نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت، دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت، دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه به‌کارگیری استراتژی مدیریت استعداد مناسب، مستلزم شناخت زیرساخت‌های فن‌آوری اطلاعات و تعیین سطح آمادگی هر زیرساخت در پیاده‌سازی نظام‌های فرعی مدیریت منابع انسانی الکترونیک می‌باشد. لذا هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر پیاده‌سازی نظام‌های فرعی مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر استراتژی مدیریت استعداد در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی است و جامعه‌ی آماری مورد نظر، کارکنان حوزه‌ی مالی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1391 بود که تعداد آن‌ها 160 نفر بود. لذا براساس روش نمونه‌گیری تصادفی از بین آن‌ها نمونه‌ی آماری به تعداد ۷۰ نفر انتخاب گردید. برای بررسی از پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته استفاده گردید. برای سنجش روایی این پرسش‌نامه از روش صوری و برای سنجش پایایی از روش Cronbach’s alpha استفاده شد. ضریب پایایی کلی پرسش‌نامه 812/0 به‌دست آمد که برخورداری از پایایی مناسب را نشان می‌دهد. در نهایت 70 پرسش‌نامه جمع آوری گردید. هم‌چنین از نرم‌افزار  SPSSنسخه‌ی 18 وAMOS  برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها: نتایج حاصل از پژوهش بیان‌گر آن است که تأثیر تمام ابعاد نظام فرعی مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر استراتژی مدیریت استعداد مستقیم و مثبت است و در این راستا بیش‌ترین تأثیر را نظام‌ فرعی الکترونیکی برنامه‌ریزی منابع انسانی بر استراتژی مدیریت استعداد دارد (۷۷/۰). نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که نظام‌ فرعی الکترونیکی برنامه‌ریزی منابع انسانی، نظام‌ فرعی الکترونیکی کارمندیابی و انتخاب، نظام‌ فرعی الکترونیکی مدیریت عملکرد، نظام‌ فرعی الکترونیکی جبران خدمات، نظام‌ فرعی الکترونیکی توسعه‌ی منابع انسانی، نظام‌ فرعی الکترونیکی انضباط و ضوابط اخلاقی و نظام‌ فرعی الکترونیکی ایمنی و خدمات کارکنان تأثیر مثبت و مستقیمی بر استراتژی مدیریت استعداد دارند. واژه‌های کلیدی: مدیریت استعداد؛ مدیریت؛ منابع انسانی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Electronic Human Resource Management Sub-System Implementation on Talent Management Strategy

نویسندگان [English]

 • Mehdi Abzari 1
 • Reza Radmehr 2
 • Fatemeh Hatampoor 3

1 Assistant Professor, Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Management, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Management, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Today, the use of appropriate talent management strategy requires an understanding of IT infrastructure and determines the level of readiness of each infrastructure subsystems in the implementation of effect of electronic human resource management. The main purpose of this study was to investigate the effect of implementation of subsystem for electronic human resource management on talent management strategy in Isfahan University of medical sciences. Methods: This research was conducted using descriptive-metrical method and has five Hypotheses. To investigate this hypothesis, a questionnaire which made by the researcher was used. For assessing the validity of the questionnaire formal methods was used and the reliability assessed with Cronbach's alpha reliability coefficient (0/812). The population size is about 160. Therefore, based on random sampling the statistical sample was selected and finally 70 questionnaires were collected. The AMOS, SPSS18 software is used for analyzing the data. Results: The results indicate that the subsystem of electronic human resource management had a positive effect on strategy talent management and the most affective is for subsystem of electronic human resource planning. Conclusion: Results showed that the electronic human resource planning subsystem, electronic recruitment and selection subsystem, electronic performance management subsystem, electronic compensation subsystem, electronic human resource development subsystem, electronic discipline and moral criterion subsystem, electronic human resource safety and service subsystem have a direct positive effect on talent management strategy. Keywords: Talent Management; Management; Human Resources

کلیدواژه‌ها [English]

 • Talent Management
 • Management
 • Human Resources
 1. Frank F, Taylor C. Talent Management: Trends that will shape the future. Human Resource Planning 2004; 27: 33-41.
 2. Phillips J, Edwards L. Managing talent retention: An ROI approach. San Francisco, USA: Pfeiffer; 2009.
 3. Darvish H, Karim Zadegan D, Mirzanezhad R. E-readiness Assessment Organization for Establishment Electronic Human Resource Management Systems(Case study Company saipa), First Annual Conference on Management, Innovation and Entrepreneurship: Shiraz , 2010. (in Persian)
 4. Lengnick-Hall M, Moritz S. The impact of e-HR on the human resource management function. Journal of Labor Research 2003; 24(3): 365-380.
 5. Strohmeier S. Research in e-HRM: Review and implication. Human Resource Management Review 2007; 17(1): 19-37.
 6. Strohmeier S, Kabst R. Organizational adoption of e-HRM in Europe. Journal of Managerial Psychology 2009; 24(6): 482-501.
 7. Sanayei A, Mirzaei A. Designing a model for evaluating the effectiveness of e-hrm (Case Study: Iranian organizations). International Journal of Information Science and Technology 2008; 6(2): 79-98. [Article in Persian].
 8. Zafar J, Shaukat M, Mat N. An analysis of e-human resource management practices: A case study of state bank of Pakistan. European Journal of Social Sciences 2010; 15(1): 18-26.
 9. Voermans M, Veldhoven M.V. Attitude towards E-HRM: an empirical study at Philips. Personnel Review 2007; 36(6): 887-902.
 10. Farsijani H, Arefnezhad M. Ranking Factors Effective on implementation Electronic Human Resource Management To Achieve World-Class. Vision for Public Management 2011; 6:75-94.[Article in Persian].
 11. Gholipour A. Human Resource Management (Concepts, theories and applications). 1st ed. Tehran: Samt; 2011.