نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: از جمله محاسن تحقق فرایند نظام ارجاع، کم کردن پرسنل و تجهیزات و صرفه‌جویی در مخارج و وسایل، تقسیم متناسب منابع جهت استفاده‌ی بهینه‌ی آن‌ها و عدم ایجاد هزینه‌های غیر منطقی برای بیماران می‌باشد. در این راستا هدف پژوهش حاضر تعیین عوامل مؤثر بر میزان تحقق نظام ارجاع از نظر مراجعین به بیمارستان‌های دولتی استان اصفهان بود تا با دستیابی به آن بتوان بر این مهم فایق آمد و سیستم سلامت را از مزایای آن بهره‌مند ساخت.روش بررسی: نوع مطالعه توصیفی– تحلیلی و پیمایشی بود. مطالعه در شش ماهه‌ی دوم سال 1387 انجام شد و جمعیت مورد مطالعه، مراجعین به بیمارستان‌های دولتی استان اصفهان بوده است. از این میان 5 بیمارستان تابعه‌ی شبکه‌ی بهداشت و درمان شهرستان‌های فلاورجان، شاهین شهر، شهرضا و نایین و نیز 5 بیمارستان دولتی شهرستان اصفهان مورد مطالعه قرار گرفته است. نحوه‌ی نمونه‌گیری بیمارستان‌ها خوشه‌ای بود و در نهایت به صورت نمونه‌گیری ساده، تعداد 400 نفر از مراجعین به بیمارستان‌ها مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته بود که روایی آن توسط صاحب‌نظران تأیید شد و پایایی آن برابر 85 درصد بود.یافته‌ها: آگاهی و رضایت در جوامع شهری و انگیزه در جوامع غیر شهری از سطح بالاتری برخوردار است. 9/51 درصد از افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی به سطح اول ارایه‌ی خدمات مراجعه می‌کردند، در حالی که این میزان در افراد تحت پوشش بیمه‌ی خدمات درمانی 09/89 درصد بوده است. میانگین آگاهی مراجعین از سیستم ارجاع در بین بیمارستان‌های مورد مطالعه، دارای تفاوت معنی‌داری نبود. در حالی که میانگین رضایت و انگیزه‌ی مراجعین از سیستم ارجاع در بین بیمارستان‌های مورد مطالعه دارای تفاوت معنی‌داری (05/0 ≤ P) بود.نتیجه‌گیری: میزان آگاهی و رضایت از نحوه‌ی ارایه‌ی خدمات سلامت در سطوح اولیه‌ی ارایه‌ی خدمات، بر تحقق فرایند سیستم ارجاع از نظر ساکنین شهری و انگیزه از نظر ساکنین غیر شهری، عامل مؤثر در سیستم ارجاع است. از این‌رو با سرمایه‌گذاری در ارتقای این عوامل می‌توان اطمینان حاصل کرد که سیستم به شکل مفیدتری عمل خواهد کرد.واژه‌های کلیدی: آگاهی؛ انگیزش؛ بیمارستان‌های آموزشی.

عنوان مقاله [English]

Survey of Referal System Influenced Factors from the Perspective of Referrings of Isfahan Educatinal Hospitals

نویسندگان [English]

  • Asadolah Shams
  • Maryam Mofid
  • Farzane Rejlian

چکیده [English]

Introduction: The profits of executable referral system process are including: decrease the staff and equipment and saving in expenses and tools, appropriate division of sources for the best use of them and prevention of put patients to unreasonable expenses. In this course, the purpose of present study was to determine the effective factors on executable amount of referral system process in public hospitals of Isfahan city from the point of view of people, until can surmount it by obtain to this purpose, and health system can use from these profits.Methods: In this descriptive– analytic and measurable study, people who refer to public hospitals of Isfahan province were studied in 2008.Five hospitals affiliated to Falavarjan, Shahin Shahr, Shahreza and Nayyyn health centers and five public hospitals in Isfahan city selected by clustering method and 400 patients referred to selected hospitals selected by simple sampling method. Data collected by a self-administrated questionnaire which validity was confirmed by experts and its reliability was 85 percent.Results: Awareness and satisfaction was higher in urban population and motivation in non-urban communities.51.9% of people covered by Tammin Ejtemai insurance and 89.09% of those who covered by Khadamat darman insurance have refered for first level of services.Mean of knowledge of client from referral system in studied hospitals was not different significantly.Mean of client satisfaction and motivation of the referral system in studied hospitals was different significantly (P<0.05).Conclusion: The most important factors in referral system in realization of its process from the perspective of urban population were awareness and satisfaction and from the perspective of rural population was motivation. So investing in promotion of these factors can be sure that the system will work more useful.  So by investment for improvement of these factors, we can be sure that this system will perform more useful than the other time.Keywords: Awareness; Motivation; Hospitals; Teaching.