نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، آموزش مدارک پزشکی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 استادیار، انفورماتیک پزشکی، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به افزایش وقوع صدمات سوختگی، ارائه برنامه‌های پیشگیری از اهمیت بالایی برخوردار گردیده است. اجرای این‌گونه برنامه‌ها مستلزم ارائه‌ی آمار و اطلاعات درست است که این امر از طریق کدگذاری با کیفیت و صحیح امکان‌پذیر می‌شود. در این پژوهش کیفیت کدگذاری حوادث سوختگی پرونده‌ی بیماران فوتی و غیرفوتی در مرکز آموزشی درمانی سینا تبریز مورد مقایسه قرار گرفت. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع مقایسه‌ای و به صورت مقطعی بود. جامعه‌ی پژوهش شامل1500 پرونده‌ از بیماران سوخته‌ی بستری شده در مرکز آموزشی درمانی سینا تبریز در سال 90-1389 بود. با توجه به عدم وجود اطلاعات مورد نیاز جهت تعیین حجم نمونه، مطالعه‌ی میدانی به منظور تعیین ویژگی‌های جامعه با توجه به آمار بیماران سوخته فوتی و غیرفوتی در یک سال اخیر انجام شد. براساس میانگین و انحراف معیار به‌دست آمده از مطالعه‌ی میدانی، حجم نمونه برآورد گردید، این میزان مشتمل بر 150 پرونده بود که به نسبت مساوی و با استفاده از روش تصادفی سیستماتیک از دو گروه فوتی و غیرفوتی انتخاب شد. داده‌ها با استفاده از فرم استخراج داده که اعتبار محتوای آن توسط اساتید صاحب‌نظر تایید شده بود، جمع‌آوری گردید و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 و روش‌های آمار توصیفی و آزمون‌های تحلیلی شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و آزمون مان ویتنی تحلیل شد. یافته‌ها: صحت و کامل بودن کدها در گروه فوتی به ترتیب 8/41 و 4/61 درصد و در گروه غیر فوتی 3/47  و 2/71 درصد بود. در هیچ‌یک از دو گروه کاراکتر پنجم کدگذاری نشده بود. ویژگی به‌موقع بودن به‌طور میانگین 50 روز بود که با استاندارد سازمان جهانی بهداشت که 2 روز است، فاصله زیادی داشت. نتیجه‌گیری: برای افزایش کیفیت کدگذاری در گروه فوتی باید کدگذاری سایر تشخیص‌ها و فعالیت حین حادثه مورد توجه کدگذاران قرار گیرد. ویژگی به‌موقع بودن کدگذاری نیز مشکل داشت که لازم است در این زمینه با اتخاذ رویه‌های تشویقی یا تنبیهی و یا ابلاغ آیین‌نامه‌های داخلی از سوی مراجع مربوط از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کدگذاران را به انجام به‌موقع کدگذاری و ورود آن به سیستم اطلاعات بیمارستان ترغیب نمود.واژه‌های کلیدی: طبقه‌بندی بین‌المللی بیماری‌ها؛ سوختگی‌ها؛ کدگذاری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of Coding Quality for Burn Injuries in Deceased and Non-Deceased Patients' Records

نویسندگان [English]

 • Roghayeh Abbaspour 1
 • Mostafa Langarizadeh 2
 • Maryam Ahmadi 3

1 M.Sc. in Medical Records, School of Health Management and Information Sciences, Tehran University of Medical Sciences

2 Assistant Professor of Medical Informatics, Department of Health Information Management, School of Health Management and Information Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran,Iran

3 Associate Professor of Health Information Management, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Because of increasing incidence of burn injuries, prevention programs become more important. Accurate information is the essential requirement for implementation of such programs which obtained based on correct and high quality coding. In this research, coding quality for burn injuries in deceased and non-deceased patients' records in Tabriz Sina Hospital were studied and compared.   Methods: This was a cross-sectional comparative study. Research population was included 1500 medical records of hospitalized burned patients in Sina hospital, Tabriz in 2010-2011. The sample size based on pilot study was determined 75 cases from each groups and was performed using systematic random sampling. Data were collected using a data extraction form that content validity was confirmed by panel of experts. SPSS software version 16 has been used for data analysis and descriptive and inferential statistics such as frequency, percentage, mean, SD and Mann-Whitney test were applied.   Results: The accuracy of 41.8% and completeness of 61.4% were obtained from the deceased patients’ record while it was 47.3% and 71.2% for the  non deceased patients respectively. The fifth character were not been coded in neither deceased nor non-deceased group. Timelines was average 50 day that there was great distance with standard of WHO (2 days).   Conclusion: To improve the coding quality in the deceased patients, coding of other diagnosis and activity should be considered by coders. Accordingly some attraction, punishments, or relative regulations should be defined for coders to attract them to do their best and on time coding in line with entrance of codes into Hospital Information System. Keywords: International Classification of Diseases; Burns; Coding

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Classification of Diseases
 • Burns
 • Coding
 1. Sadeghi-Bazargani H, Mohammadi R. Epidemiology of burns in Iran during the last decade (2000-2010): review of literature and methodological considerations. Burns 2012;38(3):319-29.
 2. Koshyar H, Amouzgar M, Shakeri M. The Epidemiology of burns in Mashhad Imam Reza burn center (MIRBC). Ofogh-e-Danesh 2004;10(2):43-50. [Artical in Persian]
 3. Groohi B, Alaghehbandan R, Lari AR. Analysis of 1089 burn patients in province of Kurdistan, Iran. Burns 2002;28(6):569-74.
 4. Liao C, Rossignol A. Landmarks in burn prevention. Burns 2000;26(5):422-34.
 5. Kabirzadeh A, Vahedi H, Zamani Kiasari A, Mohseni SB.Quality of records of causes of deaths which are documented in death certificates and issued in Tehran Shohada Yaftabad Hospital with assessment of registered data and information for use in international researches. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 2005;9(2):45-53. [Artical in Persian]
 6. Farzandipour M, Sheikhtaheri A. Accuracy of diagnostic coding based on ICD-10. KAUMS Journal (FEYZ) 2009;12(4):68-77. [Artical in Persian]
 7. Sadoughi F. Condition of coding units in teaching hospitals of Iran Uiversity Of Medical Science [Thesis in Persian]. Tehran: school of Management and Medical Information Science of Iran University Of Medical Science: 1995. [In Persian]
 8. Akhlagi F, Raeesi P, Kazemi M. Rate of implementation of standard codes for injuries burns and poisonings in teaching hospital of Iran, Tehran , Shahid Beheshti Medical Universities. Health Information Management 2009;6(1):23-34. [Artical in Persian]
 9. Hossein Mardi M. Comparison of condition of diseases classification in private and teachig hospitals of Iran University Of Medical Science with AMRA [Thesis in Persian]. Tehran: school of Management and Medical Information Science of Iran University Of Medical Science University Of Medical Science: 1997. [In Persian]
 10. Davie G, Langley J, Samaranayaka A, Wetherspoon ME. Accuracy of injury coding under ICD-10-AM for New Zealand public hospital discharges. Injury Prevention 2008;14(5):319-23.
 11. MacIntyre CR, Ackland MJ, Chandraraj EJ. Accuracy of injury coding in Victorian hospital morbidity data. Australian and New Zealand Journal of Public Health 1997;21(7):779-83.
 12. Weiss HB, Ismailov RM, Lawrence BA, Miller TR. Incomplete and biased perpetrator coding among hospitalized assaults for women in the United States. Injury Prevention 2004;10(2)
 13. :119-21.
 14. Rezayi Mofrad M, Rangraz Jeddi F, Rangraz Jeddi M. Adequacy of Data on Injuries' External Causes for Coding Based on ICD-10 in Inpatient Medical Records and Emergency Wards of Shahid Beheshti Hospital In Kashan. Payavard-Salamat 2011;5(3):9-10. [Artical in Persian]
 15. Kimm H, Yun JE, Lee SH, Jang Y, Jee SH. Validity of the Diagnosis of Acute Myocardial Infarction in Korean National Medical Health Insurance Claims Data: The Korean Heart Study. Korean Circulation Journal 2012;42(1):10-15.
 16. Mahmudzadeh Sagheb Z. Determine of coding accuracy of in the training hospitals of Shiraz University Of Medical Science [Thesis in Persian]. Tehran: school of Management and Medical Information Science of Iran University Of Medical Science: 1995. [In Persian]
 17. Ahmadi M, Alipour J. Adherance to quality elements for coding of diagnoses and procedures. Hakim Research Journal 2009;12(1):8-11. [Artical in Persian]