نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت آموزشی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دکترای تخصصی، مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان و پژوهشگر دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت آموزشی، پژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکده‌ی روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: دانشگاه‌ها اصلی‌ترین مؤسساتی هستند که سرمـایه‌ی دانش را در نیروی کار‌ ایجـاد می‌کنند و می‌توانند اقتصاد دانش محور را حمایت کنند. این مقاله درصدد تعیین رابطه‌ی بین کاربست مؤلفه‌های مدیریت دانش با عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 91-1390 بود. روش بررسی: روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه‌ی آماری شامل اعضای هیأت علمی (643 نفر) و دانشجویان آنان (7006 نفر) در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. حجم نمونه‌ی اعضای هیأت علمی 240 نفر و دانشجویان 1120 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های محقق‌ساخته‌ی کاربست‌ مؤلفه‌های مدیریت دانش (ایجاد، ثبت، پالایش، انتشار و کاربرد دانش) و عملکرد آموزشی بود که روایی ابزارها با استفاده از روایی صوری و محتوایی و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (87/0=r1) و (92/0=r2) محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 و آزمون t، ANOVA و رگرسیون چند متغیره صورت گرفت. یافته‌ها: بین ایجاد، پالایش، انتشار و کاربرد دانش با عملکرد آموزشی در سطح (05/0P<) رابطه‌ی چندگانه‌ی معنی‌دار وجود داشت. همچنین ضرایب بتا بین کاربست مؤلفه‌های مدیریت دانش با عملکرد آموزشی از نظر آماری معنادار بود (000/0 = P). ضریب همبستگی چندگانه 269/0 و ضریب تعیین اصلاح شده 20/7 بود. بنابراین 0/27 درصد از تغییرات مربوط به واریانس عملکرد آموزشی تحت تأثیر کاربست مؤلفه‌های مدیریت دانش بود و بین آنها هم‌خطی وجود نداشت و بنابراین مدل رگرسیون معنی‌دار بود. بین میانگین نمرات مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی برحسب مشخصات دموگرافیک تفاوت معنی‌دار وجود نداشت، ولی بین عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی برحسب جنس و مرتبه‌ی علمی تفاوت معنی‌دار بود. نتیجه‌گیری: مدیریت دانش به عنوان ابزار کلیدی مدیریت قرن جدید، راهبردی سیستماتیک بوده و فرآیندهای تعریف، دستیابی، انتقال و به‌کارگیری اطلاعات و دانش توسط افراد سازمان‌های آموزشی است که موجب ایجاد نوآوری، توانایی رقابت و ارتقای بهره‌وری می‌شود و ضمن کمک به حل مشکل، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی راهبردی، یادگیری پویا از زوال دارایی‌های ذهنی جلوگیری کرده به آگاهی سازمان‌های آموزشی می‌افزاید و انعطاف‌پذیری آنها را افزایش می‌دهد. واژه‌های کلیدی: مدیریت دانش؛ ارزیابی عملکرد؛ اعضای هیأت علمی؛ دانشگاه‌ها

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between the Applications of Knowledge Management Indices and Faculty Member’s Educational Performance in Isfahan University of Medical Sciences (2011-12)

نویسندگان [English]

 • Saeed Rajaeepour 1
 • Susan Bahrami 2
 • Azam Kamali DolatAbadi 3
 • Ahmad Shabani 4

1 Associate Professor, Educational Administration, School of Education and Psychology, The University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Educational Administration, School of Education and Psychology, The University of Isfahan AND Researcher of Health Management and Economic Research Center, School of Management and Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 MSc, Educational Administration, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran

4 Associate Professor, Library and Information Science, School of Education and Psychology, The University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Universities are the main institutions that create knowledge capital in the employees and can support the knowledge-based economy. The aim of the present study was to investigate the correlation between the degree of knowledge management constituents’ application and educational performance in faculty members at Isfahan University of Medical Sciences. Methods: The type of research is descriptive, correlative. Statistical society includes all faculty members (643) and students (7,006) in the 2011-12. A sample size of faculty members (240) and students (1120) were selected through stratified random sampling. The measurement instrument included the research questionnaires of knowledge management and educational performance. The questionnaires' face & content validity were confirmed and their reliability calculated using Cronbach's alpha (r1=0.87, r2=0.92). Data analyzed in two descriptive and inferential levels. Results: The results of the study indicate that there was a significant multiple correlations between knowledge management and educational performance. Beta coefficients among strategic knowledge management and educational performance were significant and no autocorrelation existed and regression model were significant. Members' comments on relationship between knowledge management according to demographic characterizations were not the same but between educational performances there were significant difference. Conclusions: Knowledge management as a key tool for managing in the new century is systematic strategy and processes of define, access, transfer and application of knowledge by training organizations is that lead to innovation, competitiveness and productivity. Beside of problem solving, the decision making, strategic planning, and active learning deterioration prevent of intellectual assets and enhance the knowledge of educational organizations and increase their flexibility. Keywords: Knowledge Management; Performance Assessment; Faculty Members; Universities

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge Management
 • Performance Assessment
 • Faculty Members
 • Universities
 1. - Jafari-Moghadam S. Documenting the experiences, knowledge management perspective. Tehran: Institute for Research and Education Management 1998.
 2. - Cullen J. Knowledge management (Review). Journal of the American Society for information science and technology 2001; 52(13): 1190 -1192.
 3. - Gordon C. Society and knowledge. Trans. Faramarzi MT. Tehran: Sohrevardi Publication; 1998.
 4. - Nonaka I, Takeuchi H. The knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation, Oxford University Press, New York; 1995.
 5. - Gorelick, C. Organizational Learning vs. the learning organization: a conversation with a practitioner. The Learning Organization 200512(4): 383-388.
 6. - Ellis R. Quality assurance for university teaching: Issue and approach, Bristol: Open University press; 1993.
 7. - Rowley J. Is higher education ready for knowledge management? International journal of educational management 2000; 14 (7).
 8. - Keyvanara M, Yazdekhasty A, Bahrami S, Masodian Y. The Relationship between Components of Knowledge Management and Organizational Intelligence in the Schools of Isfahan University of Medical Sciences. Health Information Management 2011; 8(5): 680.
 9. - Maleki M, Nasiri Pour A, Aghababa S. Knowledge Management of Emergency Room in Rasul Akram Hospital Based on Baldrige Excellence Model in 2007. Health Information Management 2007; 4(2): 167-74.
 10. - Karami M, Piri Z. From Clinical Coding to Knowledge Management in HealthCare Organizations. Health Information Management 2007; 4(2): 239-48.
 11. - Bahrami S, Yarmohmmadian MH, Ferdosi M, Ojaghi R, Ezadi FS, Golkar M. The Relationship between Total Quality Management and Knowledge Management from the View of Faculty Members in University of Isfahan and Isfahan University of Medical Sciences. Health Information Management 2012; 9(4): 566.
 12. - Lahiganian A. Study of knowledge management in higher educationsystem and provide appropriate model [MSc Thesis]. Isfahan: Khorasgan Branch, Islamic Azad University 2005.
 13. - Halawi L, Aronson J, McCarthy R. Resource-Based View of Knowledge Management for Competitive Advantage. Electronic J. Knowl. Manage 2005; 3(2): 75-86.
 14. - Martin JS, Marion R. Higher education leadership roles in knowledge processing. Learning Organization 2005; 12(2): 140-51.