نوع مقاله : مقاله مروری نقلی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،ایران

چکیده

دسترسی به خدمات سلامت از حقوق اساسی افراد در جوامع محسوب می‌شود. پوشش همگانی بیمه‌ی سلامت با کاهش موانع مالی یکی از مهمترین راهکارها جهت دسترسی به خدمات سلامت است. دستیابی به پوشش همگانی فرآیند ساده‌ای نیست، در بسیاری از کشورها که هم‌اکنون به پوشش همگانی دست یافته‌اند، اغلب اجرای آن چند دهه طول کشیده است. مطالعه‌ی سیر تاریخی بیمه‌ی درمان کشورهای مختلف می‌تواند در بومی‌سازی بعضی از موقعیت‌ها با توجه به شرایط بومی، فرهنگی و اسلامی کشور کمک نماید و از بسیاری از دوباره‌کاری‌ها و خطاهای غیر عمد جلوگیری نماید و در تسریع اجرای این روند در کشور اثربخش باشد. مقاله‌ی حاضر با استفاده از مرور متون، تجربه‌ی کشورها در توسعه‌ی پوشش همگانی از طریق بیمه‌ی اجتماعی سلامت در 5 کشور را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد. منابع جمع‌آوری اطلاعات با بهره‌گیری از پایگاه‌های اطلاعاتی اینترنتی شامل 28 مطالعه به زبان انگلیسی بود که از سال‌های 1999تا2011 میلادی انجام گرفته‌ بودند. واژه‌های کلیدی که در جستجوی مقالات استفاده شدSocial health insurance،  Social securityو Universal coverage بودند. یافته‌ها نشان داد که همه‌ی کشورهای مورد بررسی در زمینه‌ی پوشش همگانی رویکرد فزاینده‌ای را دنبال کردند و توسعه‌ی نظام در بعضی از آنها نسبت به بقیه،‌ مدت زمان بیشتری طول کشیده است. بیشترین دوره‌ی انتقال به کشور آلمان با 127 سال و کمترین آن به کشور کره‌ جنوبی با 26 سال اختصاص داشت. در تمام کشورهای مورد بررسی حرکت برای پوشش کامل بیمه‌ی اجتماعی سلامت فرایندی رو به رشد با گسترش نظام‌مند پوشش جمعیت در دوره‌ی انتقال داشت. اما مقدمات سازمان‌یافته‌ی ارائه شده برای رسیدن به این گسترش متفاوت بود. عضویت در صندوق‌های بیماری در بعضی از کشورها افزایش ثابتی داشت و در آغاز به صورت اختیاری بود، اما در کشورهای دیگر گسترش عضویت به وسیله‌ی سازمان مرکزی بیمه‌ی درمانی با هدایت دولت انجام می‌گرفت. واژه‌های کلیدی: بیمه‌ی سلامت؛ پوشش همگانی؛ بیمه‌ی اجتماعی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Universal Health Insurance coverage development in the selected countries with social insurance approach to health

نویسندگان [English]

 • Ahmad Reza Raeisi 1
 • Efat mohamadi 2
 • Nooredin menglizadeh 2

1 Assistant Professor, Health Information Management, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Master of scieance student in health servise management, medical university of Isfahan. Isfahan. Iran. Email: efat.mohamadi@gmail.com

چکیده [English]

Access to health care is a fundamental right of people in communities. Universal health insurance coverage by reducing financial barriers to access to health services is one of the important strategies. Achieving universal coverage is not a simple process. Many countries already have universal coverage, most of it has lasted decades. Studying of health insurance history in different countries is helpful  to  localizing certain situations due to local conditions, culture and Islamic countries and the many other intent to prevent errors and accelerate the implementation process effectively.The present article analyzed and evaluated the past experience of the development of universal coverage by social health insurance in 5 countries use of reviews the literature. Results show that all countries have increasingly followed the approach and development of the system, some took longer than others. The maximum transition period of 127 years in Germany and the lowest South Korea to 26 years. In all countries surveyed, the process moves to full coverage health insurance, a growing community with a population coverage of a systematic expansion in terms of the transfer. However, the preliminary findings are presented to achieve this expansion is different. Membership in the sickness fund was raising stable in some countries , but in other countries the expansion of membership by the Central Government has led medical insurance. Keywords: Insurance, Health; Universal Coverage; Social Security

کلیدواژه‌ها [English]

 • Insurance, Health
 • Universal Coverage
 • Social Security
 1. Carrin, G. and C. James, Reaching Universal Coverage Via Social Health Insurance: Key Design Features in the Transition Period. Health FinancingPolicy Issue Paper. Geneva: WHO(2012)
 2. “social health insurance: a contribution to the international development policy debate universal systems of social protection” . Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. Novembr 2005.
 3. Doherty, J., D. McIntyre, et al. Social health insurance, Health Systems Trust.(2001)
 4. Carrin G, James C. Social health insurance: Key factors affecting the transition towards universal coverage. International Social Security Review. 2005;58(1):45-64.
 5. Mohamadi,efat. Karampori,sholeh." Examine the feasibility of implementing social health insurance in Iran". Journal of national Medical council of the Islamic Republic of Iran. (2011) [persian].
 6. R. Mark,C. William, M. Rich. "The Reform of Health Care: A Guide for justice and efficiency". Translation:A. Ahmadvand and etal. Ibn Sina Institute of Scientific and Cultural great. Page 297-271.(2004)[persian].
 7. Mohamadi,efat et al."Study of Significant improvement points and offer strategies to improve the quality and quantity of health insurance in Iran; Qualitative study". Journal of national Medical council of the Islamic Republic of Iran. (2011) [persian].
 8. Mohamadi,efat et al." Study of Significant improvement points and offer strategies to improve the quality and quantity of health insurance in Iran; Qualitative study" Journal of national Medical council of the Islamic Republic of Iran. (2011) [persian].
 9. Mohamadi, E. Nuhi,M. " Pathology of relationship between health insurance companies and the drug system in Iran". Health Economis Seminar. Tehran. Shahid Beheshty university of Medical sciences. (2011) [persian].
 10. Mhrara, M., et al., "Iranian families health costs of equity financing." Journal of Health Management , 13 (40). (2010) [persian].
 11. Samani.s, “Health insurance and its place in the Fifth Development Plan”, Journal of Medical Council. (2011)[In Persian].
 12. Maarse H, Paulus A. Has solidarity survived? A comparative analysis of the effect of social health insurance reform in four European countries. Journal of health politics, policy and law. 2003;28(4):585.
 13. Schramm M, Ernadersl K, Social Health Insurance Systems of Solidarity Experiences From German Develoment Cooperation, Federal Ministry for EconomicCooperation and Development, 2002, pp. 36-37.
 14. Bärnighausen T, Sauerborn R. One hundred and eighteen years of the German health insurance system: are there any lessons for middle-and low-income countries? Social Science & Medicine. 2002;54(10):1559-87.
 15. Young Joo SONG, The South Korean Health Care System, JMAJ 52(3): 206–209, 2009.
 16. Ravi P. Rannan-Eliya . The Distribution of Health Care Resources in Egypt: Implications for Equity,An Analysis Using a National Health Accounts Framework, United States Agency for International Development Cooperative Agreement No. DPE-A-00-91-00052-22.
 17. WHO, Social Health Insurance, Selected Case Story From Asia and Pacific, 2005, pp 12-13.
 18. hammed Arab & al-, the social health insurance system, Publishing of Jahad daneshgahi, Printing 1, (2010).
 19. Universal Insurance Act of Health Service in Iran. Formulated on 1994. Available from: URL: http://www.bih.ir/20080917686. [Cited 2012 Nov 16]
 20. Law of the Fourth Economic, Social and Cultural Islamic Republic of Iran. Formulated on 2004. Available from: URL: http://www.dadkhahi.net/law/hoghoogh/h_edari_estekhdami/ghanoon_barbameh_4.htm. [Cited 2012 Dec 7]
 21. Law of the Fifth Economic, Social and Cultural Islamic Republic of Iran. Formulated on 2010. Available from: URL: http://just1.persianblog.ir/post/246 [Cited 2012 Dec 7]