبری و رفتار سازمانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار، رهبری و رفتار سازمانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری، مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) Email: pourmiri90@gmail.com

4 دانشیار، اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: رفتار و فعالیت انسان‌‌ها ناشی از انگیزه‌‌ها یا نیاز‌های آنان است. مدیران با شناخت و پیش‌بینی انگیزه‌ها و نیاز‌های واقعی کارکنان خود می‌توانند به موقع و به طور صحیح به ارضای نیاز‌ها و انگیزه‌های آنان اقدام نمایند. مطالعه‌ی حاضر به منظور شناخت عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان بیمارستان‌‌های دولتی و خصوصی شهر اصفهان انجام گرفته است.روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی بودکه در سال 1388 انجام شد. جامعه‌ی آماری شامل کارکنان بیمارستان‌های دولتی و خصوصی بزرگ شهر اصفهان، در همه‌ی رده‌های شغلی پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و اداری پشتیبانی بود. تعداد نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه‌ی محدود و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 248 نفر برآورد شد. ابزار تحقیق پرسش‌نامه‌ای مشتمل بر 51 سؤال بود که در سه دسته‌ی عوامل مادی، معنوی و سازمانی تقسیم شد. روایی ابزار، بر اساس روش روایی صوری و پایایی آن با ضریب Cronbach’s alpha 82 درصد برآورد گردید. داده‌ها در سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین عوامل انگیزشی (مادی، معنوی و سازمانی) در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی متفاوت بود. به طوری که در بیمارستان‌های دولتی عوامل مادی با میانگین 30/4، عوامل معنوی با میانگین 34/4 و عوامل سازمانی با میانگین 17/4 نسبت به بیمارستان‌‌های خصوصی که میانگین این عوامل در آن‌ها به ترتیب 18/4، 12/4 و 08/4 بودند، تفاوت معنی‌داری را نشان داد. نتایج آزمون فیشر در مقایسه‌ی میانگین متغیرهای انگیزشی بر اساس رده‌ی شغلی، وضعیت استخدامی و مدرک تحصیلی تفاوت معنی‌داری را نشان داد.نتیجه‌گیری: کارکنان بیمارستان‌های دولتی و خصوصی مورد مطالعه از اولویت‌های انگیزشی متفاوتی برخوردار بودند. به طوری که در بیمارستان‌های دولتی عوامل معنوی نسبت به بیمارستان‌های خصوصی از اهمیت بیشتری برخوردار بود. از این‌رو مدیران این سازمان‌ها بایستی با درک این تفاوت‌‌‌‌‌‌ها در کارکنان مختلف، اقدام به برانگیختن آنان نمایند.واژه‌های کلیدی: انگیزش؛ کارکنان؛ بیمارستان‌ها.

عنوان مقاله [English]

Study of Factors Affecting Job Motivation among Staff of Private and Public Hospitals in City of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Mahdi Abzari 1
  • Ali Shaemi 2
  • Mansoureh Pourmiri 3
  • Karim Azarbaijani 4

1 Associated Professor, Leadership & Organizational Behaviors, Isfahan University. Isfahan, Iran.

2 Assistant Professor, Leadership & Organizational Behaviors, Isfahan University. Isfahan, Iran.

3 PhD Student, Management of Organizational Behaviors & Resource Human, Isfahan University. Isfahan, Iran. (Corresponding Author) Email: pourmiri90@gmail.com

4 Associated Professor, Economic, Isfahan University. Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Human behavior and activity are resulting from their motives or needs. Managers could timely and properly satisfy the needs and motivation of their stuffs by understanding and predict their real motivations and needs. This study was conducted to identify factors affecting staff motivation of public and private hospitals in Isfahan. Methods: In this descriptive – analytical study 248 employees of public and private hospitals in large cities of Isfahan, in all occupational categories of medical, paramedical, nursing and administrative support were enrolled. Research tool was a questionnaire containing 51 questions in three categories of material, intellectual and organizational factors. The validity and reliability of the questionnaire was confirmed based on the viewpoints of behavioral sciences experts and Cronbach’s alpha coefficient(0.82), respectively. The data in descriptive and inferential statistics analyzed using SPSS software.Results: Mean of material, intellectual and institutional factors in public hospitals were 4.30, 4.34 and 4.17 respectively. Mean of material, intellectual and institutional factors in private hospitals were 4.18, 4.12 and 4.08 respectively. Mean of motivational factors (material, intellectual and institutional) in public and private hospitals was different significantly (P<0.05).Mean of motivational variables were different in studied population according to their average occupational class, employment status and qualification (P<0.05).Conclusion: Hospital staffs in private and public hospital have different motivational priorities. The spiritual elements were more important in employee of public hospitals than private ones. Therefore managers must understand these differences in various employees and attempt to motive them.Keywords: Motivation; Personnel; Hospitals.