نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دکترای حرفه‌ای، پزشک عمومی، مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: کاربرد کارت امتیازی متوازن در سازمان‌های سلامت دولتی و غیرانتفاعی در حال افزایش است. این الگو یک چارچوب مفهومی جهت تدوین مجموعه‌ای از سنجه‌های عملکرد در راستای اهداف استراتژیک می‌باشد. یکی از اصول کلیدی در فرایند کارت امتیازی متوازن شناسایی آن دسته از سنجه‌هایی است که به درستی تحقق استراتژی‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. هدف این پژوهش تعیین سنجه‌های عملکردی مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس الگوی کارت امتیازی متوازن ایران بوده است. روش بررسی: این تحقیق از نوع پژوهش‌های کیفی بود که در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) شهر اصفهان در سال 1390 انجام شد. جامعه‌ی آماری پژوهش 20 نفر از مدیران سطوح مختلف بیمارستان بودند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش نمونه‌گیری هدفمند بود که در آن افراد مطلع کلیدی که در تدوین سنجه‌های عملکردی بیمارستان مشارکت داشتند، به عنوان اعضای تیم کارت امتیازی متوازن انتخاب شدند. با تشکیل جلسات بحث گروهی متمرکز، در ابتدا 50 سنجه تعیین شد که با نظر تیم کارت امتیازی متوازن  30 سنجه به عنوان سنجه‌های عملکردی بیمارستان نهایی گردید. سپس این سنجه‌ها دسته‌بندی و در مناظر کارت امتیازی متوازن قرار داده شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات سیاهه وارسی (چک لیست) طراحی شده براساس سنجه‌های زمینه‌ی تحقیق و سنجه‌های پیشنهادی مرکز الزهرا (س) بود که روایی صوری و محتوایی آن با چند بار بازنگری توسط اساتید راهنما و مشاور تأیید شد. همچنین روایی سازه آن با استفاده از مناظر کارت امتیازی متوازن محرز گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کیفی محتوا انجام شد. یافته‌ها: کارت امتیازی متوازن این مرکز در چهار منظر بیماران و جامعه (مشتری)، فرایندهای داخلی، یادگیری و رشد و منظر مالی تعیین شد که با مناظر الگوی کارت امتیازی متوازن ایران انطباق مفهومی داشته و در راستای مناظر اصلی کاپلان و نورتون بود. سپس سنجه‌های تعریف شده با نظر اعضای تیم کارت امتیازی متوازن‌، در منظر مربوط به خود قرار گرفت. بیشترین تعداد سنجه‌ها به ترتیب در منظر فرایندهای داخلی و منظر یادگیری و رشد نهایی گردید. نتیجه‌گیری: کارت امتیازی متوازن ابزاری را برای تبدیل مأموریت سازمان به اهداف قابل سنجش ملموس، فعالیت‌ها و سنجه‌های عملکردی ارائه می‌دهد. موفقیت کارت امتیازی متوازن به انتخاب دقیق سنجه‌هایی است که جوهره اصلی استراتژی سازمان را در خود دارند. طبقه‌بندی سنجه‌ها در چهار منظر، کمک شایانی به ارتقای سطح عملکرد بیمارستان می‌نماید. بنابراین پایش و ارزیابی مستمر این سنجه‌ها در راستای اهداف کلان و استراتژی‌های بیمارستان لازم و ضروری است. واژه‌های کلیدی: کارت امتیازی متوازن؛ ارزیابی عملکرد؛ بیمارستان‌ها

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the Performance Indicators Based on Iranian Balanced Scorecard Model in Al-Zahra Hospital of Isfahan University of Medical Science

نویسندگان [English]

 • Ahmad Reza Raeisi 1
 • Mohammad Hossein Yarmohammadian 2
 • Roghayeh MohammadiBakhsh 3
 • Hamid Gangi 4

1 Assistant Professor, Health Information Management, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Professor, Educational Planning, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 MSc Student, Health Services Administration Program, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 General physician, Al-Zahra Academic Medical Center, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The application of balanced scorecard is growing in public health and nonprofit organization. This model is a conceptual framework for formulating a set of performance indicators in line with strategic objectives. One of the key principles of the balanced scorecard process is to identify those indicators that accurately measure the strategies to achieve. The purpose of this study was to determining the performance indicators of Al-Zahra Hospital of Isfahan University of Medical Sciences based on Iranian BSC model. Methods: This is a qualitative research study that was conducted in Al-Zahra academic medical center at Isfahan University of medical sciences in 2011. The research populations are hospital managers at different levels. Sampling method is purposive sampling in which the key informed personnel participated in determining the performance indicators of hospital selected as the BSC team members at focused discussion groups. By the focused group discussion meetings, hospital performance indicators were developed and finalized and then these indicators were classified and placed in balanced scorecard perspectives. Research tool for information gathering was a checklist that designed based on research indicators and proposed indicators by Al-Zahra hospital which The construct and content validity of the checklist were confirmed several times by reviews and by the help of research supervisors, consultant and senior hospital administrators. Data analyzing was conducted using quality content analysis method.  Results: Balanced scorecard of this center was determined in four perspectives: patients and community (customer), internal processes, learning and growth and financial perspectives, and then indicators were defined for each perspective. Total number of balanced scorecards indicators was 30 cases that most indicators respectively finalized in internal processes and learning and growth perspectives. Conclusion: Balanced scorecard offers a tool to translate organizations mission into tangible and measureable goals, activities and performance indicators. Success of balanced scorecard is due to careful selection of indicators that contain main essence of the organizations strategy. Categorizing indicators in four perspectives are very useful in improving hospital performance level. Therefore continuous monitoring and evaluation of these indicators are required in line with achieving hospital goals and strategies. Keywords: Balanced Scorecard; Performance Evaluation; Hospitals

کلیدواژه‌ها [English]

 • Balanced Scorecard
 • Performance Evaluation
 • Hospitals
 1. Zanjirdar Majid,Talebi Farahani Zarrin, Basary Moslem, Looni Neda. Comparison of performance measurement systems and analysis on the balanced scorecard as a new performance measurement system. Review of Business, 2010; (41).pp. 35-46. [In Persian].
 2. Kaplan, R, Norton D (Author). Akbari Hossein, Soltani Masood, Maleki Amir (translators). Strategy map, change the Intangible assets to tangible outcomes, Asia publication, first edition. Tehran: 2005.[Book in Persian]
 3. Karimi tooraj. New Models of organization performance evaluation. Tadbir,1385;(171). [In Persian].
 4. Kaplan R.S. and Norton D.P. The Execution Premium: Linking Strategy to operations for competitive advantage. Translated By M.R, Atefi. Tehran: 2009.[ In Persian]
 5. Kaplan R, Norton D (Author). Hosseinian H (translators). Measuring the strategic readiness of intangible assets. Monthly of Gozideh of Management.2004; (37). [In Persian].
 6. Balanced Scorecards for Small rural hospital: Concept Overview & Implementation Guidance the Mountain States Group, Inc. via funding provided by the United States Department of Health and Human Services, Program Support Center, Contract Number,98-282, URL: http://www.ruralcenter.org/tasc/resources/balanced-scorecards-small-rural-hospitals-concept-overview-and-implementation-guidanc
 7. Brewer, P. “Putting strategy into the balanced scorecard”, Strategic Finance. 2002; 83 (7). pp. 44-52.
 8. Urrutia I, Eriksen S. Application of Balanced Scorecard in Spanish Private Health care Management. Journal of Measuring Business Excellence, ABI/INFORM Global(2005); 9 (4):16-26.
 9. Begloo Amin Ghasem. Designing a Model of Performance Evaluation for Iranian Public Hospitals Using the BSC[Ph.D. Thesis]. Tehran: Islamic Azad University Science and Research Branch. 2008. [In Persian].
 10. Beverley R Lord, Yvonne P Shanahan, Michelle J Gage. The Balanced Scorecard: Accounting Review. 2005; 17(1): pp.49-78.
 11. Armstrong M(Author).Ghelichkhani B, Gholamzadeh D (translators).Performance management (individual, team, organization). Center for Training and Industrial Research of Iran.2006; p.67. [In Persian].
 12. Ebad sichani A. Performance evaluation of medical records department with Balanced scorecard(BSC)Approach in Fatemeh Al-Zahra hospital of Najaf Abad Isfahan[Thesis in Persian]. Isfahan University of Medical Science, Faculty of Medical Informatics& Management; 2008. [In Persian].
 13. Yarmohammadian Mohammad H, Foroughi Abari Ahmad Ali, Najafi Payam, Shahtalebi Badri, Fooladvand Maryam, Shahtalebi Somayeh. An Integrated Strategic Quality Model (ISQM) for Non-governmental University: Case of IAU- Khorasgan Campus(IAUK).2009.
 14. Kaplan R.S , Norton D.P. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Boston, Harvard Business School Press.1996.
 15. Gao Tian, Gurd Bruce. Lives in the Balance: Managing with the Scorecard in not-for-profit healthcare setting. Australia and New Zealand Third Sector Research. Eighth Biennial Conference. Navigating New Waters .2006;1-25.
 16. Pieper, S.H. “Reading the Right Signals: How to Strategically Manage with
 17. Scorecards. Healthcare Executive. 2005; 20(3): 9-14.
 18. Kaplan R, Norton D[Author], Bakhtiari P [Translator]. Organization- based on strategy. Journal of Technology Management .Second edition.2006; pp.217-247. [In Persian].
 19. Hermann R.C, Regner J.L, Erikson P, Yang D. Developing a Quality Management System for Behavioural Health Care: the Cambridge Health Alliance Experience. Harvard Review of Psychiatry. 2000; 8(5): 251-260.
 20. Royal Ottawa Hospital, viewed on 28 April 2011, http://www.rohcg.on.ca/roh-internet/webpage.cfm?site.id=1&org_id=19 .
 21. Chang Wen-Cheng, Tung Yu-Chi, Huanga Chun-Hsiung and Yangc Ming-Chin. Performance improvement after implementing the Balanced Scorecard:A large hospital’s experience in Taiwan. Total Quality Management. 2008;19 (11). 1143–1154
 22. Peters D.H, Hansen P.M, Niayesh H, Singh L. P, Dwivedi V and Burnham G. A Balanced Scorecard for Health Services in Afghanistan. Bulletin of the world Health Organization 2007; 85(2):146 – 151.
 23. Barati A, Malaki M, Golestani M, Emani M. Evaluation of staff performance management system for Semnan Amir al-Momenin hospital using Balanced Scorecard. Journal of Health Management 2006;9(3):47-54.[In Persian].
 24. Asadi M, Mirghafoori H, Sadeqhi Arani Z, Khosravanian H. Qualitative Performance Evaluation of Hospitals Using DEA, Balanced Scorecard and Servqual; A Case Study of General Hospitals of Yazd. Journal of Shaheed Sadoughi University of Medical Sciences of Yazd 2011; 18(6). Pp.559-569. [In Persian].
 25. Christopher J.L . Murray and David B. Evans. World Health Organization Geneva 2003.
 26. Javadi M, Karimi S, Raeisi A.R, Yaghoubi M, Shams A, kad Khodaee M. Organizational justice and Responsiveness in selected public and private hospitals of Isfahan. Journal of Public Health Faculty and Health Research Institute.2011; 9(4):11-20.[In Persian]
 27. Azizi A, Torabi Poor A, Safari Sh, Mohammadi A, Kheiroallahy G, Shojaei Baghini M. Performance Evaluation of Medical records of Educational hospitals. Health Management.2009;37(12).pp.17-22. [In Persian].
 28. Kocakulah M, Austill D. Balanced Scorecard Application in the Health Care Industry : A Case Study . Journal of Health Care Finance . Fall 2007 ; 34 (1): 72 – 99.
 29. Raeisi A, Farahabadi M. E, Nazari M. Emergency Department policy and procedure manual(translation). Medical Sciences University Publication of Isfahan 2010; 1-23.[In Persian]
 30. Yarmohammadian M H, Raeisi A, Haghshenas A & Asgari H New Integrated Model for Strategic Planning in Higher Education, 6th International Conference on Management, Greater Noida,India.Dec.28,2008-Jan. 1,2009a.