نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: مقیاس استفاده‌ی وسواس‌گونه از اینترنت یکی از جدیدترین و معتبرترین پرسش‌نامه‌ها در زمینه‌ی تشخیص اعتیاد اینترنتی است. هدف از این پژوهش بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی فرم فارسی این مقیاس در کاربران دانشجوی دانشگاه‌های شهر اصفهان بوده است.روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی– پیمایشی و از نوع مقطعی در سال 1388 بود. جامعه‌ی پژوهش 400 نفر از کاربران دانشجوی شهر اصفهان بودند که به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شده بودند. سپس نسخه‌ی فارسی مقیاس استفاده‌ی وسواس‌گونه از اینترنت به همراه پرسش‌نامه‌ی اطلاعات دموگرافیک، پرسش‌نامه‌ی اعتیاد اینترنتی Young و پرسش‌نامه‌ی تشخیصی اعتیاد به اینترنت Young توسط افراد تکمیل شد. در نهایت برای تعیین نقطه‌ی برش، تمامی گروه نمونه بر اساس ملاک تشخیصی اعتیاد اینترنتی مورد مصاحبه‌ی روانپزشکی قرارگرفتند. پس از جمع‌آوری و نمره‌گذاری پرسش‌نامه‌ها، ویژگی‌های سایکومتریک پرسش‌نامه از روش‌های تحلیل عاملی، روایی افتراقی (تشخیصی)، تنصیف، هم‌سانی درونی (Cronbach’s alpha) و استفاده از منحنی ROC توسط نرم‌افزار 15SPSS محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: تحلیل عاملی به روش تأییدی برای مقیاس استفاده‌ی وسواس‌گونه از اینترنت، 3 عامل را استخراج نمود. علاوه بر این برای این پرسش‌نامه، دو نوع روایی دیگر (هم‌زمان 78/0 و 81/0 = r و افتراقی 68/0 = r) و دو نوع پایایی هم‌سانی درونی (89/0 = ) و تنصیف (89/0 = r) به دست آمد. بهترین نقطه‌ی برش بالینی پرسش‌نامه‌ی استفاده‌ی وسواس‌گونه از اینترنت، 37 است.نتیجه‌گیری: مقیاس تشخیصی استفاده‌ی وسواس‌گونه از اینترنت در جامعه‌ی ایرانی، خصوصیات روان‌سنجی مطلوبی دارد و از آن می‌توان در تحقیقات روانشناسی و روانپزشکی جهت غربالگری کاربران اینترنتی عادی از کاربران معتاد استفاده نمود.واژه‌های کلیدی: روایی و پایایی؛ تحلیل عاملی؛ اینترنت؛ دانشگاه‌ها.

عنوان مقاله [English]

Validity, Reliability and Factor Analysis of Compulsive Internet Use Scale in Students Internet Users of Isfahan’s Universities

نویسندگان [English]

  • Sayed Salman Alavi
  • Fereshte Jannatifard
  • Mehdi Eslami
  • Hossein Rezapour

چکیده [English]

Introduction: Compulsive Internet Use Scale (CIUS) is a newest and prestigious questionnaire in the diagnosis of internet addiction .The goals of this study was to investigate the reliability and validity (psychometric properties) of Persian version of CIUS in internet users of Isfahan's universities.Methods: In this descriptive and Cross- sectional research  400 Isfahan university students were enrolled by quota sampling method. Studied population completed demographic questionnaire, Persian version ofCIUS, Internet Addiction Test (IAT) and Young Diagnostic Questionnaire (YDQ).Finally, to determine the cut off point, all studied subjects were interviewed clinically based on diagnostic criteria for Internet addiction (DSM- IV- TR). After collecting and scoring the questionnaires, the psychometric  features of the questionnaire analyzed using factor analysis, discriminative validity, internal consistency (Cronbach’s alpha), split half, and ROC Curve by SPSS15 Software.Results: Factor analysis revealed three factors for CIUS. It has good internal consistency (Cronbach’s alpha = 0.89), split half (r = 0.89), discriminative validity (r = 0.68) and concurrent validity (0.78,0.81).The best cut off point for this questionnaire (CIUS) was 37.Conclusion: CIUS has acceptable psychometric properties and this is a valid and reliable instrument that may be used in research on Internet addiction.Keywords: Validity; Reliability; Factor Analysis; Internet; University.