نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده‌ی آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 دانشجوی دکترای تخصصی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی منابع مالی و بودجه‌ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

3 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده‌ی آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

4 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدل‌سازی در سلامت، پژوهشکده‌ی آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

5 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدل‌سازی در سلامت، پژوهشکده‌ی آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه دگرگونی‌های شدیدی در ساختارهای دولتی به‌ویژه نظام‌های مراقبت سلامت ایجاد شده است. در این سازمان‌ها افزایش هزینه‌ها و انتظارات فزاینده‌ی مشتریان، توجه دولت‌ها را به مدیریت صحیح منابع معطوف ساخته است. بدون شک تصمیم‌گیری در راستای مدیریت صحیح منابع، خود نیازمند اطلاعاتی از جمله اطلاعات مالی است که این امر توسط نظام حسابداری صورت می‏پذیرد. در سیستم حسابداری دولتی دو شیوه‌ی نقدی و تعهدی مطرح است. در حسابداری نقدی، معایبی از قبیل عدم وجود اطلاعات مرتبط با چگونگی مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها سبب شده که امروزه کشورهای زیادی به سمت حسابداری تعهدی حرکت کنند. لذا این پژوهش برآن است تا چالش‌های استقرار چنین سیستمی را مورد بررسی قرار دهد. روش بررسی: در پژوهش حاضر به بررسی نظام‌مند چالش‌های اجرایی حسابداری تعهدی در بخش دولتی در سال 1391 پرداخته شد. برای این منظور 28 مقاله با کلیدواژه‏هایaccrual accounting+challenges ،accrual accounting accrual accounting+challenges و حسابداری تعهدی، از پایگاه‏های اطلاعاتی داخلی شامل SID،  magiranو سایت‏های بین‌المللی شامل Google scholar، science direct, ،Emerald  و Health Business استخراج و از نظر محتوا مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: چالش‌های مربوط به استقرار سیستم حسابداری تعهدی در بخش دولتی در 6 طبقه‌ی مدیریت و رهبری (توجیه و حمایت مدیریت ارشد از اجرا)، پیروان (حضور ممیزین حسابداری و تیم‏های مشاوره‌ی تخصصی در سطوح اجرایی سیستم)، محیط (سیستم نظارتی)، ساختار (ساختار تشکیلاتی متناسب با تحول و وجود یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد در کار)، نیروی انسانی (تخصص و خبرگی نیروی انسانی، انگیزه و رضایت افراد) و فرآیندها و استانداردهای کاری (تدوین استراتژی و طرح اجرایی، بازخورد از نحوه‌ی اجرا و وجود یک چارچوب نظری مختص بخش دولتی) دسته‌بندی شدند. نتیجه‌گیری: مدیریت و رهبری، پیروان و عوامل محیطی سه عامل پیشبرنده در استقرار حسابداری تعهدی در بخش دولتی هستند که از طریق اعمال دانش و فن‌آوری لازم بین عوامل سطح دوم یعنی ساختاری، نیروی انسانی و فرایند، هماهنگی لازم را به وجود می‏آورند و منجر به اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی می‏گردند. لذا پیشنهاد می‏شود با توجه به این موارد، نقشه‌ی راهی برای تحول در نظام مالی تنظیم و براساس آن مدیریت تغییر صورت پذیرد. واژه‌های کلیدی: حسابداری؛ حساب‏های پرداختنی و دریافتنی؛ ممیزی مالی؛ مدیریت مالی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Systematic review of examining the implementation of accrual accounting in public sector and health system: challenges and solutions

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hossein Mehrolhasani 1
 • Masoud Abolhalaj 2
 • Mahmoud Nekoei Moghadam 3
 • Reza Dehnavieh 4
 • Mozhgan Emami 5

1 Assistant Professor, Medical Informatics Research Center, Institute for Future Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

2 PhD Student, Health Services Management, Faculty of Management and Medical Informatics, Tehran University of Medical Sciences, Director General of financial resource and budget planning office of Ministry of Health, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Research Center for Health Management, Institute for Future Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

4 Assistant Professor, Research Center for Health Modeling, Institute for Future Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

5 Health Services Management, Research Center for Health Management, Institute for Future Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

چکیده [English]

Introduction: Nowadays, major changes have made in governmental structures, particularly health systems. In these organizations, increasing costs and customer expectations have shifted government attention towards the proper management of resources. Undoubtedly the decision to manage resources properly requires information including financial information which provided by accounting system. There are two types of manner of cash and accrual which used in the public accounting system. In the cash accounting, disadvantages such as lack of relevant information on how to manage the assets and liabilities has led that nowadays, many countries are moving towards accrual accounting. About this reform in governmental accounting system, the researchers were prompted to determine the challenges of deploying such a system. Methods: This study is a systematic review, aimed to consider the challenges of implementing accrual accounting in the public sector in 2012. For this purpose, 28 articles with keywords of accrual accounting+challenges, accrual accounting, accrual accounting+challenges were explored from domestic databases like SID, magiran and international sites such as Google scholar, science direct, Emerald, Health Business and their content were analyzed. Results: Challenges to deploy the accrual accounting in public sector were grouped in six categories of management and leadership (Justified and supported by senior management of the implementation), followers (Accounting auditors and specialized consultation teams in executive levels of the system), environment (Surveillance system), structure (organizational structure relevant to mentioned change and development of a system for evaluating the performance of the work), manpower (Expertise, motivation and satisfaction of manpower) and work processes and standards (Development of strategy and action plan and feedback from the performance and existence of a specific theoretical framework to the public sector. Conclusion: Based on the results, it was recognized that three concepts of management and leadership, followers and environment are as three driving factors in the deployment of accrual accounting in the public sector which influence the lower levels namely structure, manpower and process as independent factors and technology and knowledge are key factors in relationship between mentioned categories. So, according to these variables, it is recommended that a Road Map is developed for change in financial system and change management is done by it. Keywords: Accounting; Accounts Payable and Receivable; Financial Audit; Financial Management

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accounting
 • Accounts Payable and Receivable
 • Financial Audit
 • Financial Management
 1. Abbaszadeh, H. Examining and explaining the new public management paradigm. Economy World, 2009; No. 1918, Page 28. ]Article in Persian[
 2. Peter Van Der Hoek, M. From Cash to Accrual Budgeting and Accounting in the Public Sector: The Dutch Experience. Public budgeting & Finance Journal, 2005.
 3. Abolhalaj, M. Reporting the Process of Credit Allocation and Expenses of Government looking at the Health Sector: Years 1383-1365, Financial Resource and Budget Planning Office, Management and Resource Development Department, Ministry of Health and Medical Education, 2004. ]Article in Persian[
 4. Translation of Fattahzadeh A, Ahmadvand A, Akbari ME, Basamanji K, Poor Asghari H, Jamshidi HR, et al, editors. Getting Health Reform Right: A Guide to Improving Performance and Equity, Tehran: Ebne Sina’s Cultural Institution, 2005. ]Article in Persian[
 5. Dastgir, M, Jamshidian, M and Jadidi, A. Examining Effect of the Features of the Accounting Information System to Improve Management Decisions, School of Management-Tehran University. Journal of Accounting and Audit Review, 2003; Vol. 10, No. 34. ]Article in Persian[
 6. Wynne, A. Do Private Sector Financial Statements Provide a Suitable Model for Public Sector Accounts?. Paper for a Conference on Public Lawand the Modernizing State in Oeiras, Portugal, 3-6 sept 2003.
 7. Rahmani, A, Rezai, M. Accrual Accounting, Underlying Performance Auditing in the Public Sector. Politics-economics, 2011; No. 283. ]Article in Persian[
 8. Falkman, P; Tagesson, T. Accrual accounting does not necessarily mean accrual accounting: Factors that counteract compliance with accounting standards in Swedish municipal accounting. Scandinavian Journal of Management, 2008; 24, 271-283.
 9. Eriotis, N., Stamatiadis, F., Vasiliou, D. Assessing Accrual Accounting Reform in Greek Public Hospitals: An Empirical Investigation. International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 2011; 4 (1): 153-184.
 10. Dees, M., Neelissen P. Five Countries Pioneering Accrual Budgeting and Accounting in Central Government. International Journal of Government Auditing, 2004.
 11. Abolhalaj, M, Kazemian, M, Ramezanian, M. Reporting the Achievements, Challenges. Horizons on the Iranian Health System: Years 1358-1387. Financial Resource and Budget Planning Office, Management and Resource Development Department, Ministry of Health and Medical Education, 2008. ]Article in Persian[
 12. Karbasi Yazdi, H; Tarighi, A. Assessing the Benefits of Accrual Accounting Systems at the Tehran University of Medical Sciences. Audit Knowledge, 2009; No. 30. ]Article in Persian[
 13. Barrett, P. Managing in an Accrual Accounting Environment. Paper presented to RIPA, Conference (Canberra, 26 February), 1993.
 14. Tiron Tudor, A., Blidisel, R. Accrual Accounting Experience in the Romanian Public Higher Education Sector. RodicaBlidisel, West University, Timisoara, Romania, Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/6690/ MPRA Paper No. 6690, posted 13. January 2008 / 13:06.
 15. MCP hee, Ian. How accrual accounting enhances governance and accountability. CPA Australia Public Sector Finance and Management Conference, 2006.
 16. Hamilton-Attwell, A. The Impact of Transformation on Employees. Management Today. February 1997.
 17. Rkein, A. Accrual Accounting and Public Sector Reform: Northern Territory Experience. A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, School of Law and Business Faculty of Law, Business and Arts Charles Darwin University, 2008.
 18. Blondal, J. Accrual Accounting and Budgeting: Key Issues and Recent Developments«.OECD Journal on Budgeting, 2003; Vol. 3, No. 1.
 19. Babakhani, J. The Necessity of the Use of Accrual Accounting in the Public Sector and its Evaluation for Use in the Public Sector in Iran. Light Courier Journal, 2006; Vol. 5, No. 4.]Article in Persian[
 20. Marty, F., Trosa, S., Voisin, A. The move to Accrual Based Accounting: the challenges facing central governments. International Review of Administrative Sciences, 2006; vol. 72 no. 2 203-221.
 21. Hepworth, N. Preconditions for Successful Implementation of Accrual Accounting in Central Government. Public Money and Management, 2003; Vol. 23, pp. 37-44.
 22. Connolly, C., Hyndman, N. The actual implementation of accruals accounting: Caveats from a case within the UK public sector. Accounting, Auditing &Accountability Journal, 2006; Vol. 9 Iss: 2, pp.272 – 290.
 23. Kordestani, GH; Iranshahi, A. Investigating the Factors Influencing the Use of Accrual Accounting in the Public Sector. Audit Knowledge, 2009; No. 28. ]Article in Persian[
 24. Sevic, Z. Accounting Aspects of ‘New Public Management’: Accrual Accounting in the Public Sector. Journal of Finance and Management in Public Services, 2006; Volume 4 Number 1.
 25. Champoux, M. Accrual Accounting in New Zealand and Australia: Issues and Solutions. Harvard Law School Federal Budget Policy Seminar, Briefing Paper, 2006; No. 27.
 26. Christensen, M. Accrual accounting in the public sector: the case of the New South Wales government. Accounting History, 2002; vol. 7 no. 2 93-124.
 27. Windels, P., Christiaens, J. The Adoption 0f Accrual Accounting in Flemish Public Centers for Social Welfare: Examining the Importance of Agentsof Changes. Financial Accountability & Management. 2007; 26(3), 246-266.
 28. Negash, M. Liberalisation and the value relevance of accrual accounting information: evidence from the Johannesburg securities exchange. Afro-Asian J. Finance and Accounting, 2008; Vol. 1, No. 1.
 29. Mahdavi, Gh; Funnel, W. Public sector accountability and accounting information systems in the Islamic Republic of Iran. Iranian journal of information science and technology, 2003; Volume 1, number 2.
 30. Lapointe Seguin, K. Accrual accounting implementation in the Canadian Federal Government. 2008; MAI 47/03, p.
 31. Adhikari, P., Mellemvik, F. The rise and fall of accruals: a case of Nepalese central government. Journal of Accounting in Emerging Economies, 2011; Vol. 1 Iss: 2, pp.123 – 143.
 32. Cohen S; Kaimenakia, N; VenierisG. Reaping the benefits of two words: An exploratory study of the cash and the accrual accounting information roles in local government. The EGPA Conference on Public Sector Management, Malta, 2-5 September 2009.
 33. Barton, A. Accrual Accounting and Budgeting Systems Issues in Australian Government. Australian Accounting Review, 2007; 17(41), 38-50.
 34. Ebili, KH, Alimirzayi, SHeller, R, editors. Change Management. 2nd ed. Tehran: Sargol, 2005. ]Article in Persian[
 35. Thomas H. Beechy. Does Full Accrual Accounting Enhance Accountability?. The Public Sector Innovation Journal, 2007; Volume 12(3), article 4.