نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی، مدیریت آموزشی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان و پژوهشگر، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. اصفهان، ایران

2 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس پژوهش، معاونت تحقیقات و فن‌آوری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه نیروی انسانی مهم‌ترین مزیت رقابتی برای سازمان‌ها محسوب می‌شود. بنابراین مدیران دانشگاه‌ها بایستی آگاه باشند که چگونه با این عامل استراتژیک برخورد کنند و استفاده‌ی هر چه مؤثرتر از این مزیت رقابتی را بیاموزند. هدف از انجام پژوهش حاضر شناخت نظرات و درک مشکلات صاحب‌نظران دانشگاهی در خصوص کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. روش بررسی: این تحقیق، مطالعه‌ی کیفی به روش مصاحبه‌ی عمیق بود. شرکت‌کنندگان در این تحقیق 21 نفر از صاحب‌نظران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (سال تحصیلی 91-1390) بودند که در زمینه‌ی مباحث تحقیق دارای تجربه و یا تألیفاتی بودند. نمونه‌گیری به روش هدف‌مند انجام گرفت و تا اشباع اطلاعات ادامه یافت. تحلیل داده‌ها هم‌زمان با جمع‌آوری اطلاعات با رویکرد تحلیل موضوعی انجام گرفت.  یافته‌ها: نتایج در شش طبقه‌ی تجربه‌ی مشکلات مدیریتی، ناکارآمدی کارکرد تأمین منابع انسانی، آموزش، ارزیابی عملکرد و مشارکت در تصمیم‌گیری و پاداش خدمت تنظیم شدند. مشارکت‌کنندگان اهمیت قدرت بدون اختیار، فقدان آزادی عمل، ناکارآمدی مدیران، شیوه‌ی انتصاب مدیران، فقدان نگاه استراتژیک و فرهنگ و جو سازمانی، فقدان ارایه‌ی دوره‌های آموزشی به روز، فقدان نظارت بر سطوح یادگیری و برگزاری دوره‌های آموزشی روتین، ارزیابی عملکرد کمی، غیرواقعی و روتین، تصمیم‌گیری فردی، مشورتی و سلسله مراتب بلند سازمانی، فقدان پاداش خدمت انعطاف‌پذیر، معنوی و تأکید بر پاداش خدمت مادی در ناکارآمدی کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی را در دانشگاه مؤثر دانسته‌اند. نتیجه‌گیری: مدیریت استراتژیک منابع انسانی با ایجاد دیدگاه کلان، امکان پرداختن به مسایل اساسی کارکنان را فراهم آورد و موجب بهره‌‌مندی سازمان از کارکنان ماهر، متعهد و با انگیزه در تلاش برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار می‌گردد.  واژه‌های کلیدی: مدیریت استراتژیک؛ منابع انسانی؛ مدیران  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Perceptions of Managers and Academic Experts about Strategic Human Resource Management Practices: Qualitative Study

نویسندگان [English]

 • Susan Bahrami 1
 • Mahmod Keyvan Ara 2
 • Rezvan Ojaghi 3
 • Maryam Afshari 4

1 Educational Administration, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan and Researcher, Health Management and Economics Research Center, Faculty of Management and Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Research Center of Effective Social Factors in Health, Faculty of Management and Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Library and Information Sciences, Faculty of Management and Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 Vice chancellery of Research and echnology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Today's workforce is the most important competitive advantage for organizations. Therefore, university administrators should be aware of how to deal with the strategic and to learn effective use of the advantages. The aim of this study was to identify and understand the opinions of academic experts on strategic human resources management applications in Isfahan University of Medical Sciences. Methods: This research was a qualitative method of thematic analysis. Participants in this study were 14 academics experts who had experience or publications related to the topics of the research. Instrument of this study was interview and were stopped when reached saturation in the research and the main concepts were extracted from the interviews. Results: The results were arranged in six categories; experience of management problems, inefficient human resources practices, training, performance evaluation, Participation in decision-making and combination. Participants emphasized on the importance of strategic human resources management practices of the inefficiency of power without authority, lack of freedom, assignment of administrators, lack of strategic view and organizational culture, lack of training, lack of monitoring of learning and routine training, unrealistic and routine performance evaluation, advisory and personal decision-making, and organizational hierarchy, lack of flexible and immaterial rewards and emphasis on financial rewards. Conclusion: Strategic management of human resources by creating a macro perspective, provides pay attention to staff basic problems and caused utilization of organization from skilled, committed and motivated personnel to achieve sustainable competitive advantage. Keywords: Strategic Management; Human Resources; Managers

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Management
 • Human Resources
 • Managers
 1. - McMahan, G., Virick, M., Wright, P.M. Alternative theoretical perspectives for strategic human resource management revisited: progress, problems, and prospects, Research in Personnel and Human Resources Management. (1999), Supplement( 4):99-122
 2. - Ferris, G.R.,Buckley, M.R., & Allen,G.M. Promotion systems in organizations. Human Resource ....Planning. (1992). 15(3): 47-68.
 3. - Collins C.J.,Clark K.D. Strategic human resource practices, top management team social networks, .....and firm performance: the role of human resource in creating organizational competitive advantage......Academy of Management Journal. (2003). 46 (6):740–51.
 4. -Delery, J.E., Doty, D.H. Modes of theorizing in strategic human resource management: tests of Universalistic, contingency, and configurationally Journal. (1996). 39(4):802–35.
 5. -Harel, G. H., Tzafrir, S. S. The effect of human resource management practices on the perceptions ....of organizational and market performance of the firm. Human Resource Management.(1999). 38:185–200.
 6. -Chen, Chung-Jen., Huang, Jing-Wen . Strategic human resource practices and innovation .....performance —The mediating role of knowledge management capacity. Journal of Business Research. (2009).62: 104–114.
 7. -Abbaspour, Abass. Comparison of human resource management functions Tehran University with the latest management functions.'s Strategic human resources and process design and optimization model for explaining it. Thesis (PhD), Tehran University, School of Management. . (2001). Persian.
 8. Braun, W.H., Warner, M. Strategic human resource management in western multinationals in China. The differentiation of practices across different ownership forms. Journal of .Personnel Review, (2002). 31 (5),553-579
 9. Johnson. C., Kritsonis,WA. National Implications for Urban School Systems: Strategic Planning in the Human Resource Management Department in a Large Urban School District. The Lamar University Electronic Journal of Student Research. (2007). Spring, 1-19.
 10. Teo, S.T.T., Lakhani, B.,Brown, Da., Malmi,T. Strategic human resource management and knowledge workers: A case study of professional service firms. Management Research News, (2008). 31(9): 683-696.
 11. Ekhsan, A., Othman, A. Strategic integration of human resource management practices Perspectives of two major Japanese electrical and electronics companies in Malaysia. Cross Cultural .Management: An International Journal. (2009).16(2):197-214.