نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: طی چند سال اخیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچون سایر عرصه‌ها، در جهت منطقی نمودن اندازه‌ی دولت، تقویت نظام پاسخ‌گویی و کارآمد نمودن عرضه‌ی خدمات سلامت، استراتژی تأمین منابع از خارج سازمان را در دستور کار خود قرار داده است. دراین مطالعه به ارزیابی واگذاری خدمات واحد مدارک پزشکی بیمارستان آیت‌اله کاشانی اصفهان از زوایای گوناگون پرداخته شده است.روش بررسی: این مطالعه،‌ توصیفی و کاربردی به صورت موردی (قبل وبعد) بود. جامعه‌ی پژوهش واحد مدارک پزشکی و بایگانی مرکز آموزشی درمانی آیت‌اله کاشانی اصفهان و زمان آن سال 1388 بود. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه (رضایت مشتریان داخلی)، چک لیست‌ها (ارزیابی فرآیند واحد، نواقص پرونده‌ها و میزان تحقق الزامات ماده‌ی 88)، مصاحبه‌ی نیمه ساختمند با مسؤولان واگذاری و همچنین از طریق بررسی مستندات و مدارک مالی و اداری مرتبط با موضوع استخراج شده‌اند. روایی ابزار با استفاده از فرم‌های استاندارد دانشگاه و استانداردهای واحد مدارک پزشکی و پایایی بر اساس محاسبه‌ی Cronbach’s alpha مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل آماری یافته‌‌ها با استفاده از برنامه‌ی SPSS انجام شد.یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از کاهش 5/4 درصد هزینه‌ی تمام شده هر پرونده‌ی پزشکی، کاهش 4/37 درصد در میزان نواقص پرونده و بهبود 2/78 درصد در فرآیندهای واحد پس از واگذاری واحد مدارک پزشکی بوده است. همچنین افزایش 59 درصد در رضایت مشتریان داخلی و تحقق 70 درصد از الزامات ماده‌ی 88 از دیگر نتایج واگذاری واحد مدارک پزشکی به بخش خصوصی می‌باشد.نتیجه‌گیری: حفظ اطلاعات بیماران یکی از اصول اساسی منشور حقوق بیمار می‌باشد؛ و تلفیق میان حضور بخش خصوصی و اصل فوق نکته‌ی اساسی در واگذاری این بخش است. موفقیت بخش خصوصی در ارتقای کارآیی و کاهش هزینه‌های واحد و همچنین افزایش رضایت مشتریان و بهبود کیفیت خدمات، نشانگر آن است که در صورت رعایت اصول قانونی، واگذاری این واحد می‌تواند کارا و اثربخش تلقی گردد.واژه‌های کلیدی: واگذاری، ارزیابی، مدارک پزشکی.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Medical Record Services Outsourcing of Ayat o Allah Kashani Hospital

نویسندگان [English]

  • Masoud Ferdosi
  • Sayed Mohammad Ehsan Farahabadi
  • Farzaneh Rejalian
  • Maryam Haghighat

چکیده [English]

Introduction: Hospitals, like most executive agencies have scarified the importance of policy, planning and supervision with their executive actions. With their errors, they waste the resources and remain away from development and competitive arena.So during recent years the Ministry of Health and Medical Education as well as other areas, in order to make rational government size, strengthening accountability of the system and efficiency of the health services, has considered the strategy of supply sources from outside of the Organization on its agenda.. Therefore in this study outsourcing of medical records services unit was evaluated from different angles.Methods: In this descriptive applied before-after study, the medical records unit of Kashani Educational Center was evaluated. Data collected by a questionnaire (internal customers), a check lists (Process Evaluation Unit, medical records defects, fulfill the requirements of 88 bylaw), semi- structured interviews with officials and by checking of financial and administrative documents and records related to the topic.Results: The findings indicated decreased medical cost per case and files defects in 4.5% and 37% of cases and improvement in unit processes in 37.4% of cases, after outsourcing the medical record unit. Other results of outsourcing medical record unit were 59% increase in customer satisfaction and 70% fulfillment of the requirements of 88 by laws.Conclusion: Keep patients information is one of fundamental principles of patient privacy rights, and combined private sector presence and the above mentioned fundamental is important point in outsourcing in this section. Success in promoting private sector efficiency, reduce unit costs and increase customer satisfaction and improve service quality indicates that if the legal principles implemented, outsourcing of this unit could be considered efficient and effectiveKeywords: Outsourcing; Evaluation; Medical Records.