نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 کارشناس، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پرداخت مستقیم به عنوان یکی از منابع مالی نظام‌های سلامت تأثیر منفی بر وضعیت سلامتی و شاخص‌های کمی و کیفی عملکرد نظام سلامت دارد. هزینه‌های سلامتی بالاتر و در نتیجه پرداخت از جیب بیشتر ممکن است منجر به فقر یا کاهش دسترسی به خدمات سلامتی شود. متأسفانه این وضعیت بیشتر در میان افراد فقیر که نیاز بیشتری به مراقبت دارند دیده می‌شود. هدف این مطالعه جواب دادن به این مسأله بود که اگر سازمان تأمین اجتماعی بخواهد بیمه‌شدگانش را در برابر پرداخت مستقیم بالا ( صورت حساب‌های بالای 1 میلیون ریال) حفاظت کند، با فرض ثابت بودن هزینه‌های کل چگونه پوشش هزینه‌ی سایرین را تغییر دهد. روش بررسی: این پژوهش به صورت توصیفی و مقطعی بر روی صورت حساب‌های بیماران بستری تحت پوشش بیمه‌ی سازمان تأمین اجتماعی در بیمارستان‌های شهر اصفهان در سال 1387 انجام شد. نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای بود و براساس فرمول نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده، 2430 عدد تعیین شد، سپس سهم هر بیمارستان و سهم هر بخش بستری مشخص گردید. اطلاعات از طریق مراجعه به واحد حسابداری و درآمد بیمارستان با مطالعه‌ی فرم‌های مربوط به هزینه‌ی بیماران بستری و مصاحبه با کارشناسان بیمه در بیمارستان با استفاده از فرم‌های رسمی اطلاعات امور مالی دفتر اسناد پزشکی جمع‌آوری شد. با توجه به استاندارد بودن فرم‌ها، روایی و پایایی آنها مورد تایید بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار  Excelانجام شد. یافته‌ها: سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند با سه سناریو با فرض ثابت بودن هزینه‌های سازمان، فرانشیزهای بالای یک میلیون را پوشش دهد. سناریوی اول: سازمان تأمین اجتماعی به جای پوشش 90 درصدی هزینه‌ها برای پرونده‌هایی که هزینه‌های درمان آنها کمتر از ده میلیون ریال باشد (فرانشیز کمتر از میلیون ریال) 43 درصد از هزینه‌ها را پوشش دهد. سناریوی دوم: سازمان تأمین اجتماعی به جای پوشش 90 درصدی هزینه‌ها برای پرونده‌هایی که هزینه‌های درمان آنها تا بیست میلیون ریال است (فرانشیز کمتر از دو میلیون ریال) 77 درصد از هزینه‌ها را پوشش دهد. سناریوی سوم: سازمان تأمین اجتماعی به جای پوشش 90 درصدی هزینه‌ها برای پرونده‌هایی که هزینه‌های درمان آنها کمتر ازصد میلیون ریال باشد (فرانشیز کمتر از ده میلیون ریال) 86 درصد از هزینه‌ها را پوشش دهد. نتیجه‌گیری: سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از فرانشیز متغیر می‌تواند افراد را در برابر هزینه‌های سلامتی بالا و خانوارها را در برابر هزینه‌‌های کمرشکن محافظت کند. واژه‌های کلیدی: بیمارستان‌ها؛ تأمین اجتماعی؛ هزینه‌ها

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey Variable Copayment hospital bills for social security organization's insured patients in Isfahan Hospitals

نویسندگان [English]

 • Masuod Ferdosi 1
 • Ali Nemati 2
 • Payman Farjadfar 3
 • Yousef Masuodian 3

1 Assistant Professor, Health Services Management, health management and economic research center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Health Services Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Health Services Management, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Out of pocket payments (OOP) as a kind of financial resources in health systems has regressive effects on health status, equity and both qualitative and quantitative health system performance indicators. Higher health expenditures and higher OOP may lead to more people fall in poverty or decrease their accessibility to health services. Unfortunately this could be found more among poor people whom need more protection. This study aimed to reveal if social security organization (SSO) wants to protect their insured people from higher amounts of OOP (bills more than 100 million Rials) how it would affect cost coverage of other people assuming fixed total cost of all bills for SSO. Methods: That was a cross sectional study on Isfahan hospital bills for inpatients of SSO during 2008. Sampling method was cluster sampling. We studied 2430 hospital bills and copayment paid directly by patient. The data were collected by Finance information form. The form was a standard so it is the reliable and valid. Data analyzed with Excel software and descriptive statistics. Results: Now SSO covers around 90% of hospital bills for its insured patients regardless of bill amount. Our calculations according to before mentioned show that SSO should pay less to low cost bills through one of these scenarios: First: for all bills fewer than 10 million Rials, covering 43% of costs. Second: for all bills fewer than 20 million Rials, covering 77% of costs. Third: for all bills fewer than 100 million Rials, covering 86% of costs.        Conclusion: Findings show that social security organization by using Variable Copayment in different manners could protect individuals with high health expenditures and protect households against catastrophic costs.Key words: Hospitals; Social Security; Costs

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hospitals
 • Social Security
 • Costs
 1. - Kia daliri A. Assessing the performance of health systems, Social Insurance Quarterly, 2005. [In Persian].
 2. - knaul Fm, Arreola-Ornelas H , Mendez-Cardnaido O , Et Al. evidence good for your health system :policy reform to remedy catastrophic and impoverishing health spending in mexico . the lancet 2006 ,368(9549):1328-41
 3. - Barati A. ghaderi H. and Hajhssani D. (2006), utilization pattern of health care services in the consumption basket of households in Kerman province(1996-2002), payesh quarterly, Year 5, No. 2,: 111-105. [In Persian].
 4. - saksena ,priyanka, Antunes ,Adelio Fernandes , Xu, Ke & musango ,Laurent & Carrin , Guy(2010), impact of mutual health insurance on access to health care and financial risk protection in Rwanda, world health report ,No.6.
 5. - The World Health Report 2000, World Health Organization, Great Avicenna Institute Publications.
 6. - Kazemi Z. Study of equity in health care financing. National Congress of equity in the health system. Isfahan: Isfahan University of Medical Sciences (2008).
 7. - Arab M.et al. Health insurance system, Jahad Daneshgahi Publication, Unit of Tehran. 2010. [Book in Persian]
 8. - Mastilica M. Bozikou j ”out of pocket payments for health care in Croatia : chichester , john equity”.1999 Croat Medical journal , 40(2):152-9
 9. - Pourreza A : study of equity in financing, resource allocation in healthcare.
 10. - Mehrara M. Fazaeli A .study of equity in health financing Iranian households. J of health management, 2009, Volume 13, Number 40: 51-62. . [In Persian].
 11. - Mostofinejad A. Akbari F. variable copayment for insured prescriptions, A step towards achieving equity in health care. National Congress of equity in the health system. Isfahan University of Medical Sciences. (2008).
 12. - Rezapour A. Safaripalangy H. Equity in health care financing. National Congress of equity in the health system. Isfahan, Isfahan University of Medical Sciences (2008).
 13. - Razavi S. equity of financing contribution in health care system, Ministry of Health. Tehran, 2005.
 14. - ChuLang H&Shu Lai M;Willingness to pay to sustain and expand National Health Insurance services in Taiwan . 2008 ; available from http://www.biomedcentral.com/1472-6963/8/261
 15. - Barnighausen T,LiuY,ZhangX,Sauerborn R; willingness to pay for socialhealth insurance among informal sector workers in Wuhan, China :CVM study;2007: available from: www.biomedcentral.com
 16. - Lofgren C,ThanhNX,ChucNTK,EmmelinA,Lindholm L ;People’s willingnessto pay for health insurance in rural Vietnam ;2008:available from:www.biomedcentral.com
 17. - WoldemariamL,Lofgren C; Preference for health care financing options andwillingness to pay for health insurance among government employees inEthiopia ;2009:available from: www.biomedcentral.com
 18. - Xu,Ke & Evans,David & Kawabata,Key & Zeramdini,Riadh & Klavus,Jan & Murray,Chrisyopher.(2003).Household catastrophic health expenditure:a multi country analysis
 19. - Ekman,Bjorn.(2007).Catastrophic health payments and helth insurance:some counterintuitive evidence from one low income country
 20. - Yardim, Mahmut Saadi & Cilingiroglu, Nesrin & Yardim, Nazan. (2009). Catastrophic health expenditure and impoverishment in Turkey