نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) Email: tazhibi@hlth.mui.ac.ir

2 کارشناس ارشد، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: رضایت شغلی ازعوامل مهم افزایش بهره‌وری، تعلق و دلبستگی کارکنان به محیط کار و افزایش کمیت و کیفیت کار است. هدف کلی این مقاله، تعیین میزان رضایت شغلی کارکنان مدارک پزشکی مراکز آموزشی درمانی استان کرمانشاه بوده است.روش بررسی: این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی است. با توجه به محدود بودن تعداد کارکنان بخش مدارک پزشکی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1385، تعداد 42 نفر به صورت تصادفی و به روش احتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی توصیف شغل (JDI یا Job Descriptive Index) بود که در ابعاد کار در شغل فعلی، امکانات و شرایط محیط کار، حقوق و مزایا، سرپرستی، روابط همکاران و ارتقای شغلی آنان با مقیاس نگرش‌سنج لیکرت طراحی شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها، متغیرهای مورد بررسی در قالب ارایه‌ی جداول و نمودارها توصیف گردید و سپس با استفاده از آزمون‌های مناسب آماری تجزیه و تحلیل شد. روایی و پایایی پرسش‌نامه توسط گروه محققین JDI در سال 1997 به تأیید رسیده است.یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان داد که 4/71 درصد از کارکنان از کار خود رضایت دارند و 6/28 درصد از آن‌ها از کار خود ناراضی‌اند. همچنین ارتباط بین رضایت کارکنان با رضایت از کار در شغل فعلی، جنبه‌های سرپرستی، روابط همکاران، ارتقا و ترفیع، حقوق و مزایا و شرایط محیط کار تأیید شد.نتیجه‌گیری: حدود 75 درصد کارکنان مدارک پزشکی از شغل خود رضایت داشتند. رضایت از جنبه‌های مختلف از قبیل رضایت از کار، روش‌های سرپرستی، روابط بین همکاران، ترفیعات، حقوق و مزایا و شرایط محیط کار، سبب ارتقای رضایت شغلی می‌گردد.واژه‌‌‌‌های کلیدی: رضایت شغلی؛ کارکنان؛ مدارک پزشکی؛ بهینه سازی.

عنوان مقاله [English]

Study of Job Satisfaction of Medical Records Staffs in Kermanshah Medical Educational Center

نویسندگان [English]

  • Mehdi Tazhibi 1
  • Shirin Zardoeigolanbary 2

1 Assistant Professor, Biostatistics and Epidemiology, Isfahan University of Medical Sciences. Isfahan, Iran. (Corresponding Author) Email: tazhibi@ hlth.mui.ac.ir.

2 MSc, Medical Records, Kermanshah University of Medical Sciences. Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Job satisfaction considered as an important factor in increasing productivity, workers belonging and attachment to the work environment and improving the quantity and quality of work.The aim of this study was to determine job satisfaction levels in medical record staff.Methods: It was a descriptive analytic study. Due to the limited number of medical records staff in health education centers in Kermanshah University of Medical Sciences in 2006, 42 individuals were selected randomly by proportional counting method.Collecting data has done by using of Smith job satisfaction questionnaire (JDI) which was designed in dimensions of work in current jobs, facilities and working environment, salary and benefits, supervision, relationships with colleagues and improve their job by attitude measuring Likert scale. Data analyzing has done by using of descriptive statistics and SPSS software.Results: 71.4 percent of medical records staff were satisfied with their job and 28.6 percent dissatisfied. There was significant correlation between job satisfaction of staff and job satisfaction in current job, aspects of supervision, partners’ relationship, upgrading and promotion, salary and benefits and work conditions.Conclusion: About 75% of medical records staff were satisfied with their job. Satisfaction with various aspects such as job satisfaction, supervision methods, relationships between colleagues, promotions, salaries and benefits and workplace conditions improving job satisfaction.Key Words: Job Satisfaction; Personnel; Medical Records; Optimization.