نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، جامعه‌شناسی پزشکی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تقاضای القایی یکی از چالش‌های نظام سلامت کشورها است که باعث بالا رفتن سهم مردم در هزینه‌های درمانی و همچنین رشد شاخص هزینه‌های تحمل ناپذیر می‌شود. در نتیجه مقاله‌ی حاضر به دنبال شناسایی چالش‌های تقاضای القایی با استفاده از تجارب صاحب‌نظران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. روش بررسی: روش تحقیق که در شهر اصفهان در سال 1391 انجام شد، به شیوه‌ی کیفی بود و از مصاحبه‌ی نیمه‌ ساختار یافته برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. برای تعیین روایی و پایایی معیارهایی مانند موثق بودن اطلاعات، قابل اعتماد بودن، قابل اطمینان بودن و قابل تثبیت بودن داده‌ها درنظر گرفته شد. جامعه‌ی پژوهش شامل صاحب‌نظران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. نمونه‌گیری به روش هدفمند انجام شد و تعداد 17 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. به مصاحبه‌شوندگان اطمینان داده شد که نامی از آنها برده نمی‌شود و تمامی اطلاعات آنها محرمانه باقی خواهد ماند. از روش تجزیه و تحلیل موضوعی برای تحلیل داده‌ها استفاده گردید. یافته‌ها: در این پژوهش، براساس تحلیل موضوعی انجام شده 41 زیر موضوع و 3 موضوع اصلی استخراج شد. این سه موضوع اصلی شامل چالش‌های سازمان‌های بیمه‌گر، چالش‌های سیستم سلامت و چالش‌های بیمار بود. هر کدام از این موضوعات نیز دارای زیر موضوعاتی بودند. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش چالش‌های ناشی از تقاضای القایی را ارائه می‌کند که بارزترین یافته‌های آن شامل چالش‌های سازمان‌های بیمه‌گر، چالش‌های سیستم سلامت و چالش‌های بیمار بود. این یافته‌ها به سیاستگذاران بخش سلامت کمک می‌کند تا بتوانند با درنظر گرفتن چالش‌ها، راهبردهای مناسبی در جهت کاهش آنها طراحی نمایند. واژه‌های کلیدی: مراقبت‌های بهداشتی؛ سیستم‌های مراقبت بهداشتی؛ بیمار؛ بیمه؛ هزینه‌های درمانی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges Resulting from Healthcare induced Demand: a qualitative study

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Keyvanara 1
 • Saeed Karimi 2
 • Elahe Khorasani 3
 • Marzie Jafarian jazi 4

1 Associate Professor, Medical Sociology, Social Determinate of Health Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Associate professor, Healthcare Management, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Healthcare Management, Faculty of Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 Healthcare Management, Faculty of Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Induced demand is one of the challenges of health care systems in different countries. It increases health care costs and also increases catastrophic cost index. This article seeks to examine the challenges of induced demand with the use of expert’s experiences of Isfahan University of Medical Sciences. Methods: The research is applied a qualitative method which done in Isfahan in 2012. Semi-structured interview was used for data gathering. For validity and reliability criteria such as data reliability of information and stability were considered. Participants in this study were people who had been informed in this regard and had to be experienced and were known as experts. Purposive sampling was done for data saturation. 17 people were interviewed. The anonymity of the interviewees was preserved. The data are transcribed, categorized and then used the thematic analysis. Results: In this study thematic analysis was conducted and 41 sub-themes and three themes were extracted. The three main themes include insurance organizations challenges, health systems challenges and patient’s challenges. Each of them has some sub-themes. Conclusion: the results of this study provide challenges due to induced demand. The most notable findings include insurance organizations challenges, health care system challenges and patient challenges. These findings will help health policymakers consider challenges to design appropriate strategies to reduce them. Keywords: Healthcare; Healthcare System; Insurance; Patients; Healthcare Costs

کلیدواژه‌ها [English]

 • Healthcare
 • Healthcare System
 • Insurance
 • Patients
 • Healthcare Costs
 1. Besley, T. and M. Gouveia, Alternative systems of health care provision. Econ Pol, 1994. 19: p. 199–258.
 2. Delattre, E. and B.t. Dormont, Fixed fees and physician-induced demand: A panel data study on French physcians. Health Economics, 2003. 12: p. 741–754.
 3. Andersen, L.B. and S. Serritzlew, Type of services and supplier-induced demand for primary physicians in Denmark in Danish Public Choice Workshop. 2007, Department of Political Science and government: København.
 4. Richardson, J. and S. Peacock, Reconsidering theories and evidence of supplier induced demand. 2006, Centre for Health Economics, Monash University: Australia.
 5. Cline, R. and D. Mott, exploring the Demand for a Voluntary Medicare Prescription Drug Benefit. AAPS Pharmsic, 2003. 5(2).
 6. Crane, T.S., The Problem of Physician Self-Referral under the Medicare and Medicaid Antikickback Statute. The Hanlester Network Case and the Safe Harbor Regulation. Journal of the American Medical Association, 1992. 268(1): p. 85-91.
 7. Abdoli, G., Induce demand theory of the information asymmetry between patients and doctors. Economic Research Journal, 2005(68): p. 91-114.
 8. Izumida, N., H. Urushi, and S. Nakanishl, An Empirical Study of the Physician-Induced Demand Hypothesis:The Cost Function Approach to Medical Expenditure of the Elderly in Japan. Review of Population and Social Policy, 1999(8).
 9. Mahbubi, M., et al., Supplemental insurance and induce demand in veterans. Medical veterans journal, 2010. 2(8): p. 18-22.
 10. Bickerdyke, L., et al., Supplier-Induced Demand for Medical Services, in Productivity Commission Staff Working Paper. 2002: Canberra.
 11. Hadley, J., J. Holahan, and W. Scanlon, Can fee-for-service reimbursement coexist with demand creation? Inquiry, 1979. 16(3): p. 247–258.
 12. Fabbri, D. and C. Monfardini, Demand induction with a discrete distribution of patients. 2001, Dept. of Economics, University of Bologna.
 13. Saul, S., Profit and Questions on Prostate Cancer Therapy, in The New York Times. 2006.
 14. Amporfu, E., Private hospital accreditation and inducement of care under the Ghanaian National Insurance Scheme. Health Economics Review, 2011. 1(13).
 15. Labelle, R., G. Stoddart, and T. Rice, A re-examination of the meaning and importance of supplier-induced demand. Journal of Health Economics, 1994. 13(3): p. 347–368.
 16. Palesh, M., et al., “We noticed that suddenly the country has become full of MRI”. Policy makers’ views on diffusion and use of health technologies in Iran. Health Research Policy and Systems 2010. 8(9).
 17. Broomberg, J. and M.R. Rice, The Impact of the fee-for-sevices reimbursement system on the utilisation of health services. S Afr Med J, 1990. 78: p. 130-132.
 18. Falit, B., G. Cary, and R. Kenneth, Integrated Prostate Cancer Centers and Over-utilization of IMRT: A Close Look at Fee-For-Service Medecine in Radiation Oncology. International Journal of Radiation Oncology 76(5): . 2010. 76(5): p. 1285-88.
 19. McGuire, T.G., Physician Agency, in Handbook of Health Economics, A.J. Culyer and J.P. Newhouse, Editors. 2000, Amsterdam: Elsevier.
 20. Cromwell, J. and J.B. Mitchell, Physician-Induced Demand for Surgery. Jourcal of Health Economics 5, 1986: p. 293-313.
 21. Borhanzade, A., Induced demand and the cost of tests and its impact on cost and family health. 2011, Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors.
 22. Tussing, A.D. and M.A. Wojtowycz, Physician-induced demand by Irish GPs. Social Science and Medicine, 1986. 23(9): p. 851–860.
 23. Dranove, D., Demand inducement and the physician/patient relationship. Economic Inquiry 26, 1988: p. 281-298.