نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: افراد و گروه‌های کاربر اطلاعات مدارک پزشکی، ضمن تکیه بر داده‌ها و اطلاعات بهداشتی درمانی، کیفیت آن‌ها را خواستارند. بیمارستان‌ها مجبورند پرونده‌های پزشکی را برای پاسخ‌گویی به نیازهای کاربران نگهداری کنند. اما برای نگهداری آن‌ها با کمبود فضا مواجه‌اند. پژوهش حاضر با هدف تعیین کارآمدی اطلاعات ثبت شده در پرونده‌های پزشکی بیماران مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) توسط کاربران در نیمه‌ی اول سال 1387 انجام شده است.روش بررسی: این بررسی به روش توصیفی- مقطعی صورت گرفته است. نمونه‌گیری به روش سرشماری و شامل کلیه‌ی مدارک پزشکی (حدود 6000 پرونده پزشکی) بیمارانی بود که در نیمه‌ی اول سال 1387 مورد تقاضای کاربران قرار گرفته است. یافته‌های مطالعه با مراجعه‌ی مستقیم پژوهشگر به بخش مدارک پزشکی آن مرکز و استخراج داده‌ها از مستندات درخواست‌های اطلاعاتی کاربران و پرونده‌ی بیماران مربوط، در قالب چک لیست صورت گرفت و روایی این ابزار با نظر استادان صاحب‌نظر مسجل گردید. برای تحلیل داده‌‌‌‌‌ها از آنالیز توصیفی با استفاده از نرم‌افزار SPSS استفاده شد.یافته‌ها: بیشترین درصد موارد درخواست اطلاعات مدارک پزشکی بیماران مربوط به خود بیماران (4/36 درصد) و پس از آن به ترتیب مربوط به مراجع قانونی (8/27درصد)، پرداخت کنندگان ثالث (1/23 درصد) و کمیته‌های کیفیت (1/0 درصد) بوده است. بیشترین درخواست‌ها از مدارک پزشکی با سن یک سال (3/73 درصد) بوده است و پرونده‌هایی با کمتر از 3 سال سن، 94 درصد از کل درخواست‌ها را شامل شده‌اند. مسن‌ترین پرونده‌های درخواستی به ترتیب 14، 11، 11، 1، 15، 13 ساله بوده‌اند. در 100 درصد درخواست‌های کاربران، برگه‌های خلاصه‌ی پرونده، شرح عمل جراحی و گزارش اکوکاردیوگرافی جزء بسته‌ی درخواستی قرار گرفته است. صدمه، آسیب و مسمومیت‌ها بیشترین (30 درصد) و بیماری‌های چشم و ضمایم آن کمترین (1/0 درصد) درخواست‌ها را شامل می‌شدند.نتیجه‌گیری: کارآمدی اطلاعات بیماران با گذشت زمان کم می‌شود و نگهداری حدود 95 درصد از اصل پرونده‌ها بیش از 3 سال، مقرون به صرفه نیست. به علاوه، اطلاعات 95 درصد از بیماری‌های بیماران بستری در طی 7 سال پس از ایجاد پرونده، درخواست شده‌اند و تنها اطلاعات اختلالات روانی و رفتاری، نقص خلقتی و ناهنجاری‌های مادرزادی و اختلالات کروموزمی‌ پس از مدت فوق درخواست شده‌اند که می‌توان آن‌ها را جداگانه پس از این مدت نگهداری نمود.واژه‌‌های کلیدی: مدارک پزشکی؛ بیمارستان‌ها؛ کارآمدی؛ استفاده کنندگان؛ اطلاعات.

عنوان مقاله [English]

Evaluation the Effectiveness of Inpatients Medical Record Information by Different Users at Al-Zahra Academic Medical Center in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Raeisi
  • Asghar Ehteshami
  • Mohsen Norouzi

چکیده [English]

Introduction: Users of medical record information in accordance to relying on data and health information, they demand quality. Proper storage, maintenance, and archiving of old medical records forms for different purposes has led to lack of enough storage space and retention problems for health services organizations. The objective of this study is to assess the effectiveness of medical record information by different users and the length of storage and retention time at Alzahra academic medical center.Methods: This research is an applied, descriptive cross sectional study. The research population included all medical records (about 6000 medical records) of patients which have been demand by users in the first half of 2008 and selected by Census sampling method. Research findings was collected in the form of checklist by referring directly to the Medical Records Department Center and extract data from documents and user requests information about the patients file. Validity of this instrument was confirmed by experts. Data analyzed by SPSS software and descriptive analysis tests.Results: The most requests for medical records information was made by the patient themselves in 36.4% of cases; followed by law enforcement agencies at 27.8%, insurance companies at 23.1%, and quality assurance committees at 1%. The requests time frame for of medical records information after discharge was one year with 73.3%, and 94% after 3 years of patient discharge. From the point of view of request time frames, the oldest request was made 14, 11, 11, 1, 15 and 13 years after the patient discharge respectively. The most requests for medical record forms from the patient chat were discharge summary, operating room report forms, and echocardiography report forms. From the point of view of disease code, the most requests for medical records was related to injuries and related disabilities and poisoning and overdose cases at 30% and 1% for eye diseases.Conclusion: These study results showed that utilization of medical records information decreases over the time and it is not cost effective to keep about 95% of primary files for more than three years. In addition, 95% of disease information regarding to psychological and behavioral disorders, congenital anomalies and malformation and chromosome aberrations have been requested over seven years after creating the file which can be kept separately, Therefore, the results of the study suggests that health services managers and policy makers should adjust the time frame for storage and retention of medical records in their temporary and permanent archiving methods according to the utilization patterns of their users and customers as far as possible.Key words: Medical Records; Hospitals; Self Efficacy; Users; Information.