نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دکترای تخصصی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت ، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اهمیت بهره‌وری و استفاده‌ی مطلوب از منابع محدود در بیمارستان‌ها، از مهمترین رسالت‌های مراکز درمانی به شمار می‌آید. این پژوهش با هدف تعیین عوامل مؤثر بر شاخص بهره‌وری، به کمک تکنیک تحلیل سلسله مراتبی در مرکز آموزشی درمانی نور و علی اصغرانجام شده است. روش بررسی: این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی‌– مقطعی بود که در سال 1389 انجام شد. جامعه‌ی پژوهشی شامل مدیریت، ریاست، سوپروایزر آموزشی و مسؤولین کلیه‌ی بخش‌های بستری بیمارستان نور و علی اصغر اصفهان بودند که به صورت سرشماری تمامی آنها انتخاب شدند (25 نفر). ابزار جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه مقایسات زوجی بوده که روایی آن با نظر اساتید فن مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات به وسیله‌ی نرم‌افزار Expert Choice انجام شد. یافته‌ها: در رابطه با شاخص طول مدت اقامت زیر معیار ترخیص در روزهای پایانی هفته با وزن نهایی(566/0) در شاخص ضریب اشغال تخت، زیر معیار ویزیت به موقع متخصص یا رزیدنت دارای بیشترین وزن نهایی (169/0) در شاخص عملکرد تخت، زیر معیار ویزیت به موقع متخصص یا رزیدنت با بیشترین وزن نهایی(210/0) و در شاخص هزینه‌ی تخت روز زیر معیار هزینه‌ی لوازم مصرفی و سرمایه ای با وزن نهایی(159/0) دارای بالاترین تأثیر بر شاخص بهروری بود. نتیجه‌گیری: با توجه به اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر شاخص بهر‌وری در بیمارستان به منظور افزایش بهره‌وری، تدوین برنامه‌ی آموزشی مستمر برای کارکنان درمانی، توجه به تریاژ مناسب در بخش اورژانس، بکارگیری راهبردهای هزینه‌ی اثربخش در بیمارستان و راهبرد مدیریت نگهداشت تجهیزات بیمارستانی پیشنهاد می‌شود. واژه‌های کلیدی: بهره‌وری؛ بیمارستان‌ها؛ تکنیک تحلیل سلسله مراتبی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting in Productivity Index in Noor & and Ali Asghar Hospital in Esfahan Base On Hierarchical Analysis Process Technique

نویسندگان [English]

 • maryam yaghoubi 1
 • Zahra Agha Rahimi 2
 • Marzieh Javadi 3

1 Assistant Professor, Health Management Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Management of Healthcare Services, Tehran University of Medical Sciences,Tehran, Iran

3 Management of Healthcare Services, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Importance of productivity and optimal use of limited resource in hospitals is considered as the most important mission of health care centers. This study was done to determine effective factors about productivity index in Noor and Ali Asghar hospital in Esfahan base on hierarchical analysis technique. Methods: This is a descriptive -cross sectional study in 2010, in the hierarchical analysis process technique. The study population was Manager, Administrator, Supervisor, nursing managers, management of productivity in Noor and Ali Asghar hospital. Data collection tool was the paired comparisons questionnaire which formulated with the experts and scholars in this field (validity). Data analysis was done by Expert Choice software. Results: In relation to length of stay, patient discharge in weekend (0.566) had the most weight. In bed occupancy ratio index, timely professionals visit had the highest effect (0.169). Related to bed performance index, timely professionals visit (0.210) with the most Geometric mean had the highest effect. And finally in bed- days cost index, consumer and investment cost had the highest weight (0.159). Conclusion: According to effective factor on productivity indicator in hospital, Develop continuing education programs for health professionals, the appropriate triage in the emergency department, hospital equipment maintenance management and hospital cost effective implementation strategies is proposed. Keywords: Productivity; Hospitals; Hierarchical Analysis Process Techniques (AHP)

کلیدواژه‌ها [English]

 • Productivity
 • Hospitals
 • Hierarchical Analysis Process Techniques (AHP)
 1. -Ravangard R,Arab M, Zeraati H, Rashidian A, Akbarisari A,Niroomand N, Mansoori S. A Study of Patient Length of Stay in Tehran University of Medical Sciences ‘Obstetrics and Gynecology Specialty Hospital and its Associated Clinical and Nonclinical Factors. Hakim Research Journal 2010; 13(2): 129- 136.
 2. -Sadaghiani E. Hospital Management & organization. Tehran: Jahan Rayane; 1998. [In Persian].
 3. -Yosefipour F.study of effected factors on Patient Length of Stay in Noor & Ali Asghar hospital [these]. Isfahan : Isfahan University of Medical Sciences; 2001
 4. -Karimi I. health economic. Rasht: Gap; 2003
 5. -Jocobs P, Rapoport J. The Economics of health and medical care. 3rd ed. New York, Aspen Publishers, 1997.
 6. -Bahadori Mk .Performance indicators in the medicine and medical equipment. Journal of Medical Engineering, 2007; 7 (74). [In Persian].
 7. - Francis CM . Hospital management Translator: Kebriaie A., Tehran ,Social Security Research publication; 2000. [In Persian].
 8. – Taheri Sh. Productivity analysis in organizations. Second edition. Tehran, Mastan Publication; 1998: 20. [In Persian].
 9. – Ansari H, Ebadi Fard Azar F. Principles of Hospital Administration and Planning,Tehran, Medical University of Iran Publication, Iran;1998. [In Persian].
 10. -Akbari N .Application of methods and decision-making. Cultural Institute. First published , spring 2000. [In Persian].
 11. -Wasil E, Golden B. Celebrating 25 years of Ahp-based decision making. Comput-ers and Operation Research, 2003; 30:1419-1420
 12. -Shamsuzzaman M , Ullah A.M.M, Bohez E. Applying linguistic criteria in FMS selection: fuzzy-set AHP approach , Integrated Manufacturing Systems, 2003; 14(3): 247-58
 13. -Bayazit O. Use of AHP in decision-making for flexible manufacturing systems’’, Journal ofManufacturing Technology Management, 2005;16(7) : 808-19
 14. -Liberatore M.J, Nydick R.L. The analytic hierarchy process in medical and health care decison making: A literature re-view. European Journal of Operational Re-search, 2008; 189:194
 15. -Salmeron J.L, Herrero I. Aahp-based methodology to rank critical suc-cess factors of executive information systems.Computer Standards and Interfaces, 2005:28:1-12
 16. -Vaidya O.S, Kumar S. Analytichierarchy process: An overview of applica-tions. European Journal of Operational Re-search, 2006; 169:1-29
 17. - Adel A. AHP method to determine research priorities in higher education. Journal of Research and Planning in Higher Education.1998; (17) 3.
 18. - Emshoff J.R ,T.L Saaty; Application of the Analytic Hierarchy Process to long – Range Planning Process; European of Operational Reserch, 1982; 10(2): 131-143.
 19. - Debcq L, Van H, Gustafson D. H. Group Techniques for Program Planning; Scoff, Forseman, Glenviw M, 1975
 20. - Harker P.T, Vargas L.G. Theory of ratio Scale Estimation Saaty ‘s Analytic Process; Management Science, 1987;33(11) : 1383-1403
 21. -T. L. Saaty; Axiomatic Foundation of the Analytic Hierarchy Process; Management Science, Vol. 32, 1987 ; 32( 7 ): 841-855.
 22. - Saaty T. L. Uncertainly and rank ordering in the Analytic Hierarchy Process ;European Journal of operational research ,1987;32(1):107-117.
 23. - Heydari-Fard Z. Factors associated with length of stay of patients in teaching hospitals in Shiraz, [Theziz], Iran University of Medical Sciences, School of Management and Information ,2000.
 24. -Xiao J . A Delphi evaluation of the factors influencing length of stay in Australian hospitals Int J Health Plan Manage,1997;12(3):207-18.
 25. -Yousephi Poor F. Factors affecting the Length of stay in teaching hospital of Nor and Ali asghar in 2002 using Delphi technique[Bs Thesis]. Management and Medical Information Faculty.2002. [In Persian]
 26. - Foladi P . effective factors in reducing bed occupancy in Beheshti University of Medical Sciences, [Ms Thesis], School of Management and Medical Information, Iran University of Medical Sciences 1994.
 27. - Uchiyama K , Takifuji K, Tani M , Onishi H , Yamaue H. Effectiveness of the clinical pathway to decrease length of stay and cost for laparoscopic surgery. Surg. Endosc. 2002;16:1594-1597
 28. -David A. Factors Influencing Length of stay in the Intensive Care Unit American ,Journal of Critical Care, 2006;15:502-509
 29. - Vahidi R. measures effectiveness of educational Hospital in West and East Azerbaijan Province for designing an appropriate model. [Ph.D. dissertation] . Faculty of Humanities, Islamic Azad University, North Tehran, 1998.
 30. - Yaghoubi M, Karimi S, Ketabi S, Javadi M. Factors Affecting in Patients Length of Stay in Alzahra Hospital Base on Hierarchical Analysis Process Technique. Health Information Management 2011; 8(3): 334. [In Persian]
 31. -Azimi Y. Identify and Rank the barriers of marketing and distribution channels of Iran Khodro products using hierarchical analysis technique[Master theses],Tarbiat Modarres University, Tehran,2006. [In Persian]
 32. -Sanaie A. Study of Customers prefers in choosing a TV using a hierarchical analysis technique, Journal of Administrative Sciences and Economics, 2004; 17 (3) :41 - 56. [In Persian]
 33. -Mirghafory H. Application of fuzzy hierarchical analysis process in prioritizing the factors affecting stock selection. Journal of Development and Investment. 2010; 2 (1) . [In Persian].