نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، آموزش بهداشت، مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد، شهر کرد، ایران.

2 دانشجوی دکتری، آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار، پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، آموزش بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) Email:sharifirad@hlth.mui.ac.ir

چکیده

مقدمه: برنامه‌ی پزشک خانواده با تلاش مسؤولان کشور در سال ١٣٨٤ به منظور دسترسی راحت و مناسب به خدمات سلامت در روستاها و شهرهای با جمعیت زیر ٢٠٠٠٠ نفر به اجرا درآمد. این پژوهش با توجه به گذشت حداقل 2 سال از اجرای برنامه با هدف بررسی آگاهی و نگرش مردم مناطق روستایی شهرستان شهرکرد نسبت به برنامه‌ی پزشک خانواده انجام گردید.روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی– تحلیلی می‌باشد.آزمودنی‌های پژوهش 1100 نفر از افراد تحت پوشش برنامه‌ی پزشک خانواده در مناطق روستایی شهرستان شهرکرد استان چهار محال و بختیاری در سال 1388 بودند که به روش نمونه‌گیری به صورت چند مرحله‌ای انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات، از پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته استفاده گردید. روایی پرسش‌نامه از طریق اعتبار صوری و محتوی و تعدادی از متخصصان پزشکی اجتماعی و آموزش بهداشت صورت گرفت. پایایی پرسش‌نامه نیز از طریق محاسبه‌ی Cronbach’s alpha به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS و آزمون‌های آماری همبستگی Pearson، spearman  و آنالیز واریانس استفاده شد.یافته‌ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که میانگین سنی افراد مورد بررسی 23/34 سال می‌باشد. میزان آگاهی افراد مورد بررسی نسبت به برنامه‌ی پزشک خانواده به ترتیب، 9/30 درصد ضعیف، 4/53 درصد متوسط، 5/14 درصد خوب و 3/1 درصد عالی بود. همچنین نگرش افراد در 5/0 درصد خیلی خوب، 5/25 درصد خوب، 4/64 درصد متوسط، 1/9 درصد ضعیف، 5/0 درصد خیلی ضعیف برآورد گردید. بین نمره‌ی آگاهی و سن رابطه‌ی‌ معکوس و بین نمره‌ی آگاهی و سطح تحصیلات رابطه‌ی مستقیم وجود دارد. همچنین بین نمره‌ی نگرش و سن رابطه‌ی مستقیم وجود دارد.نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که روستاییان از آگاهی مناسبی نسبت به برنامه‌ی پزشک خانواده برخوردار نبودند. همچنین نگرش آن‌ها نیز متوسط بود که مؤید نیاز بیشتر به آموزش در زمینه‌ی بهبود و افزایش نگرش صحیح آنان می‌باشد.واژه‌های کلیدی: آگاهی؛ نگرش؛ خدمات بهداشت روستایی؛ پزشکان خانواده.

عنوان مقاله [English]

A survey on Knowledge and attitudes of Rural Population towards the Family Physician Program in Shahrekord city

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Alidosti 1
  • Elahe Tavassoli 2
  • Reza Khadivi 3
  • Gholam Reza Sharifirad 4

1 MSc, Health Education, Shahrekord Health Center, Shahrekord, Iran

2 PhD Student, Health Education, Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Social Medicine, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran

4 Associate Professor, Health Education, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran. (Corresponding Author) Email: sharifirad@hlth.mui.ac.ir

چکیده [English]

Introduction: The family physician program has been implemented with the effort of the country's officials since 2005in the villages and towns with populations under 20,000 people to performe comfortable and convenient access to health services.The aim of this research was to  study knowledge and attitude of rural population toward the family physician program in rural regions of Shahr-e Kord.Methods: In this descriptive analytic survey, 1100 individuals under the program of rural family physician in Chaharmahal va Bakhtiari Province were selected by multistage sampling method. Data collected using a self-adminstrated quesstionnare which validity and reliability was confirmed by health education and social medicine experts and calculating Cronbach's alpha, respectively. Obtained data analyzed by SPSS software in two categories of descriptive and inferential statisticsResults: Mean age of studied population was 34.23 years. Knowledge of participants regarding family physician program was poor, moderate, good and excellent in 30.9%,53.5%,14.5% and 3.1% of cases, respectively. Their attitude was very good,good,moderate and poor in 0.5%,25.5%,64.4% and 9.1% of cases, respectively. There was a negative significant relation between knowledge and age and positive relation between knowledge score and education. There was a positive significant relation between attitude score and age.Conclusion: Results indicated that rural population did not have the appropriate knowledge to the family physician, as well as  their attitude was also moderate. . These results confirm the need for more education in improving and increasing their appropriate attitude.Keywords: Awareness; Attitude; Rural Health Services; Family Physicians.