نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت بهداشت با گرایش آموزشی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 مربی، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی، فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بهداشت روانی همانند سلامت جسمی، علمی برای بهتر زیستن و رفاه اجتماعی از اولین لحظات حیات تا پایان آن و دوره‌ی سالمندی می‌باشد. در جوامع پیچیده‌ی امروزی، ناهنجاری‌هایی مانند افسردگی، اضطراب، ترس، ناامنی، خودکشی، پرخاش‌گری، قتل، غارت، اعتیاد، طلاق، انحرافات جنسی، صرع و امثال این‌ها به عنوان بیماری‌‌های روانی بیش از پیش و به خصوص در جامعه‌ی ما ایران به عنوان یکی از مشکلات مهم خود را نشان داده است. به همین جهت سیستم بهدا شت و درمان ایران اصولی را برای پیش‌گیری و درمان بیماری‌های روانی به ‌نام طرح ادغام بهداشت روان در نظام بهداشت کشور در نظر گرفته است. هدف کلی تحقیق حاضر شناسایی دیدگاه کارشناسان نظام بهداشت و درمان از نتایج طرح ادغام بهداشت روان در نظام بهداشتی کشور است. روش بررسی: این مطالعه‌ از نوع تحلیلی و مقطعی بود. جمعیت مورد مطالعه در این طرح ارایه‌دهندگان خدمات بهداشتی درمانی در سطوح مختلف نظام بهداشت از جمله خانه‌های بهداشت تا سطوح بالا مانند شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان اصفهان در سال 1389 بود و جمعیت مورد مطالعه نیز 300 نفر به صورت سرشماری در نظر گرفته شد. پرسش‌نامه‌های تحقیق محقق‌ساخته و از نوع بسته بود. چهار قسمت ارزیابی میزان موفقیت بهداشت روان، رضایت از آن، آگاهی و نگرش به صورت سؤالات لیکرت پنج جوابی و بعضاً دو جوابی تهیه شده است. روایی پرسش‌نامه از طریق مشورت با متخصصین مربوطه و پایایی آن از طریق محاسبه‌ی Cronbach’s Alpha 80 درصد پذیرفته شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام گردید. اطلاعات توصیفی با شاخص‌های مرکزی آمار (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و اطلاعات تحلیلی با آزمون‌های همبستگی وآزمون‌های کای دو (c2) و Keraskalvalis مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  یافته‌ها: میانگین نمره‌ی چهار مؤلفه‌ی اصلی تحقیق به ترتیب از بالا به پایین عبارت است از؛ نگرش به طرح بهداشت روان با میانگین (80/10 ± 73/66)، موفقیت طرح بهداشت روان با میانگین (12/17 ± 14/59)، رضایت از طرح بهداشت روان با میانگین ( 59/20 ± 46/45) و آگاهی از طرح بهداشت روان با میانگین (61/11 ± 56/20). در بین چهار مؤلفه‌ی اصلی بین آگاهی و نگرش و بین رضایت و موفقیت و در بین گروه‌های مورد مطالعه تنها رضایت از طرح ادغام با سایر متغیرها تفاوت معنی‌داری داشت (0.05Pvalue<).    نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده در یک نظر کلی برای این طرح بزرگ کافی نیست. میزان ساعت آموزش کارکنان سیستم مراقبت‌های اولیه‌ی بهداشتی راجع به ادغام بهداشت روان در حد 29 درصد مؤید آن بود که اکثر کارکنان نیازمند آموزش در این زمینه هستند. میانگین نمره‌ی آگاهی نیز با (61/11 ± 56/20) از سایر مؤلفه‌ها (موفقیت، رضایت و نگرش) تا حد نصف کمتر بود که نتایج به دست آمده نیز با فقدان دوره‌ی آموزشی کارکنان هم‌خوانی داشت. بنابراین کارشناسان بهداشت نیاز بیش‌تر به آموزش بهداشت روان دارند.  واژه‌های کلیدی: بهداشت روان؛ مراقبت بهداشتی اولیه؛ کارشناسان 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

View Point of Experts of Isfahan Health and Treatment System about Results of assorted Mental Health in Iran Health System

نویسندگان [English]

 • Asadollah Shams 1
 • Saeed Afrough 2
 • Marzie Fatahi 3
 • Marzieh Javadi 4

1 Assistant Professor, Health Management and Pedagogy, Health management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Lecturer, Computer Engineering, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 BSc Students, Health Information Technology, Faculty of Management and Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 Lecturer, Health Services Management, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Mental health as physical health is a science for better living and more social welfare from first moment of living until end of that. In today complex society especially our society some mental disorders like desperation, anxiety, insecurity, suicide, Masochism, murder, booty, addiction, divorce, sexual disorder, manic and etc has been seen as important problems more and more. Therefore, Iranian health and treatment system considered some mental health principle for mental health prevention and treatment. Total goal of this research has been view point of Isfahan health and treatment system about results of assorted mental health in health system. Methods: Research type was analytical and cross-sectional. Study population was health and treatment workers in different health organizations such as healthcare rural houses, health urban center and health and treatment network in Isfahan province which influence in mental disease at 2010. Population study was 300 individuals by census. Questionnaire was researcher made and blind response. Four variables such as rate of mental health success, there's satisfy, knowledge and attitude of that, were evaluated with five or two responses (Likert scale). Validity with expert consultation and reliability with Cronbach’s alpha scale, were confirmed after pilot study because it was upper than 80%. Descriptive data with statistical indices (frequency, percent, mean and standard deviation) and analytical data with suitable hypothesis such as correlation, chi square (c2) and kruskal-wallis were analyzed with SPSS16 software. Results: Mean score of four main variable respectively were as: attitude of mental health program (66.73 ± 10.80), success of mental health program (59.14 ± 17.12), satisfaction of mental health program (45.46 ± 20.59) and awareness of mental health program (20.56 ± 11.61). Analysis between four variables did not show any significant differences. Analysis between all research groups also did not any significant differences. But significant differences only were shown between all research groups about satisfaction of mental health join in health system (Pvalue<0.5). Conclusion: Revealed results for this big plan did not enough. Hour rate of health worker educated about mental health in primary health system (PHC) was 29 percent. Knowledge mean of mental health program also was 20/56 percent and it was half of other variable mean. It shown that majority of health worker in health system did not have enough knowledge about mental health program. Therefore, they need more education about mental health. Key Words: Mental Health; Primary Health Care (PHC); Experts

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mental Health
 • Primary Health Care (PHC)
 • Experts
 1. - Hatami H , Razavi S , Ardabily H “Comprehensive Public Health Book” third Edition , Arjmand Pub , Tehran , Iran 2006 [ in Persian}.
 2. - Bahrami E , “Mental Health in 21st Centre and Challenges facade to Psychology and trainee Sciences Tehran , Iran , 2002 , P 181 [ in Persian}.
 3. - Behjat Pour A , Rezaei Esfahani M , Kalantary E , Nsiri A , Guran subject interpret , Maaref Pub , Gume , Iran 2005 , [ in Persian}.
 4. - Dashti M , Nahjolbalage Translation , Amiralmoamenin Pub , Gume , Iran , 2006 , [ in Persian}.
 5. ---Atef V , Mahammad K , Mental Health Book in Iran (Results & Challenges) , Sciences and Research Journal of Social Welfare , Tehran , Iran , 2004 , 4th Years , N 14 , [ in Persian}. 6 - Salehi M , Kelishadi M , Zandieh M , et al Education Influence on woman Healthcare Stakeholder about Mental Health Knowledge and Attitude of Urban Population of Esfahan Province , Iranian Journal of Education in Medical Sciences , 5th Edition , Esfahan , Iran , 2005 , 5th Edition , P111 , [ in Persian}.
 6. - Omidnia S , Kharazi S , Afsari M , et al , Public Education of Mental Health , Abstract of Mental Health Articles , Shasosa Pub , 2010 , Tehran , Iran , [ in Persian}.
 7. - Faraj Pour M , Motamedi H , Bahramnejad A , Knowledge and Attitude of Kerman Health House Worker , Kerman University of Medical Sciences , 6th Edition, 1999 , 6th Edition , N97 , [ in Persian}.
 8. - Bageri Yazdi A , Malehafzali H , Shahmohammadi D , Health House Worker and Compulsory Health Stakeholder Performance Evaluate in Mental Health Services in network Primary Health Care of Borojen Health Network System , Chaharmohal and Bakhtiary province , Hakim Research Journal , 2001 , 4th Edition , N2 , P 109 [ in Persian}.
 9. .10 - Gharraee; B ; Shariat; V; Mansouri N, Bolhari J, Yousefi R ; Rahimi M Afarin ; Case Finding in Integration of Mental Health Services in to Primary Health Care System: Systematic Review of the Studies Conducted in Iran in Recent Two Decades;, Iran J Psychiatry 2007; 2:165-173 , [ in Persian}
 10. - Taban H , Ahmadreza Z , Sadegi B , Reveald Evaluaton by Mental Health Program in Health House and Rural Health Center of Esfahan Province , Scientific Research Journal of Medical Sciences , Esfahan , Iran , 2002 , 7th year , N2 , P 108 , [ in Persian}.
 11. - Valipour M , Zargam M , et al , Survey Rate of psychiatry's Knowledge and Attitude about Mental Health Obligate Bedridden and there's Roles in Iran at 85 years , Mazanderan University of Medical Sciences Journal , Mazanderan , Iran 2007 , 17th Period , N 61 , [ in Persian}
 12. -- Tabbari F , Asgarnejad A , Bolhari J , Scientific Research Journal of Social Welfare , Tehran , Iran , 2006 , 4th year , n20 , p115 , [ in Persian}
 13. - Mohammadi M , Bageri Yazdi A , Rahgozar M , et al , Epidemilogy of Mental Hazard Psychiatric in Hamedan Province in 2001 years , Hamedan University of Medical Sciences and Health and Treatment Services Scientific Journal , 2004 , 11th years, N3 ,p 36 , [ in Persian}
 14. - Gharraee; B , Shariat; V , Mansouri N, Bolhari J, Yousefi R ; Rahimi-Movaghar A ; Case Finding in Integration of Mental Health Services intoPrimary Health Care System: Systematic Review of the Studies Conducted in Iran in Recent Two Decades;, Iran J Psychiatry 2007; 2:165-173 [ in Persian]