نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، اداره‌ کل بیمه سلامت استان اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در بررسی چرخه‌ی درآمد اورژانس اساساً نقاطی که در آنها ارزش افزوده ایجاد نمی‌گردد، از روی «نقشه‌ی هست» شناسایی و اندازه‌گیری می‌شود. این امر توسط تیم تحقیقاتی- اصلاحاتی که ساختاری از نوع حل‌کننده‌ی مسائل دارد و ترکیبی از صاحبان با سطح متفاوت دانش و مهارت هستند، تحقق می‌یابد. در مرحله‌ی بعد تیم با توجه به «نقشه‌‌ی هست» به طراحی «نقشه‌ی باید» و «نقشه‌ی آنچه می‌تواند باشد» می‌پردازد. این مطالعه با شناسایی چرخه‌ی درآمد، از نقاط فاقد ارزش افزوده در فرآیند اورژانس بیمارستان کاشانی و به عبارت دیگر نقاط هزینه‌ساز و هزینه‌ی این فرآیند (نقشه‌ی هست)، کوشیده است تا نقشه‌ی فرآیند بهبود یافته را طراحی نماید. در این مطالعه سیکل درآمد در اورژانس بیمارستان کاشانی اصفهان درنیمه‌ی اول سال 1390 مورد شناسایی قرار گرفت. روش بررسی: این‌ پژوهش‌ یک‌ مطالعه‌ی کیفی‌‌ از نوع اقدام‌پژوهی و مبتنی بر متدولوژی توصیه شده و 8 مرحله‌ای تحقیق انجمن مدیریت مالی سلامت آمریکا درخصوص چرخه‌ی درآمد بیمارستان بود‌ که‌ با هدف‌ بررسی سیکل درآمد بخش اورژانس بیمارستان کاشانی شهر اصفهان در سال 1390 انجام‌ شد. واحد مطالعه شامل فرآیند اورژانس بیمارستان کاشانی شهر اصفهان- که دارای چند زیر فرآیند و نقطه‌ی فعالیت مرتبط می‌باشد- در سال 1390 بود. این واحد از طریق 30 پرونده بیماران اورژانسی و نقاط طی شده در آن و نیز مصاحبه به شکل بارش افکار و تکنیک گروه اسمی با کارکنان اورژانس بیمارستان -برحسب تخصص‌های شاغل پزشکی، پرستاری، بهیار و نیروهای خدماتی شیفت صبح به ترتیب به تعداد 3-7-2-1 نفر (جمعاً 13 نفر) که از نظر زمانی و مکانی در بیمارستان کاشانی اصفهان در نیمه اول سال 1390 حضور داشتند- مورد ارزیابی قرار گرفت. نسبت نمونه‌گیری (Sampling Fraction) کارکنان اورژانس بیمارستان برحسب تخصص‌های شاغل پزشکی، پرستاری، بهیار و نیروهای خدماتی به ترتیب 23-54-15-5/7 درصد بود. یافته‌ها: نتایج این مطالعه با توجه به 8 هدف مورد بررسی شامل این موارد بود: تعیین فرآیند گردش کار اورژانس بیمارستان کاشانی- تعیین فلودیاگرام گردش کار اورژانس- تحلیل عملیات کار مبتنی بر فرآیند اورژانس- تعیین نقاط و مناطق هزینه‌بر در فرآیند اورژانس بیمارستان- تعیین نقاط و مناطق درآمدزا در فرآیند اورژانس- تعیین نقاط قابل اصلاح در فرآیند اورژانس بیمارستان- شناسایی راه‌های کاهش هزینه در بخش اورژانس- شناسایی راه‌های افزایش درآمد در بخش اورژانس نتیجه‌گیری: ترکیب بررسی عملکرد فرآیند و استفاده ابزاری از خلاقیت در شکل یک مطالعه‌ی کیفی اساس مطالعه‌ی نقشه‌ی درآمد را شکل می‌دهد که اکنون به صورت روزافزون از آن استفاده می‌شود. نتایج این مطالعه در اصلاح و بهبود عملکرد اورژانس تأثیر جدی و بسیار مهمی خواهد داشت، چنانکه می‌تواند با کشف اشتباهات و خطاها و نیز سوگرایی‌های سیستماتیک که به شکل بالقوه یا بالفعل وجود دارد، زمینه را برای تحقق مفهوم «درست انجام بده و همیشه درست را انجام بده» فراهم نماید. واژه‌های کلیدی: فوریت‌های پزشکی؛ درآمد؛ ارزش افزوده؛ بیمارستان‌ها

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of Revenue Cycle mapping Process in the ED of Kashani Hospital, Isfahan, Iran 2009

نویسنده [English]

 • Sayed Masoud Shajari Pour Mosavi

Healthcare Administration, The General Department Of Health Insurance Of Isfahan Province, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: This study has researched revenue cycle in emergency department (ED) of Kashani educational hospital in Isfahan in 2009 (1388). In revenue cycle, the point which has not added value was measured in IS MAP by research team, that composed of the own personnel with different level of skills and knowledge. In the next phase of research, the team designed SHOULD MAP and COULD MAP with study of added value in sub process and points in IS MAP. The goal of the study was identification, measurement, and improvement of ED IS MAP and converted to SHOULD or COULD MAP. Methods: This study was a qualitative study in type of action research and performed by the recommended 8th phase methodology of HFMA (Heath Care Financial Management Association) for improvement revenue cycle of ED process. Results: The result of this study composed of 8 goals which have described the details in the final report. It was included of determining: ED flowchart, ED flow diagram, ED process analysis, ED cost centers, ED revenue centers, centers which need to improve, methods which decrease cost, methods which increase revenue. Conclusion: This study had the effect on quality care in ED for achievement to Do it right, DO right things every time. Keywords: Emergencies; Income; Added Value; Hospitals

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emergencies
 • Income
 • Added Value
 • Hospitals
 1. Asefzadeh S,HealthEconomy,Daneshemrooz edition,2th edition,Tehran,Iran,2004,chapter1:4-5(in Persian)
 2. Donald S, Sheppard ,Hospital costs analysis ,translator: Pourreza A, Social Security studies center publication ,Tehran Iran,2000 chapter 2:27-9(in Persian)
 3. Zohori A.A study of time management in emergency department of Bahonar Hospital,Kerman ,Journal of Iran medical University # 31
 4. Shajari Pour Mosavi M,A Study of patient referral in the Isfahan province hospital networking,Iran,1999
 5. Zahedi M, Cost accounting for health services section in the health centers, Health economy congress,Tehran,1997 (in Persian)
 6. Pesce A, Management Association, two Westbrook corporate center, suite 700, Westchester, IL 60154. 2005
 7. Pesce AJ, hfma, Revenue cycle upgrades: increase cash flow and lower Expenses, august2005
 8. HFMA as (Heath care financial management association) Charting a revenue cycle roadmap.2005
 9. Pesce A. J, stanching Hospital Financial Hemorrhage With Information Technology, Health Management Technology. August 2003.
 10. HFMA as (Heath care financial management association)..revenue solution& revenue cycle challenges. 2005
 11. Deming WE., out of the crisis: Quality, Productivity and competitive and Competitive Position. Cambridge University Press, Cambridge, Massachusetts, USA, 1996
 12. HFMA as (Heath care financial management association) No-Nonsense Tactics for Revenue Cycle Improvement. 2007
 13. HFMA as (Heath care financial management association). Revenue Cycle Upgrades: Increase Cash Flow & Lower Expenses. 2005
 14. HFMA as (Heath care financial management association). Revenue cycle challenges for hospitals & health systems. 2008
 15. HFMA as (Heath care financial management association). process mapping the revenue cycle.2006
 16. Ohlsson H, Boudewyns M, charting a revenue cycle roadmap. Septambre2005
 17. Ohlsson H. Healthcare Financial a revenue cycle roadmap Reprinted from the September 2005 issue of hfma.2006
 18. Ohlsson J, Murray, Utah, Revenue Cycle Marketing Manager, 2005