نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله، تهران،ایران

2 دکتری، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله، تهران،ایران

چکیده

مقدمه: برنامه‌ی «بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت» توسط سازمان جهانی بهداشت، در دهه‌ی 1990عنوان گردید و تا به امروز تعداد زیادی از بیمارستان‌ها، درسطح جهان این برنامه را پیاده نموده‌اند. با این وجود، تاکنون هیچ‌یک از بیمارستان‌های کشور ایران برنامه‌های ارتقای سلامت را پیاده نکرده است. از این رو هدف از این مقاله طراحی الگو بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده است. روش بررسی: این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی– همبستگی است. جامعه‌ی مورد پژوهش بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان بودند که به روش تصادفی طبقه‌ای نمونه‌گیری صورت گرفته است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته‌ی ارتقای سلامت بوده که روایی آن از طریق نظر خبرگان مورد تأیید قرار گرفته است. پایایی پرسش‌نامه نیز از طریق  Cronbach’s Alpha(89/0 (r= مورد بررسی قرار گرفت. تعیین کفایت حجم نمونه با استفاده از روش Kaiser Mayer Olkin صورت گرفت. روش تحلیل داده‌ها، تحلیل عاملی تأییدی بوده و نرم‌افزار مورد استفاده Amos بوده است. یافته‌ها: در بین ابعاد الگوی نهایی ارتقای سلامت در بیمارستان، توانمند‌سازی بیمار (94/0) وارتقای سلامت سازمان (84/0) دارای بیش‌ترین وزن رگرسیونی یا میزان تأثیر بوده و نیاز‌سنجی ارتقای سلامت دارای کم‌ترین میزان تأثیر(24/0) بوده است و در بین مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده‌ی این ابعاد، توانمند‌سازی کارکنان برای ارتقای سلامت (82/0)، تعریف الزامات ایمنی و سلامت در محیط کار (84/0)، توانمند‌سازی جامعه برای مدیریت بیماری‌ها (88/0) دارای بالاترین میزان تأثیر بوده‌اند. نتیجه‌گیری: باتوجه به میزان تأثیر ابعاد در الگوی نهایی می‌توان نتیجه گرفت که بیمارستان‌ها برای استقرار برنامه‌های ارتقای سلامت، بایستی به ارتقای سلامت بیماران، سازمان وکارکنان توجه ویژه‌ای نماید. واژه‌های کلیدی: ارتقای سلامت؛ بیمارستان؛ مدل بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Health Promoting Hospital: Case Study Isfahan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Maryam Yaghoubi 1
 • Marzieh Javadi 2
 • Mohammad Karim Bahadori 3

1 Assistant Professor, Management Of Healthcare Services, Health Management Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Management Of Healthcare Services, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Management Of Healthcare Services, Allied Medical Sciences, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Health promoting Hospitals (HPH) was expressed by the World Health Organization in the 1990s and so a large number of hospitals in the world have implemented health promotion programs. But not any hospitals in Iran implement health promotion programs. The purpose of this paper is designing a Health Promoting Hospital in Isfahan University of Medical Sciences Methods: This study was a descriptive- analytical survey in selected hospitals of Isfahan. Data collection tool was a researcher made questionnaire. The validity of questionnaire was computed by experts and the reliability of questionnaire was computed by Cronbach’s alpha (r=0.89). The adequacy of sample were made by Kaiser Meyer Olkin method. Data analysis was performed by Amos software. Results: Finally between dimensions of HPH model patient empowerment (0/94) and organization health promotion (0/84) have the highest regression weight or effect and health promotion need assessment has lowest regression weight. Between the constituent components of each dimension, staff empowerment (0/84), defining the safety requirements in the workplace (0/84) and community empowerment for disease control (0/88) have the highest effect. Conclusions: To create a HPH, various dimensions and factors is efficient. The hospital must have regard to patient, organization and staff Health promotion. Keywords: Health Promotion; Hospitals; Health Promoting Hospital Model

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health Promotion
 • Hospitals
 • Health Promoting Hospital Model
 1. -Groene O. Implementing health promotion in hospitals:Manual and self-assessment forms. World Health Organization.. 2006.
 2. -Groene O.Garcia-Barbero M. Health promotion in hospitals:Evidence and quality Management.WHO
 3. Groene, o. Jorgensen, SvendJuul.(2005). Health promotion in hospitals—a strategy to improve quality in health care.The European Journal of Public Health, 2005;15(1):6-8.
 4. -Groene O, Jorgensen SJ,Garcia-Barbero M. Standards for health promotion in hospital: self-assessment tool for pilot implementation. Copen- hagen, Denmark: WHO Regional Office for Europe. 2004.
 5. -Groene O, Jorgensen S.J, Fugleholm A.M, Møller L, Garcia-Barbero M. Standards for health promotion in hospitals: development and pilot test in nine European countries, International Journal of Health Care Quality Assurance, 2005;18 (4):300 – 307.
 6. - Asefzadeh S. Management & Planning in Health care System ,HadisemrozPub.Ghazvin University of Medical Science, 2005.
 7. -Garcia-Barbero M. Evolution of health care systems. In: Pelikan JM, Krajic K &Lobnig H (ed.). Feasibility, effectiveness, quality and sustainability of health promoting hospital projects.Gamburg, G. Conrad Health Promotion Publications, 1998;27-30.
 8. -Hancock T. Healthy communities: the role of the academic health centre, in promoting the health of the community, Association of Academic Health Centers, Washington, DC, 1993;116-38.
 9. -Doherty D.Challenges for Health Policy in Europe – What Role Can Health Promotion Play? In: Pelikan JM, Krajic K &Lobnig H (ed.). Feasibility,effectiveness, quality and sustainability of health promoting hospital projects. 1998.
 10. -Polluste K,AlopJ,GroeneO, Harm T,MerisaluE, and Lagle S. Health-promoting hospitals in Estonia: what are they doing differently? Health Promotion International , 2007;22 ( 4).
 11. -OldenPeter C, Hoffman K. Hospitals' health promotion services in their communities: Findings from a literature review.Health Care Management Review. Frederick: Apr-Jun (2011); 36( 2) : 104
 12. -World Health Organization.Ottawa Charter for Health Promotion, WHO, Copenhagen.(1986).
 13. -WHO. Healthy Cities, World Health Forum, - Vienna for Recommendations Health Promoting Hospitals, 1996;49 ( 1). http://www.euro.who.int/document//IHB/hphviennarecom.pdf) (accessed 2011).
 14. -WHO Regional Office for Europe. Health Promoting Hospitals,Copenhagen, WHO Regional Office for Europe ,2002. (accessed 4 March 2010). Available from :(http://www.euro.who.int/healthpromohosp).
 15. -World Health Organization. Jakarta Declaration on Leading Health Promotion into the 21st Century ,1997.http://www.who.int/hpr/NPH/docs/jakarta_declaration_en.pdf
 16. -Pisljar T. van der L. Tanja D,Laura D. Health among hospital employees in Europe: A cross-national study of the impact of work stress and work control.Social Science & Medicine, 2011;72( 6): 899-906
 17. -Delobelle P . OnyaH. Langa C. Mashamba J. Depoorter A. Advances in health promotion in Africa: promoting health through hospitals,Global Health Promotion. Saint-Denis Cedex: Jun, 2010;17 , 33.
 18. - Yaghoubi M, Javadi M. Health promoting Hospitals in Iran: How it is. J Edu Health Promot 2013; ( 2): 1-5