نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: امروزه با تأکید فزاینده بر سازمان‌های یادگیرنده، دانش و یادگیری از عوامل مهم در سازمان‌ها به حساب می‌آید و برخورداری از دانش و اطلاعات روزآمد برای ادامه‌ی حیات سازمان‌ها به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است. از این‌رو هدف از این پژوهش تعیین رابطه‌ی بین سازمان یادگیرنده و سبک‌های رهبری مدیران گروه‌های آموزشی از دیدگاه اعضا هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده است.روش بررسی: روش پژوهش با توجه به ماهیت پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری 594 نفر اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال1389 بودند که از این تعداد 201 نفر از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم نمونه به عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات دو پرسش‌نامه‌ی سازمان یادگیرنده و سبک‌های رهبری چندگانه بود که روایی صوری و محتوایی آن با نظر کارشناسان و پایایی آن از طریق محاسبه‌ی ضریب Cronbach’s alpha (92/0 = 1r و 85/0 = 2r) تعیین گردید و داده‌های حاصل از آن‌ها با استفاده از آزمون‌های توصیفی و استنباطی و نرم‌افزار 16 SPSS مورد تحلیل قرار گرفتیافته‌ها: 1. بین مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده با سبک رهبری تحولی، رابطه‌ی معنی‌دار وجود دارد. 2. بین مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده با سبک رهبری تبادلی رابطه‌ی معنی‌دار وجود دارد. 3. بین مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده با سبک رهبری عدم مداخله‌گر رابطه‌ی معنی‌دار وجود دارد. 4. بین میانگین نمره‌های سازمان یادگیرنده با سبک‌های رهبری چندگانه بر اساس سوابق کار، تحصیلات و سن تفاوت وجود ندارد.نتیجه‌گیری: با وجود سبک‌های رهبری در میان مدیران گروه‌های آموزشی، بستری مناسب جهت استفاده از مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در دانشگاه فراهم و برخورداری مدیران از سبک‌های رهبری باعث ارتباط و مشارکت بیشتر اعضا، مدیران گروه و سایر بخش‌‌ها در فعالیت‌های دانشگاه شده است.واژه‌های کلیدی: سازمان‌ها (بهداشتی- درمانی)؛ رهبری؛ مدیران.

عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship between Learning Organization with Leadership Styles of Educational Department`s Chairpersons at Isfahan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Bahareh Gholami
  • Banafshe Gholami
  • Susan Bahrami

چکیده [English]

Introduction: Today, with increasing emphasis on learning organizations, knowledge and learning are considered important factors in organizations and having updated knowledge and information have become an unavoidable necessity to continue the life and stability of these organizations.Hence this study was conducted to study  the relationship between learning organization & leadership styles educational departments’ chairpersons at Isfahan University of Medical Sciences.Methods: In this descriptive- correlative study, from 594 faculty members, 203 members were selected by stratified sampling method. Research instruments were two questionnaires of learning organization and multi- leadership styles which validity(face and content) and reliability was confirmed by experts and through measurement of Cronbach’s alpha coefficient (r1=0.92r2= 0.85), respectively. Collected data were analyzed by SPSS16 software and through descriptive and inferential statistics tests.Results: There was a significant relation between learning organization indices and transformational leadership, transactional leadership and laissez-faire leadership. Mean score of learning organization with multi- leadership styles based on years of employment, studies and age was not different.Conclusion: Presence of different leadership styles among the directors of departments’provided an appropriate admission for use of the components of learning organization at the university and having the leadership styles of managers make communication and greater participation of members, managers and other sector groups in university activities.Keywords: Organizations; Leadership; Administrators.