نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مهندسی صنایع، معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشگاه علوم وفنون مازندران، بابل، ایران

2 استادیار، مدیریت بازرگانی، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور مرکز بابل، بابل، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور ساری، ساری، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه افزایش تولید اطلاعات در حوزه‌ی بهداشت و درمان موجب به‌کارگیری فن‌آوری‌های نوین برای بهره‌برداری مناسب از اطلاعات در این حوزه شده است. در راستای پیوند سلامت با فن‌آوری اطلاعات در اکثر کشورهای صنعتی جهان به ویژه کشورهای اروپایی، کارت‌های هوشمند جایگاه ویژه‌ای در نظام سلامت پیدا کرده است. کارت هوشمند سلامت در راستای دسترسی آسان‌تر به اطلاعات افراد صادر و جایگزین دفترچه‌های بیمه می‌شود. هدف از این پژوهش شناسایی تأثیر کارت هوشمند سلامت در ارتقای کیفیت خدمات درمانی از دیدگاه خبرگان وکارشناسان بود. روش بررسی: این پژوهش کاربردی و نوع مطالعه توصیفی بود که در سال 1390 شمسی انجام گرفت. جامعه‌ی پژوهش شامل مدیر، معاونین، کارشناسان ارشد، رؤسای شعب و معاونین شعبات ممتاز اداره‌ کل بیمه‌ی تأمین اجتماعی استان مازندران و تعدادی از پزشکان با حداقل 10 سال سابقه‌ی کار بود که از بین آن‌ها تعداد 30 نفر از خبرگان وکارشناسان به صورت نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل مراجعه به اسناد و مدارک، مشاهده و به‌خصوص مصاحبه و پرسشنامه و گردآوری داده‌ها با استفاده از روش‌های مطالعه‌ی کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی بود. روایی پرسشنامه‌ی طراحی شده به وسیله‌ی متخصصان مربوطه تایید و پایایی آن نیز با توجه به نرخ سازگاری پرسشنامه به میزان 07/0 تایید گردید. در نهایت داده‌های جمع‌آوری شده از طریق پرسشنامه‌ی مقایسات زوجی با استفاده از آمار توصیفی و به کمک نرم‌افزار 11Expert Choice  تحلیل گردید. یافته‌ها: نگرش کلی جامعه‌ی پژوهش که 60 درصد آنان را مردان و 40 درصد آنان را زنان تشکیل ‌دادند، نسبت به تأثیرکارت هوشمند سلامت در ارتقای کیفیت خدمات درمانی مثبت بود. نتایج بدست آمده بیانگر برتری معیار کیفیت خدمات با وزن نهایی 277/0 در شرایط فعلی بود. پس از آن شاخص‌های رضایت مشتریان، شاخص آموزش، شاخص دانش سلامت و شاخص کارایی سازمان به ترتیب با ضرایب اهمیت 273/0، 257/0، 115/0 و 077/0 در اولویت دوم تا پنجم قرار گرفت. نتیجه‌گیری: براساس نتایج به‌دست آمده جهت ارتقای کیفیت خدمات درمانی با کارت هوشمند سلامت، توجه به کیفیت خدمات و رضایت مشتریان حیاتی خواهد بود. همچنین باید گام‌هایی جهت استقرار زیرساخت‌های مورد نیاز، تدوین استانداردهای مناسب، بررسی رضایت‌مندی بیماران از کیفیت خدمات درمانی و نیز پژوهش مستمر در حوزه‌ی سیستم‌های بهداشتی و سلامت الکترونیکی توسط پژوهشگران صورت گیرد. واژه‌های کلیدی: کارت هوشمند؛ سلامت؛ کیفیت خدمات درمانی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of Health Smart Card effectsin Promoting quality health care (Case Study: Social Insurance Organization of Mazandaran Province)

نویسندگان [English]

 • Iraj mahdavi 1
 • Seyed mohamad Bagheri 2
 • Maryam Alinezhad 3

1 Associate Professor, Industrial Engineering, Deputy Director of Graduate Studies and Research, Science and Technology University of Mazandaran, Babol, Iran

2 Assistant Professor, Business Administration, Deputy Education and Research Payam Noor University in Babol, Babol, Iran

3 Executive Management, Payam Noor University in Sari, Sari, Iran

چکیده [English]

Introduction: Today, the increasing production of information in the health has caused the use of modern technologies for the utilization of information in this area. In order to link the health with information technology, today in most world industrialized countries especially European countries, smart cards have a special place in the health system. Health smart card is Issued in order to facilitate access to people information and is replaced the Insurance Prospectus. The purpose of this study was identification of the Health Smart Card effects Identify in Promoting quality of health care from Experts views. Methods: The method of this study was the descriptive- survey and the purpose was the application that was conducted in 1390. The study population consisted of Manager, Assistants, Senior, Heads of Branches and Premium Sectors Deputies Department of Mazandaran Province Social Insurance and a number of doctors that had at least 10 years of experience that among these, 30 of the experts were selected as sample. Research tools for data collection included Refer to the documentation, Observation and Especially Interviews and questionnaires and Data collection were with methods of library and field studies. Designed questionnaire validity was confirmed by the experts and Reliability was confirmed according to the questionnaire compatibility rate (0/07) that is less than 0/1. Finally data which collected through paired comparisons questionnaire, were analyzed using descriptive statistics and with the software of Expert Choice 11. Results: General attitude of research society that 60 percent of them were men and 40 percent of them were women was positive about the effect of health smart card in promoting quality of health care. Results represents superior of service quality criteria with the final weight 0/277 in current situation. Then customer satisfaction index, Education index, Health knowledge index and Organization performance index with The Importance coefficients of 0/273, 0/257, 0/115, 0/077 was in the second to fifth priority. Conclusion: Based on the results to promoting the quality of health care with health smart card, attention to the service quality and customer satisfaction will be critical. Also it should take steps to establish the necessary infrastructure, setting appropriate standards, check of patients satisfaction from quality of health care and ongoing research in the field of health and e-health systems by researchers. Keywords: Smart Card; Health; Quality of Health Care

کلیدواژه‌ها [English]

 • Smart Card
 • Health
 • Quality of Health Care
 1. Najafi H. Entering information Technology into the medical field. The first symposium of electronic hospital and telemedicine, Medical Faculty of Tehran University 2010. [Article in Persian].
 2. Farzandipor M, Sadoghi F, Ahmadi M, Karimi I. Security Requirements for Electronic Health Records in selected countries: a comparative study. Health Information Management 2007; 4(1): 1-9. [Article in Persian].
 3. Sadighi S. Need and how to create electronic health records. The first symposium of electronic hospital and telemedicine, Medical Faculty of Tehran University 2010. [Article in Persian].
 4. Anderson J. Social, ethical and legal barriers to E-health, international journal of medical informatics 2007; (76).
 5. Davis N. Introduction To Health information technology, new York.1st edition 2002.
 6. Darzi M, Ghasemi S. Advantages and Disadvantages Check of Electronic Health in an Electronic City. Second International Conference on Electronic City 2009. [Article in Persian].
 7. Murphy KA. Qualitative study explaining nurses, perceptions of quality care for older people in long-term care settings in Ireland, J Clin Nurs 2007; 16: 477 85.
 8. Donabedian A. An introduction to quality assurance in health care, 1 st Edition, Oxford University Press: Oxford 2003.
 9. Cherai J. Electronic insurance, opportunities and challenges. Journal of Information Technology Age 2009, (46): 92-98. [Article in Persian].
 10. Johar M. The effect of a public health card program on the supply of health care. Social Science & Medicine 2010; (70).
 11. Esmaeli nezhad S, ghaed sharaf H. Aspects Check of information security in electronic health records, Challenges and Solutions. National Conference on Information Technology and Economic Jihad, Salman Farsi University of kazeron 2011. [Article in Persian].
 12. Ajabshir S, khanchamani J. Health Smart Card. Journal of Transplanting Science 2010; (1): 72-77. [Article in Persian].
 13. Kalmarzi moghadam M. Acceptance check of information technology in electronic health. Thirteenth Conference on Student Iranian Electrical Engineering, University of tarbiate modarres 2010. [Article in Persian].
 14. Shabahang F, mohamadi SH, Farahi A. Effects check of health insurance smart card system in the performance of services in the NHS organizations. The first symposium of electronic hospital and telemedicine, Medical Faculty of Tehran University 2010. [Article in Persian].
 15. Shabahang F, Mohamadi SH. Provide a useful model for Medical Smart Card in iran. Sixth International Conference on Information and Communication Technology Management 2009. [Article in Persian].
 16. Sanatizadeh A, Ahmadzadeh M. Health care systems using electronic cards. Proceedings of the Second Conference on Electronic City 2009. [Article in Persian].
 17. Najafi N, Khoshnod N. Review the challenges facing e-health and Solutions. Sixth International Conference on Information and Communication Technology Management 2009. [Article in Persian].
 18. Bayat A, Nakhae I, Ebrahimi A, Jamali A. Identify the Major barriers and challenges of iran e-health system and prioritize them using FMADM model. Quarterly Journal of Economics and New Business 2007; (10,11): 215-241.[Article in Persian].
 19. Johar M. The impact of the Indonesian health card program: A matching estimator approach. Journal of Health Economics 2009; (28): 35-53.
 20. Hsu M-H, Yen J-C, Chiu W-T, Tsai S-L, Liu C-T, Li Y-C. Using Health Smart Cards to Check Drug Allergy History: The Perspective from Taiwan’s Experiences. Journal of Medical Systems 2009.
 21. Marschollek M, Demirbilek E. Providing longitudinal health care information with the new German Health Card - a pilot system to track patient pathways. computer methods and programs in biomedicine 2006; (81): 266-271.
 22. Liu C-T, Yang P-T, Yeh Y-T, Wang B-L. The impacts of smart cards on hospital information systems-An investigation of the first phase of the national health insurance smart card project in Taiwan. International Journal of Medical Informatics 2006; (75):173-181.
 23. A.Aubert B, Hamel G. Adoption of smart cards in the medical sector: the Canadian experience. Social Science & Medicine 2001; 53(7): 879-894.
 24. Trek D, Novak R, Kandus G, Suelj M. Slovene smart card and IP based health-care information system infrastructure. International Journal of Medical Informatics 2001; 61(1): 33-43.