نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: تأمین مجلات علمی بخش عمده‌ای از بودجه‌ی کتابخانه‌های دانشگاهی را به خود اختصاص می‌دهد. از این‌رو انتخاب مجلاتی که بتواند نیاز اطلاعاتی کاربران دانشگاه‌ها را مرتفع سازد و از نظر علمی نیز دارای اعتبار مناسبی باشد، بسیار حایز اهمیت است. هدف از این مقاله، شناسایی مجلات الکترونیکی هسته‌ی حوزه‌ی موضوعی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از قانون Bradford و بررسی وضعیت این مجلات از نظر جایگاه آن‌ها در فهرست ISI بوده است.روش بررسی: این مطالعه، پژوهشی پیمایشی است که به روش کتاب‌سنجی در سال 1388 انجام شده است و به شناسایی مجلات هسته در بین 191 عنوان مجله‌ی الکترونیکی تمام متن موجود در کتابخانه‌ی ملی دیجیتال پزشکی ایران در حوزه‌ی موضوعی بهداشت محیط پرداخته است. ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه‌ی وارسی بوده است و داده‌های این پژوهش نیز با استفاده از آمار توصیفی در نرم‌افزار Excel تجزیه و تحلیل شده است.یافته‌ها: مجلات هسته‌ی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حوزه‌ی بهداشت محیط، 3 عنوان و شامل مجلات Social Science and Medicine، Patient Education and Counseling و Preventive Medicine بود. همچنین پراستفاده‌ترین مجله‌ی این حوزه توسط کاربران دانشگاه، در گزارش‌های استنادی مجلات 2008 وجود نداشت و معتبرترین مجله‌ی ISI در جایگاه سی و دوم فهرست میزان استفاده از مجلات الکترونیکی این حوزه قرار داشت.نتیجه‌گیری: نتایج نشان دهنده‌ی آشنایی کم کاربران دانشگاه علوم پزشکی با منابع الکترونیکی موجود در حوزه‌ی بهداشت است. اما می‌توان انتظار داشت که در صورت برگزاری دوره‌های آموزشی به منظور آشنایی بیشتر کاربران دانشگاه با منابع الکترونیکی این حوزه و اطلاع رسانی کافی در مورد پوشش موضوعی مجموعه‌های الکترونیکی مختلف، میزان استفاده از مجلات الکترونیکی موجود افزایش یابد.واژه‌های کلیدی: نشریات ادواری؛ دانشکده‌های بهداشت؛ بهداشت شغلی؛ بهداشت همگانی؛ دانشگاه‌ها؛ منابع.

عنوان مقاله [English]

Determination of Isfahan University of Medical Sciences Environmental, Public & Occupational Health Core E- Journals and Compare with ISI List

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Boroumand
  • Neda Asadian
  • Mansureh Jamshidian
  • Zahra Rajabi
  • Elham Zarei

چکیده [English]

Introduction: Purchasing scientific journals take a large amount of university library budget. So choosing journals with a scientific validity that response to universities needs is so important. This Article aims to have a survey on usage rate of Isfahan University of Medical Sciences users on public, environmental and occupational health journals to confirm core journals via Bradford Scattering law and compare them with the ISI Journals list.Methods: This is a padding descriptive research that had a bibliometric survey on Isfahan University of Medical Sciences Electronic journals that presented in Iranian National Medical Digital Library (www.inlm.org). Research society was consisting of 191 electronic journals. A checklist was used for data collection and research findings presented by descriptive statistics in Microsoft excel.Results: The findings showed that the core journals of this university in public & environmental health course were Social Science and Medicine, Patient Education and Consulting and Preventive Medicine journals. The most widely used journal by users of the university in this field, in 2008 was not in ISI journal citation reports and most prestigious journal in the ISI in this category was in 32nd place rank of using.Conclusion: The results indicated the little familiarity of the university users with electronic resources in the health field. But we can expect that establishment of training course and electronic collections presentation can help electronic resource cognition in users and increase using them.Keywords: Periodicals; Schools, Public Health; Occupational Health; Public Health; Universities; Resources.