نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس، پرستاری، سوپروایزر پژوهشی، مرکز تحقیقات قلب و عروق بیمارستان افشار، یزد، ایران

2 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی، کتابدار، دانشکده‌ی دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

3 استادیار، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

چکیده

مقدمه: پرستاران در حرفه‌ی خود نیازمند کسب اطلاعات در سطح وسیعی می‌باشند، چرا که در بسیاری از مواقع تصمیم آنان برای بیمار نقش حیاتی دارد. وجود اطلاعات کافی و روزآمد می‌تواند تصمیم‌گیری را برای پرستاران آسان‌تر سازد. هدف مطالعه‌ی حاضر تعیین رفتار اطلاع‌یابی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد بود. بنابراین این مطالعه درصدد پاسخگویی به این مسأله بود که پرستاران اطلاعات مورد نیاز خود را از چه منابع یا کانال‌های اطلاعاتی بدست می‌آورند و چه موانعی آنها را از جستجوی مدارک و شواهد معتبر باز می‌دارد. روش بررسی: جامعه‌ی پژوهش در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی 320 پرستار شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد در سال 1390 شمسی با حداقل یک سال سابقه‌ی کار بود که به وسیله‌ی نمونه‌گیری آسان انتخاب شد. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته که روایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 78/0 مورد تایید قرار گرفت، استفاده شد که در آن نوع منابع مورد استفاده جهت جستجوی اطلاعات، هدف از جستجوی اطلاعات، موانع و مشکلات بازیابی اطلاعات و نیازهای اطلاعاتی پرستاران مورد سوال قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 17، آمار توصیفی برای توصیف داده‌ها و از آزمون آماری Chi-squire جهت بررسی یکنواختی گویه‌ها استفاده شد. یافته‌ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بیشتر پرستاران دارای مدرک لیسانس و سابقه کاری 29/7±81/9 و اکثر آنها زن بودند. آگاهی از پیشرفت‌های جدید در حوزه‌ی پرستاری مهمترین نیاز اطلاعاتی بیشتر پرستاران بود. بیشترین منبع مورد استفاده‌ی آنها اینترنت (موتورهای جستجوی عمومی) و هدف اکثر آنها روزآمدن کردن اطلاعات بود. 8/74% از پرستاران کمبود وقت را مهمترین مانع برای جستجوی اطلاعات ذکر نمودند. نتیجه‌گیری: پرستاران به‌خوبی به اهمیت روزآمد بودن اطلاعات در شغل‌شان که با بیمار پیوند خورده است آگاهند. اما دستیابی به اطلاعات جدید و روزآمد در حوزه پرستاری نیازمند آموزش وکسب مهارت‌های خاصی است. با توجه به یافته‌های حاصل از پژوهش حاضر پیشنهاد می‌شود که مسؤولین بیمارستان‌ها بازه‌ی زمانی مشخصی را برای فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی پرستاران در نظر بگیرند. واژه‌های کلیدی: پرستار؛ اطلاعات؛ رفتار اطلاع‌یابی؛ بیمارستان‌ها

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of information seeking behavior of nurses in academic hospitals of Yazd

نویسندگان [English]

 • Ali Akbar Rahimianfar 1
 • Roqayeh Hakimian 2
 • Tahereh Salimi 3

1 Research Supervisor, Yazd Cardiovascular Research Center, Afshar Hospital, Yazd, Iran

2 Librarian, Dental School, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

3 Assistant professor, School of Nursing, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

چکیده [English]

Introduction: Nurses need to have extended information in their profession and their decision may have a vital slue for patients. Up to date information may lead to easier decision making for them. Due to the fact that how nurses get their information from sources and what’s the barrier to access to the sources and evidence, we decided to study the information-seeking behaviors of nurses in educational hospital in Yazd, Iran. Methods: Research community of this analytic study was consisted of 320 nurses that have been worked in Yazd Academic Hospital with at least one year history of professional working. Data gathering was done via a questionnaire that its validity was approved with Cronbach's Alpha 0/78 , it included sources of information, goals of research, Problems of access to information and information needs. Data analyzed by SPSS 17 software and tested with chi-squire test. Results: Our study showed that most of nurses had license certificate and was female with mean working history of 9.81±7.29 year. The most important informational needs knew about new developments in nursing filed. Time limitation was the important preventing factors in 74.8% of nurses. For information searching the internet was the most used source (public search engines)  for updating their knowledge. Conclusion: Nurses know that information is important in their occupational. Availability to new and up to date information in nursing filed needs some training and having some special skills. Upon to our study we suggest that hospital managers must take some special time for nurses training and research activities. Keywords: Nurse; Information; Information Seeking Behavior; Hospitals

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nurse
 • Information
 • Information Seeking Behavior
 • Hospitals
 1. Dee C, Blazek R. Information needs of the rural physician: a descriptive study. Bull Med Libr Assoc 1993;81(3):259–64.
 2. Fakhoury WK, Wright D. Communication and information needs of a random sample of community psychiatric nurses in the United Kingdom. J Adv Nurs 2000;32(4):871–80.
 3. Cogdill K. Information needs and information seeking in primary care: a study of nurse practitioners. J Med Libr Assoc 2003 ;91(2):203–15.
 4. Rasch RF, Cogdill KW. Nurse practitioners’ information needs and information seeking: implications for practice and education. Holist Nurs Pract 1999;13(4):90–7.
 5. Urquhart C, Davies R. The impact of information. Nurs Stand 1997;12(8):28–31.
 6. Verhey MP. Information literacy in an undergraduate nursing curriculum: development, implementation, and evaluation. J Nurs Educ 1999;38(6):252–9.
 7. Pyne T, Newman K, Leigh S, Cowling A, Rounce K. Meeting the information needs of clinicians for the practice of evidence-based healthcare. Health Libr Rev 1999;16(1):3–14.
 8. Curtis KL, Weller AC, Hurd JM. Information-seeking behavior of health sciences faculty: the impact of new information technologies. Bull Med Libr Assoc 1997;85(4):402–10.
 9. Grajek SE, Calarco P, Frawley SJ, Mckay J, Miller PL, Paton JA, Roderer NK, Sullivan JE. Evaluating IAIMS at Yale: information access. J Am Med Inform Assoc 1997;4(2):138–49.
 10. Lathey JW, Hodge B. Information seeking behavior of occupational health nurses. How nurses keep current with health information. AAOHN J. 2001;49(2):87-95.
 11. Richwine MP, Mcgowan JJ. A rural virtual health sciences library project: research findings with implications for next generation library services. Bull Med Libr Assoc 2001;89(1):37–44.
 12. McCannon M, O’neal PV. Results of a national survey indicating information technology skills needed by nurses at time of entry into the work force. J Nurs Educ 2003; 42(8):337–40.
 13. Wozar JA, Worona PC. The use of online information resources by nurses. J Med Libr Assoc 2003;91(2):216–21.
 14. McKnight M. The information seeking of on-duty critical care nurses: evidence from participant observation and in-context interviews. J Med Libr Assoc 2006;94(2):145-51.
 15. Estabrooks CA, Chong H, Brigidear K, Profetto-McGrath J. Profiling Canadian nurses' preferred knowledge sources for clinical practice. Can J Nurs Res 2005;37(2):118-40.
 16. Tod AM, Bond B, Leonard N, Gilsenan IJ, Palfreyman S. Exploring the
 17. contribution of the Clinical Librarian to facilitating evidence-based nursing. J Clin Nurs. 2007;16(4):621-9.
 18. Dee C, Stanley EE. Information-seeking behavior of nursing students and clinical nurses: implications for health sciences librarians. J Med Libr Assoc 2005;93(2):213-22.
 19. Marshall JG. The impact of the hospital library on clinical decision making:the Rochester study. Bull Med Libr Assoc. 1992;80(2):169-78.
 20. Thompson C, McCaughan D, Cullum N, Sheldon TA, Mulhall A, Thompson DR.Research information in nurses' clinical decision-making: what is useful? J Adv Nurs. 2001;36(3):376-88.
 21. Gillespie M, Peterson BL. Helping novice nurses make effective clinical
 22. decisions: the situated clinical decision-making framework. Nurs Educ Perspect. 2009;30(3):164-70.
 23. Spenceley SM, O'Leary KA, Chizawsky LL, Ross AJ, Estabrooks CA. Sources of information used by nurses to inform practice: An integrative review. Int J Nurs Stud 2008;45(6):954-70.
 24. Cogdill KW. Information needs and information seeking in primary care: a study of nurse practitioners. J Med Libr Assoc 2003;91(2):203-15.
 25. Mulhall A. Nursing research: what difference does it make? J Adv Nurs. 1995 ;21(3):576-83.