نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ، جغرافیا و برنامه برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: در اغلب شهرها عدم تخصیص متناسب فضا و مکان‌گزینی بهینه‌ی عناصر خدماتی و کالبدی شهر، به ویژه خدمات درمانی(بیمارستان و درمانگاه) و عوامل مؤثر در مکان‌یابی این مراکز، افزایش روز افزون مشکلات شهری و شهروندان را به دنبال داشته و دارد. هدف پژوهشگران در این مقاله مشخص کردن نواحی محروم از خدمات مذکور به منظور تخصیص امکانات بهداشتی با اولویت زمانی در مناطق چهارده‌گانه شهر اصفهان بوده است. روش بررسی: نوع مطالعه تحلیلی و جامعه‌ی پژوهش بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های شهر اصفهان در سال 1390 بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش میدانی استفاده شد. اطلاعات بدست آمده در محیطArcMap  وارد شد و با بهره‌گیری از امکانات این سامانه به تعیین شعاع عملکردی و بررسی توزیع فضایی بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها و تجزیه و تحلیل داده‌هاپرداخته شد. در نهایت از تکنیک تاپسیس جهت رتبه‌بندی مناطق استفاده شده است. یافته‌ها: اختلافاتی بین مناطق چهاده‌گانه شهر اصفهان در زمینه‌ی برخورداری از خدمات بیمارستانی و درمانگاهی وجود داشت. این اختلاف درخصوص خدمات بیمارستانی بسیار بیشتر بود، به‌گونه‌ای که از 29 بیمارستان مورد بررسی 20 بیمارستان در سه منطقه 1، 3 و 5 قرار داشت، این درحالی است که مناطق4، 9، 11 و 13 شهر فاقد بیمارستان بودند. در بین مناطق شهر، منطقه‌ی 1 شهری به عنوان منطقه‌ی بسیار برخوردار و منطقه‌ی 10 به عنوان منطقه‌ی فرو برخوردار مشخص شد. نتیجه‌گیری: تعداد خدمات مذکور در شهر اصفهان به اندازه‌ی کافی است، اما توزیع فضایی مناسبی ندارد. در نتیجه دسترسی‌ها به این مکان‌ها به‌خوبی صورت نمی‌گیرد. واژه‌های کلیدی: سیستم اطلاعات جغرافیایی؛ خدمات بهداشتی درمانی؛ بیمارستان‌ها

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the spatial distribution of hospital and clinic services using GIS and models Tapsis (The study: City of Esfahan)

نویسندگان [English]

 • Masoud Taghvaie 1
 • Elaheh Zakeri 2

1 Professor, Geography and Urban Planning, The University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 MSc Student, Geography and Urban Planning, Payame noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: In most cities, the proportional allocation of space, the optimal switching elements and services Physical and city services, especially health services (hospitals and clinics) and factors affecting the location of these centers, increasing urban problems for citizens. Our aim in this paper was to determine the allocation of health care services in deprived areas is the priority. Methods: Analytical methodology was used and the population of research was the health services centers (hospitals and clinics) at Isfahan in 2011. Field method is used for data collection. The possibilities of using geographic information system (GIS) and the radius of the function a land spatial distribution of hospitals, clinics and analysis-analyzing data and using the overlap index was attempted in this city. And finally to rank areas of the tactics used Tapsis Results: The differences between the three regions of Isfahan in hospital services and clinics there. Conclusion: Results showed that the services in Isfahan are adequate, but there is not good spatial distribution. . Keywords: Geographic Information Systems; Health Services; Hospitals

کلیدواژه‌ها [English]

 • Geographic Information Systems
 • Health Services
 • Hospitals
 1. -http://urban-geography.blogfa.com
 2. - Taghvaei, M, A. Shahyvandy,distribution of health services in the Iranian city, Journal of social welfare,2010,10(39):33-53
 3. – fyzoulahi,M. J, A. H. shokohi, M, ModarresYazdi, M. J, Tarokh,developed a model based positioning units for hospital services and their performance, Journal martyr Beheshti University of Medical Sciences,2010,4(4):191
 4. – Abrahimzadeh, A, M. Abrahimzadeh,H. Abrahimzadeh, Y.Shafiee,Spatial Planning and Organizing - where health services using GIS in Zanjan, Research Human Geography,2011,(73):39-58
 5. - Ali. Mohamed, A., F. Almas Poor,The application of geographical information system to analyze the spatial distribution and locate network pharmacies (case study: the 6th district of Tehran), Geographical Research Quarterly,2003,(67):2
 6. - Governor of Isfahan, Comparative Analysis of Population and Housing Census years 2006 to 1996 in Isfahan, published Negaresfahan,2009:47
 7. -Shakoei H,(1994),The New Opinions In Urban Grography,Samt Publication,1994:22
 8. – Sharifzadegan, M. H, R. Mamduhy, M. Lavy, inequality in access to health services for urban health development through the p-median model in Isfahan, Journal - Dfah Social Research, 2011,I(37):267
 9. -Shams- Ur- Rahnama& SDK,Invited Reviw Use Of Location Allocation Models In Health Service Development Planning In Developing Nations, European Jornal Of Operational Research ,2000,(123): 437-452
 10. - Varacy, H. R, GhaedRahmary.S, Bastanyfar.E,Effects of climate imbalance of population distribution utilities in the case study; esfahan, Geography and Development Journal, 2008: 91-106
 11. - Yekany Far, A. R, Principles locate treatment centers, monthly municipalities,2002:3(33)
 12. -ramesh.m.h,A .R arab ameri, Urban areas in order to prioritize the establishment of fire stations using linear methods and TOPSIS technique using GIS
 13. (2011):1(16)
 14. - Ministry of Health and Medical Education , Council of Ministers approved the agreement,Tehran,2008: 14
 15. - Razavi, M.T , urban land, Publications monshis,2003: 151
 16. - Www.Pezeshkan.Org
 17. - dargahi.H& et al , Standards of hospital,Tehran University ,2006: 5-13
 18. - bakhshi, SH ,Positioning Kermanshah city parks using geographic information system (GIS), M.Sc. Thesis, Tehran University,2002: 21
 19. -Shiee, l,Introduction to thePrinciples ofUrban Planning, Universityof Science and Technology, Tehran, 2008:176
 20. -pourMohammad, M.R,land use urban planning, samt, 1994:61
 21. -Ziary, k,land use urban planning, Yazd University,2003:64
 22. -Yakanifard A, Principal Of Localities Health Centers,Shahrdaiha Quaternary,2001:16(23)
 23. - Governor of Isfahan, Comparative Analysis of Population and Housing Census years 1375 to 1385 in Isfahan, published Negaresfahan,2009:47
 24. -Esmaeili, A,GIS inrouting process fire stations, trafficnews,2004,4(19):10