نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 مربی، فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده‌ی پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار، انفورماتیک پزشکی، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: دورا پزشکی، دستاورد تعامل بین عرصه‌ی بهداشت، درمان و فناوری اطلاعات است. در فناوری دورا پزشکی، دورا آسیب‌شناسی به‌عنوان یک پشتیبان علمی برای آسیب‌شناس محسوب می‌شود و می‌تواند به تشخیص و درمان دقیق بیماری کمک نماید. در این پژوهش به شناسایی امکان اجرای دورا آسیب‌شناسی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران از نظر وجود استانداردهای نیروی انسانی به‌عنوان یکی از الزامات پیاده‌سازی پرداخته شد. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی بود که به روش توصیفی و به‌صورت مقطعی در سال 1391 انجام گرفت. در این پژوهش از بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، چهار بیمارستان به صورت هدفمند انتخاب و پژوهش در این مراکز انجام شد. به دلیل مشخص و محدود بودن جامعه‌ی مورد مطالعه از نمونه‌گیری استفاده نشد و نمونه‌ی پژوهش همان جامعه‌ی پژوهش و شامل 8 نفر رؤسا و مدیران بیمارستان‌ها، 20 نفر آسیب‌شناس و 8 نفر پرسنل انفورماتیک بود. ابزار گردآوری داده‌‌ها، پرسشنامه‌های محقق‌ساخته‌ای بود که برای هر گروه از جامعه‌ی پژوهش به‌صورت مجزا تهیه شد. روایی پرسشنامه‌ها ارزیابی و میانگین ضریب پایایی همبستگی برای سه پرسشنامه 98/0 حاصل گردید. داده‌های گردآوری شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار در محیط نرم‌افزارSPSS نسخه‌ی 16 تحلیل شد. یافته‌ها: طبق نتایج، میانگین امتیاز آگاهی آسیب‌شناس‌ها از دورا آسیب‌شناسی 98/2 با انحراف معیار 17/1 به‌دست آمد. میزان آگاهی مدیران و رؤسا 5/57 درصد و میزان آگاهی پرسنل انفورماتیک 5/27 درصد محاسبه شد. مدیران و رؤسا وجود نیروی انسانی متخصص در زمینه‌ی دورا آسیب‌شناسی را تنها 5/37 درصد اعلام نمودند. همچنین، میانگین امتیاز امکان اجرای دورا آسیب‌شناسی از لحاظ نیروی انسانی آسیب‌شناس 9/2 با انحراف معیار 86/0 به‌دست آمد. نتیجه‌گیری : با توجه به اهمیت فراوان دورا آسیب‌شناسی و وجود نیروی انسانی به‌عنوان یک عامل مؤثر در پیاده‌سازی موفق آن و همچنین با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر نامطلوب بودن وضعیت نیروی انسانی متخصص در زمینه‌ی دورا آسیب‌شناسی پیشنهاد می‌گردد، بیمارستان‌ها جهت اجرای این فناوری، نیروی انسانی متخصص مورد نیاز را تأمین نمایند. واژه‌های کلیدی : دورا آسیب‌شناسی؛ نیروی انسانی؛ بیمارستان‌های آموزشی 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Possibility of Telepathology Implementation with Point of view the presence of manpower Standards as a Requirement for Implementation in Training Hospital 0f Tehran University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Farahnaz Sadoughi 1
 • Maliheh Sadeghi 2
 • Mostafa Langarizadeh 3

1 Associate Professor, Health Information Management, Faculty of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Science, Tehran, Iran

2 Lecturer, Health Information Tecnology, Faculty of Nuring and Allied Health, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

3 Assistant Professor, Medical Informatics, Department of Health Information Management, Faculty of Allied Medical Sciences, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Telemedicine has been created interaction between the health care and information technology. Telepathology is considered as a supporter scientific for pathologists in telemedicine technology and can help accurate diagnosis and treatment of disease. In this research, we have studied about possibility of telepathology implementation with point of view the presence of manpower standards as a requirement for implementation in Training Hospital Of Tehran University of Medical Sciences. Methods: This study was an applied research, that the cross-sectional descriptive study was conducted in 2012. Training Hospitals of Tehran University of Medical Sciences, purposefully four hospitals selected and research conducted at these centers. Due to certain limitations of the study, the sampling was not used, and the study population was included 8 chief and administrator, 20 pathologist, and 8 authorities informatics. The data gathering tool was the researcher made questionnaires, which was prepared separately for each group of the study population. Reliability was evaluated. The average validity coefficient of correlation for the three questionnaires was obtained 0/98. And data were analyzed by SPSS statistical software. Results: As a result, the awareness average of pathologists about telepathology was 2/98 with 1/17 standard deviation. The awareness percent average of managers and directors about telepathology was 57/5 percent and the awareness average of informatics staff was 27/5 percent. Managers and directors have declared that there was skilled manpower in the field of telepathology only 37/5 percent. Also the possibility of telepathology implementation with point of view the presence of manpower was 2/9 with 0/86 Standard deviation. Conclusion: Given the importance of telepathology, and manpower as an important contributing factor in the successful implementation, and also, according to research findings that manpower status was inappropriate for telepathology implementation, It is recommended that hospitals should provide skilled manpower for telepathology implementing. Key words: Telepathology; Manpower; Hospitals, Teaching 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Telepathology
 • Manpower
 • Hospitals, Teaching
 1. Dietel M, Nguyen-Dobinsky TN, Hufnagl P. The UICC Telepathology Consultation Center. International Union Against Cancer. A global approach to improving consultation for pathologists in cancer diagnosis. Cancer1. 2000 Jul 89(1):187-91.
 2. Rosen PP. Special report: perils, problems, and minimum requirements in shipping pathology slides. Am J Clin Pathol 2000 Mar:91(3):348-54.
 3. Gupta B D. Introducing telemedicine :application, challenges, needs and benefits, components and infrastructure.Translated by: Vali L, Rabiei R, Ayatollahi H. Kashan: Morsal. 2007.[In Persian].
 4. Wells CA, C S. Telepathology: a diagnostic tool for the millennium. J Pathol 2000; 191: 1-7.
 5. Sankaye S, Kachewar S. Telepathology for effective healthcare in Developing Nations. Australasian Medical Journal2011;4(11):592-5.
 6. Leong FJWM, Graham AK, Gahm T, McGee J. Telepathology: clinical utility and methodology. Recent advances in histopathology1999;18:217-40.
 7. Abdollahi A, Aghakhani A. Telepathology. Journal of Iranian Society of PathologyTehran 2011;6(4). [In persian]
 8. Mireskandari M, Kayser G, Hufnagal P, Schrader T, Kayser K. Teleconsultation in diagnostic pathology: experience from Iran and Germany with the use of two European telepathology servers. J Telemed Telecare 2004, 10:307-8.
 9. Elahi N, Kordani SM. A Comparative study of the views of health care team (doctors and nurses) about the use of telemedicine at the university hospitals of Ahvaz. Third International conference on electronic hospital and telemedicine. Tehran; Tehran university of Medical Science; 2012. [In persian].
 10. Alipour J, Karimi A, Erfannia L, Aliabadi A, Shahrakipoor M. The Study of knowledge and attitude of faculty members of Zahedan university of medical Sciences toward telemedicine. The first International conference on Electronic Health; Iran, Tehran; Medical council of Islamic republic of Iran; 2012. [In Persion].
 11. Khamrnia M. Feasibility of telemedicine consultation Implementation in Iran University of medical science specialized hospitals [MS Thesis]. Tehran: Iran University of Medical Science; 2010. [In Persian].
 12. Hayavi haghighi M, Alipur J, Mastaneh Z, Moseli L. Feasibility of remote medical consultation Implementation in Hormozgan University of medical science. Hormozgan Medical Journal,summer 2011:15(2):128-137. [In Persian].
 13. Taheri M, Heydarzadeh A, heydari H, Mohtasham Amiri Z. The point of physicians in the creation and development of methods of the telemedicine. The first Congress of Information Technology in Health; Mazandaran University of Medical Sciences19-21 October 2011.[In persian]
 14. Purazin SH. Estimated resources for the implementation of remote health in Iran. Fourth Regional Conference on eHealth; Ministry of Health and medical Education: Secretariat Tkfab; 2004. p. 13. [In Persian]
 15. Bakhshalyan F, Zamanpur F. Acssess the needs, expectations, and administrative personnel of health care in remote Iran. Fourth Regional Conference on eHealth; Ministry of Health and medical Education: Tkfab; 2004. p. 9. [In Persian]
 16. Hosch I. Investigation of the Critical Factors of Success in Telepathology – an International Comparison Study. [Phd Thesis]. Germany. University of Constance Department of Information Science Oktober 2001.
 17. Hosch I. Acceptance of Telepathology Services. [Phd Thesis]. Germany. University of Constance, Department of Information Science. 2002.
 18. Mencarelli R, Marcolongo A, Gasparetto A. Organizational model for a telepathology system. Diagn Pathol2008;3(suppl 1):S7.
 19. Judi H, Razak A, Shaari N, Mohame H. Feasibility and Critical Success Factors in Implementing Telemedicine. Inform technol J2009:8(3):326-32.
 20. Sushil K M, Rajeshwar S T, Chaudhry T. Awareness and attitudes to telemedicine among doctors and patients in India.2009; 15(3) ;139-141
 21. Kannan S. Utilization of Telehealth in India”.2008 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/15001/.