نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت ، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله(عج)، تهران، ایران

4 گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: استفاده از اصول اقتصادی و متعاقب آن ارزیابی عملکرد اقتصادی بیمارستان‌ها، موجب تصحیح فرآیندها و تداوم فعالیت‌ها گشته و اداره‌ی اقتصادی صنعت بیمارستان را فراهم می‌نماید. هدف از مطالعه‌ی حاضر تخمین تابع تولید بیمارستان‌های منتخب اصفهان به منظور تحلیل رفتار اقتصادی این بیمارستان‌ها در استفاده از منابع تولید بود. روش بررسی: مطالعه‌ی حاضر از نوع مطالعات کاربردی بود که به شیوه‌ی تحلیلی در سال 1391 به اجرا درآمد. در این مطالعه از تخمین تابع تولید لگاریتمی دوطرفه‌ی ‏کاب- داگلاس، نرخ فنی جانشینی و کشش تولید هر یک از عوامل تولید جهت بررسی رفتار اقتصادی بیمارستان‌ها استفاده شد. جامعه‌ی پژوهش شامل 5 بیمارستان عمومی منتخب در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. داده‌ها به شکل پانل (ترکیب سری زمانی و مقطعی) مربوط به یک دوره‌ی زمانی 6 ساله به روش میدانی با استفاده از فرم‌های اطلاعاتی جمع‌آوری گردید. در نهایت جهت تخمین مدل از نرم‌افزار اقتصادسنجی5  EVIEWS استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌های مطالعه نشان داد که نهاده‌های تخت فعال (91/0)، پرستار (11/0)، پزشک (01/0) و سایر کارکنان (008/0) به ترتیب بیشترین تأثیر را در تولید تعداد پذیرش‌های بستری بیمارستان‌های مورد مطالعه داشت. ضرایب تمامی عوامل تولید از لحاظ آماری معنی‌دار (05/0P<) و مقدار ضریب تعیین مدل نیز در حد بسیار خوب (98/0R2=) بود. همچنین همه‌ی عوامل تولید در منطقه‌ی اقتصادی بودند. مجموع ضرایب تابع تولید بیش از یک (1<) نشان‌دهنده‌ی تولید فزاینده نسبت به مقیاس بود. نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه نشان از اهمیت بالای تخت بیمارستانی در افزایش تولید (تعداد ترخیص‌شدگان) دارد. بنابراین میزان بهره‌وری تخت فعال در این بیمارستان‌ها بالا بوده و بیشترین نقش را در تولید بیمارستان (تعداد ترخیص‌‌شدگان) به خود اختصاص داده است. می‌توان استنتاج کرد که استفاده از ظرفیت‌های بیمارستان‌های موجود و سرمایه‌گذاری جهت افزایش نهاده‌های تولید با توجه به بازدهی فزاینده‌ی بیمارستان‌های موجود، می‌تواند راه‌حل کاراتری نسبت به احداث بیمارستان‌های جدید باشد. واژه‌های کلیدی: اقتصاد بیمارستان؛ رفتار اقتصادی؛ بیمارستان‌ها

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimate of production function in selected public hospitals of Isfahan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • saeed karimi 1
 • Sima Nejadlabbaf 2
 • Taha Nasiri 3
 • lida shams 4

1 Assistant Professor, Department of Health Service Management, Health Management and Economic Research Center, School of Management and Medical Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Department of Health Economics, School of Management and Medical Information Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Health Management Research Center (HMRC), Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Department of Health Service Management , School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Using economic principles and after that evaluating economical operation of hospitals cause the correction of procedures and continuation of activities and provide economic managing of hospital’s industry. The aim of this study was estimation production function in selected public hospitals of Isfahan University of Medical Sciences to assessment economical behavior of these hospitals in use of resources. Methods: This study was a kind of application studies that perform in descriptive-analytic manner in 2011. In this study bilateral logarithmic Cab-Douglas production function used to assessment economical behavior of hospitals. Research society was 5 selected military hospitals of Isfahan University of Medical Sciences. Data collected in form of Panel (Composition of cross-sectional and time series) for a 6 years period by survey method. Finally EVIEWS 5 econometrical software used for estimation the model. Results: study findings showed that active beds (0/91), nurse (0/11), physician (0/01) and other personnel (0/008) inputs respectively have greater impact on production (number of Inpatient admission) of hospitals. The Coefficient of all inputs -except hospital beds- were significant (P<0.05). All of inputs were in economic area. Amount of appointment coefficient were in excellent range (R2=0.98). Summations of coefficients were more than 1 that shows increasing return to scale. Conclusion: the findings show great important of bed in rise of production (number of Inpatient admission). Thus the productivity of beds is high in hospitals and the greater role for production of hospital (number of inpatient discharge). Also we can say use of current hospitals capacity and investment in increasing production inputs can be an effective solution rather than building new hospitals because of increasing return to scale. Keywords: Economics, Hospital; Economics, Behavioral; Hospitals

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economics, Hospital
 • Economics, Behavioral
 • Hospitals
 1. Haghparast H. Estimate the production functions in hospitals of Iran University of Medical Sciences during 1992-2002 (M.S thesis). Faculty of Management and Medical Information Sciences, Iran University of Medical Sciences. 2003
 2. World Health Organization (WHO) technical discussions. The role of government in health development. Regional Committee for the Eastern Mediterranean 2006; EM/RC53/Tech.Disc.1.
 3. Abolhallaj M. Financial bases of health organizations. Benfam publication, Tehran 2006; p15. ]In Persian [
 4. Griften D. How is the hospital organization and how it works? (Arab M, Ravangard R, Vali L, Kavosi Z, Ostovar R.). University Jahad of Tehran University of Medical Sciences. Islamic Republic of Iran Army Medical Sciences. 2008
 5. Hardie N, Kyanko K, Busch S, LoSasso A, Levin R. Health Literacy and Health Care Spending and Utilization in a Consumer-Driven Health Plan. Journal of Health Communication 2011; 16(1):308–321.
 6. Rezapoor A, Asefzade S. Estimating cost function at hospital of Qazvin University of medical Sciences(2001-2005).The journal of Qazvin of medical sciences.11(4).2008:77-82
 7. Alem Tabriz A, Imanipour M. Measuring efficiency of medical services in hospitals using data envelopment analysis (DEA). Journal of Management View 2009; 10(2): 139-157.
 8. Tavakoli M. Comparative study of Esfahan hospitals cost and income distribution in 2000. 1th convention of hospital resource management: Abstract book, Emam Hosein publication; Tehran 2001; p 42 ]In Persian [
 9. Rezapour A, Asefzadeh S. Estimation of production function in hospitals of Qazvin university of medical sciences (1988-2004). The journal of Qazvin University of medical Sciences 2006; 10(3):86-90.
 10. Rezapour A. Haghparast H. Performance of production fctors in general hospitals affiliated to Iran University of Medical Sciences. The journal of Qazvin University of medical Sciences 2006;10(1):109-115.
 11. Masayuli M. Economies of scale and hospital productivity: An empirical analysis of medical area level panel data. Reasearch of Economy 2010; 10(1):1-17.
 12. Meyer R, Degoulet P. Choosing the right amount of healthcare information technologies investments. International journal of medical informatics 2010; 26(1):7-14.
 13. Hadiyan M, Gohari M, Yusefi M. Estimation hospital production function in hospitals related to Urmia University of medical sciences. Health Management journal 2006; 10(29):7-14.
 14. Rezapour A, Khalaj M. Assessment economical behavior of Iran University of Medical Sciences general hospitals during 1997 to 2004. The journal of Shahrekord University of Medical Sciences; 2006; 8(3):11-16.
 15. Sabagh Kermani M, Shaghaghi V. Iran hospitals production function. The journal of economic researches, 2002; 2(2):37-65. ]In Persian [
 16. Somanathan A,Honson K, Dorabawila T. Operating Efficiency in Public Sector Health Facilities in Sri Lanka: Measurement and Institutional Determinants of Performance, Journal of Public Health Research,2000; 3(12): 17-25.
 17. Jensen GA. The role of physician in hospital production. Review of economics and statistics report. 1996-1968