نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، آموزش مدارک پزشکی، هیأت علمی دانشکده‌ی پیراپزشکی، هیأت علمی مرکز تحقیقات مادر و کودک، هیأت علمی کمیته‌ی تحقیقات باروری و ناباروری، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، هرمزگان، ایران

2 استادیار، مدیریت مراقبت بهداشتی، دانشکده‌ی توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشاور معاون بهداشت و درمان، مدیر منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیر پروژه پیاده سازیHRH، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، فناوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد، آموزش مدارک پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پرونده‌ی الکترونیک سلامت شامل طیف گسترده‌ای از سیستم‌های اطلاعات است که تمامی اطلاعات مربوط به طرح مراقبت پرستاری، تجویز دارو، ارزیابی فیزیکی و ایمن‌سازی را براساس استانداردهای شناخته شده ممکن می‌سازد و با توجه به پیچیدگی پرونده‌ی الکترونیک سلامت (Electronic Health Record) قابلیت استفاده از این سیستم توسط کاربران آن امری حیاتی است. بنابراین پژوهشی با هدف تعیین فاکتورهای مورد انتظار پزشکان از پیاده‌سازی پروژه‌ی پرونده‌ی الکترونیک سلامت در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1391صورت گرفت. روش بررسی: این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی بود که در سال 1391 در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام شد. جامعه‌ی آماری شامل پزشکان عضو هیأت علمی و دستیاران تخصصی مشتمل بر 129 نفر بودند. پرسشنامه‌ای برگرفته از پایان‌نامه‌ی دکترای Morton در دانشگاه Drexel به‌عنوان ابزار پژوهش انتخاب گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصین و صاحب‌نظران در این زمینه و پایایی آن از طریق test-retest به میزان 78 درصد سنجیده شد. داده‌های گردآوری شده از پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 19 و بوسیله‌ی روش‌های آمار توصیفی (جداول توزیع و درصد فراوانی، شاخص‌های آماری میانگین و انحراف معیار) و آزمون‌های آماری ANOVA و T-TEST یک‌طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: بیشترین امتیاز کسب شده مربوط به فاکتور پشتیبانی مدیریت با میانگین 65/3 و کمترین امتیاز کسب شده مربوط به فاکتور آموزش مناسب و کافی با میانگین17/3 بود. در ارتباط با موانع اجرای پیاده‌سازی پرونده‌ی الکترونیک سلامت بیشترین درصد کسب شده مربوط به هزینه‌های اقتصادی با 84 درصد و کمترین امتیاز کسب شده مربوط به مقاومت پرسنل در برابر تکنولوژی جدید با 50 درصد بود و از دیدگاه پزشکان مهمترین مزایای پرونده‌ی الکترونیک سلامت افزایش کنترل بر فعالیت‌های کاری 9/82 درصد ارزیابی شد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج کسب شده در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، پزشکان عضو هیأت علمی و دستیاران با پیاده‌سازی پرونده‌ی الکترونیک سلامت در این دانشگاه موافق بودند و با توجه به نظرات ارائه شده توانایی و آمادگی لازم جهت پیاده‌سازی پرونده‌ی الکترونیک سلامت وجود داشت. واژه‌های کلیدی: پرونده‌ی الکترونیک سلامت؛ فن‌آوری اطلاعات سلامت؛ پزشکان

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of physicians' Expected Factors resulted from Implementation of Electronic Health Records Project in Hormozgan University of Medical Sciences, 2012

نویسندگان [English]

 • Narjes Mirabootalebi 1
 • Hosein Mobaraki 2
 • Raziyeh Dehghan 3
 • Nooshin Mohebbi Mohebbi 4

1 Department of Health Information Management, faculty of Para-Medicine, Mother and child Welfare Research Center, Research Center for Reproductive Health and Infertility, Head of Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, hormozgan University of Medical Sciences, Bandar-e-abbas, iran

2 Assistant professor, health care administration, faculty of rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, consultant of deputy health minister, general director of human resources and lojestics office, project manager of setting HRH national documents, Tehran, Iran

3 Health Information Technology, Kashan University of Medical Science, Isfahan, Iran

4 Medical Records Education, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Electronic health record contains a wide range of information systems that makes possibility of all information about nursing care plans, Prescription, physical evaluation, current complaint and immunization based on known standards, usability of this system by its users, particularly physicians is vital and important considering complexity of EHR. So, this study was conducted with aim to investigate the physicians' expected factors result from implementation of EHR in Hormozgan University of Medical Sciences in 2012. Methods: This study was an applicable and descriptive- analytical research and was conducted in Hormozgan University of Medical Sciences in 2012. Research population was included 129 people composed of faculty physicians and residents according to Census Method. Research tool was a questionnaire from Morton' PHD thesis in Drexel University. Validity of the questionnaire was measured by ideas of specialists and experts and its reliability through test-retest that was %78. Collected data from this questionnaire was analyzed using SPSS19 Software, descriptive statistics methods (frequency distribution and percentage tables, statistical indicators, mean and standard deviation), statistical test, T-TEST and one way ANOVA. Finding: The most obtained scores were related to management support factor (3/65) and lowest ones were proper and adequate Training (3/17). Based on implementation barriers of HER the highest percentage was related to economic costs (84%) and the lowest one was personnel resistance against new technology (50%). The most important benefit of HER is including increased control over business activities (82/9%) from view point of physician. Conclusion: According obtained results from Hormozgan University of Sciences, physician faculty members and residents are agreed to implement HER in this university and there is ability and readiness to implement HER considering provided ideas. Keywords: Electronic Health Records; Health Information Technology; Physicians

کلیدواژه‌ها [English]

 • Electronic Health Records
 • Health Information Technology
 • Physicians
 1. .Zhou Y,Garrido T.Patient Access to an Electronic Health Record withSecure Messaging: Impact on Primary Care Utilization.Am J Manag Care. 2007;13(2):418-424
 2. .Yoshihara H.Development of the electronic health record in Japan.International Journal of Medical Informatics.1998;49(3):53–58.
 3. .Meidani Z ,Safdari R, Farshidfar GH ,Lakbala P.Comprative Study of Information Management Standards Based on Creative Electronic Health Records.Hormozgan University of Medical Science.2006;10(2):167-172. [Article in Persian].
 4. .Sadari R,Masoori N,Sedigheh S.A Comparative Study on the Functions of Pioneer Organizations (ASTM, HL7 and ISO) in Developing Electronic Health Record.Health Information Management 2011;8(3): 432-438. [Article in Persian].
 5. .Handel D,Hackman J.Implementation Electronic Health Records in the Emergency Department.The Journal of Emergency Medicine.2010;38(2):257–263.
 6. .Morton M,Wiedenbeck S.EHR Acceptance Factors in Ambulatory Care: A Survey of Physician Perceptions.Perspectives in Health Information Management.2010;6(3):1-17.
 7. .Arrak A. Information Technology in Medical and Patient Education.2006;12(4):12-18.
 8. .Pizziferr L, Kittler A. Primary Care Physician Time Utilization before and after Implementation of an Electronic Health Record aTime-Motion Study. Journal of Biomedical Informatics.2005;7(3): 176–188.
 9. .Jay A.Implementing Electronic Health Records in Physician Offices:Lessons Learned.Wisconsin Medical Journal.2007;106(3):163-165.
 10. .Ventres W,Frankel R.Patient-centered Care and Electronic Health Records:It’s Still about the Relationship.Family Medicine.2010;42(5):364-6.
 11. .Houser SH,Johnson L.Perceptions Regarding Electronic Health Record Implementation among Health Information Management Professionals in Alabama: A Statewide Survey and Analysis.Spring.2008;30(3):1-17
 12. .Khoury A. Finding value in EMRs (electronic medical records). Health Manag Technol, 1997;18(8):34-38.
 13. .Berner E.Detmer D. Simborg D.Will the wave finally break? A brief view of the adaption of electronic medical records in the United States. Journal of the American Medical Informatics Association, 12.[cited :nov 9,2011]
 14. .Kimiyafar KH, Moradi GH, Sadooghi F. Views of Users Towards the Quality of Hospital Information System in Training Hospitals Affiliated to Mashhad University of Medical Sciences-2006. Health Information Management 2007; 4(1): 43-50.[Article in Persian].
 15. . Moody L, Donna B ,Electronic Health Records Documentation in Nursing: Nurses'Perceptions, Attitudes and Preferences. Comput Inform Nurs. 2004;9(4):337-344.
 16. .Oroviogoicoechea C. Watson R. a quantitative analysis of the impact of a computerized information system on nurses’ clinical practice using a realistic evaluation framework. 2009;5(2):53-59.
 17. .Desroches C,Campbell E,Rao S,Donelan K.Electronic Health Records in Ambulatory Care National Survey of Physicians.The New England Journal o f Medicine.2008;359(4):50-60.
 18. . Hayajneh Y,Hayajneh W, Matalka I, Jaradat H , Bashabsheh Z. Extent of Use, Perceptions, and Knowledge of a Hospital Information System by Staff Physicians. IMIBE.2006;12(3):1-4.
 19. .Meinert DB. Resistance to Electronic Medical Records (EMRs): A Barrier to Improved Quality of Care. Issues in Informing Science & Information Technology.2005;2(1):493-504.
 20. .Alanazy A, Mital D, Srinivasan SH ,Factor Associated whit Implemention of Electronic Health Records in Saudi Arabia. University of Medicine and Dentistry of New Jersey.2006;45(3):146-148.
 21. .Shea S,Hripcsak G.Accelerating the Use of Electronic Health Records in Physician Practices.The New England Journal of Medicine.2010;362(3):192-195.
 22. .Hayrinena, K, Saranto K. Definition, Structure, Content, Use and Impacts of Electronic Health Records. Medical Informatics Journal.2010;5(3):324-331.