نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت صنعتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: لازمه پیاده‌سازی فن‌آوری پزشکی از راه دور برای ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی پذیرش آن است. هدف کلی مطالعه حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش پزشکی از راه دور با بهره‌گیری از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بود. روش بررسی: روش این پژوهش تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات آن، ترکیبی از پرسشنامه‌ی مدل پذیرش فن‌آوری و تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر پزشکان بیمارستان‌های شهر اصفهان در دوره‌ی زمانی اردیبهشت و تیر 1391 بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده، 125 نفر از آنان به عنوان نمونه‌ی پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. جهت سنجش روایی و پایایی مدل از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و آلفای کرونباخ استفاده شد و براساس نتایج تحلیل مسیر ارتباط متغیرهای این پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS19 و AMOS20 انجام شد. یافته‌ها: سودمندی درک شده (54/0=β) و سهولت درک شده (43/0=β) بر نگرش نسبت به استفاده از پزشکی از راه دور تأثیرگذار بودند. یافته‌های پژوهش همچنین حاکی از تأثیر مثبت سودمندی درک شده (61/0=β) و کنترل رفتاری درک شده (39/0=β) بر تمایل افراد نسبت به این نوع فن‌آوری بود، درحالی که هنجارهای ذهنی (18/0=β) بر تمایلات رفتاری مورد تأیید قرار نگرفت. نتیجه‌گیری: نتایج بدست آمده حاکی از این است که مدل پذیرش فن‌آوری و تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده می‌تواند نیت افراد را در به‌کارگیری فن‌آوری پزشکی از راه دور پیش‌بینی نماید. واژه‌های کلیدی: پزشکی از راه دور؛ فن‌آوری؛ مراقبت سلامت؛ بیمارستان‌ها

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing of Factors that Affect the Acceptance of Telemedicine with Combination of Technology Adoption and Theory of Planned Behavior Models (Case study: Physicians in Isfahan)

نویسندگان [English]

 • Ali Sanayei 1
 • Javad Khazaei Pool 2
 • Sajad Jafari 2
 • Hadi Balouei Jamkhaneh 3

1 Professor, Department of Management, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Marketing Management, Isfahan University, Isfahan, Iran

3 Industrial Management, Isfahan University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Prerequisite for implementing telemedicine for providing medical services and health is its acceptance. The overall objective of this study was investigating the factors that influence the adoption of it with using ICT. Methods: method of this study was Analysing and data collection instrument was combination of Theory of Planned Behavior and the Technology Acceptance model questionnaires. The present population of the study was physicians in Isfahan hospitals and 125 of them were selected as sample with classification random sampling. The validity of the model was performed by structural equation modeling method. For data analysis used software was SPSS19 and AMOS20. Results: Results show that perceived usefulness (β= 0.54) and perceived ease (β= 0.43) was effective on attitude toward telemedicine usage. The findings also shown a positive effect of perceived usefulness (β=0.61) and perceived behavioral control (β=0.39) on people's tendency toward this type of technology While the effect of subjective norm (β=0.18) on behavioral intention had not confirmed. Conclusion: The results suggest that the technology acceptance model and theory of planned behavior can predict people intention in application of telemedicine. Keywords: Telemedicine; Technology; Health Care; Hospitals

کلیدواژه‌ها [English]

 • Telemedicine
 • Technology
 • Health Care
 • Hospitals
 1. Maldonado,J.A Robles,M.cano,C.integration of distributed health care information systems: Application of CEN /TC251ENV13606. http://www.fisUVP.ES,2001,PP.1-4.
 2. Bacher K. Evaluation of image quality and patient radiation dose in digital radiology. Faculty of Medicine and Health Sciences 2006; 56-69.
 3. Tsiknakis M., "Intelligent Image Management in a Distributed PACS and Telemedicine Environment", IEEE Communication Magazine 2003: 36-45.
 4. Gray Je. Karsell PA, Becker GP, Gehring DG. Total Digital Radiology: Is It Feasible? AJR 2005; 143:615-637.
 5. Tan, Joseph. E-Healthcare information systems, an introduction for students and professionals. Sanfrancisco: Jossey bass. 2005;123.
 6. Perednia DA, Allen A. Telemedicine technology and clinical applications. JAMA .1995; 273: 483-88.
 7. Marilyn J, Field E. Telemedicine a guide to assessing telecommunications in health care. Washington: National Academy Press; 1996.
 8. Demartines N, Mutter D, Vix M, Leroy J, Glatz D, Rosel F, et al. Assessment of telemedicine in surgical education and patient care. Ann Surg . 2000; 231: 282-91.
 9. Malassagne B, Mutter D, Leroy J, Smith M, Soler L, Marescaux J. Teleeducation in surgery: European Institute for Telesurgery experience. World J Surg. 2001; 25:1490-94.
 10. Wootton R. Telemedicine: a cautious welcome. Br Med J. 1996; 313: 1375-77.
 11. Angaran DM. Telemedicine and telepharmacy: current status and future implications. Am J Health Syst Pharm. 1999; 56: 1405-26.
 12. Lee JH, Kim JH, Jhoo JH, Lee KU, Kim KW, Lee DY, et al. A telemedicine system as a care modality for dementia patients in Korea. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2000; 14: 94-101.
 13. Moore RG, Adams JB, Partin AW, Docimo SG, Kavoussi LR. Telementoring of laparoscopic procedures: initial clinical experience. Surg Endosc. 1996; 10: 107-10.
 14. Challacombe B, Kavoussi L, Patriciu A, Stoianovici D, Dasgupta P. Technology insight: telementoring and telesurgery in urology. Nat Clin Pract Urol. 2006; 3: 611-1.
 15. Liao Z., M.T. Cheung, Internet-based e-shopping and consumer attitudes: an empirical study, Information & Management 38, 2001, pp. 299–306.
 16. Fishbein M., Ajzen I., Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research, Addison- Wesley, Reading, MA, 1975.
 17. Ajzen I. Attitude, structure, and behavior, in: A.R. Pratkanis, S.J. Breckler, A.G. Greenwald (Eds.), Attitude Structure and Function, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ, 1989, pp. 241–274.
 18. Ajzen I. From intention to actions: a theory of planned behavior, in: J. Kuhl, J. Beckmann (Eds.), Action Control: From Cognition to Behavior, Springer-Verlag, New York, NY,1985; 11–39.
 19. Davis F.D., Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology, MIS Quarterly 13, 1989, pp. 318–339.
 20. Ajzen I. M. Fishbein, Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1980.
 21. Lindsay EA, Davis DA, Fallis F, Willison DB, Biggar J. Continuing education through Telemedicine for Ontario. CMAJ. 1987; 137: 503-506.
 22. Davis F.D., R.P. Bagozzi, P.R. Warshaw, User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models, Management Science 1989; 35 (8): 982–1003.
 23. Ajzen I. The theory of planned behavior. Organ behavior and human decision processes 1991; 50: 179-211.
 24. Layne K, Lee J. Developing fully functional e-government: A four stage model. Government Information Quarterly 2001; 18: 122-136.
 25. Dünnebeil S, Sunyaev A, Blohm I, Leimeister J.M , Krcmar H. Determinants of physicians’ technology acceptance for e-health in ambulatory care International Journal of Medical Informatics 2012; 81(11): 746-760.
 26. Egea J, Gonzalez M. Explaining physicians’ acceptance of EHCR systems: An extension of TAM with trust and risk factors. Computers in Human Behavior, Volume 2011; 27(1): 319-332.
 27. Djamasbi S, Fruhling A, Loiacono E. The Influence of Affect, Attitude and Usefulness in the Acceptance of Telemedicine Systems. Journal of Information Technology Theory and Application 2009;10 (1):41-58.
 28. Hayavi Haghighi M.H, Alipour J, Mastaneh Z., Mouseli L. Feasibility study of telemedicine implementation in Hormozgan university of medical sciences. Hormozgan Medical Journal 2011; 15(2):128-137.
 29. Hosseini A, Moghaddasi H, Asadi F, Karimi M. Feasibility Study of Implementing Telesurgery in Hospitals Affiliated to Tehran Universities of Medical Sciences, Iran. Health Information Management 2012; 9(1): 74.
 30. Alipour Shirsavar H, Gilaninia S, Mohammadi Almani, A. A Study of Factors Influencing Positive Word of Mouth in the Iranian Banking Industry . Middle-East Journal of Scientific Research. 2012; 11: 454-460.
 31. Chau P.Y.K., Hu J.H Investigating healthcare professionals’ decisions to accept telemedicine technology: an empirical test of competing theories. Information & Management 2002; 39(4): 297-311.