نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت واقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 مربی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده‌ی علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

مقدمه: استفاده‌ی بهینه از منابع یکی از اهداف اساسی هر سازمان است، بیمارستان‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای نظام سلامت، به دلیل مواجهه با افزایش هزینه‌ها و کمبود منابع، به دنبال استفاده‌ی بهینه از منابع می‌باشند. ارتقای بهره‌وری می‌تواند در رسیدن به این هدف بیمارستان‌ها را یاری نماید. از طرفی تعهد سازمانی یکی از مهم‌ترین عوامل در ارتقای کیفیت خدمات در سازمان‌هاست. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط تعهد سازمانی و بهره‌وری انجام گرفت.  روش بررسی: پژوهش کاربردی، از نظر نحوه‌ی اجرا توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش کارکنان بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشتمل بر 8 بیمارستان دولتی و خصوصی بود. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و حجم نمونه 192 نفر بود. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی بهره‌وری Goldsmith، تعهد سازمانی Allen-Meyer بود. برای تحلیل داده‌ها از میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. یافته‌ها: بین تعهد سازمانی و بهره‌وری با 000/0Pvalue= و 418/4=t ارتباط معنادار و مثبت وجود داشت. بین مولفه‌های تعهد سازمانی (تعهد مستمر، عاطفی و هنجاری) و بهره‌وری ارتباط معنادار و مثبت وجود داشت. نتیجه‌گیری‌: بایستی مدیران بیمارستان‌ها با شناخت عوامل مؤثر بر افزایش تعهد کارکنان به سازمان‌شان در پی ایجاد راه‌هایی برای افزایش بهره‌وری و در نتیجه کیفیت خدمات ارایه شده به بیماران باشند. واژه‌های کلیدی: بهره‌وری؛ تعهد سازمانی؛ بیمارستان‌ها؛ دانشگاه‌ها  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Correlation between Organizational Commitment and Productivity in Staffs of Isfahan University of Medical Sciences Teaching Hospitals

نویسندگان [English]

 • Marzieh Javadi 1
 • Mehrnush Jafari 2

1 Health Care Management, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Lecturer, Health Care Management, Faculty of Social Sciences, Islamic Azad University of Roudehen Branch, Roudehen, Iran

چکیده [English]

Introduction: Optimum resource utilization is one of the primary objectives of any organization. Hospitals as one of the most important elements of health systems, facing escalating costs and resources scarcity, are concerned with this issue as well. Productivity improvement can help hospitals to achieve this objective. Organizational commitment is the main factor to increasing quality in organizations. This study undertakes to investigation the correlation between organizational commitment and productivity. Methods: This research is a correlation study, the research society consisted of employees of Isfahan medical science universities hospitals. 192 employees were selected as a stratified random study. Data collection instrument were 2 questionnaires, one of them was Goldsmith questionnaire for measuring productivity, and another was Allen-Meyer questionnaire for measuring organizational commitment. The data were analyzed by SPSS. Pierson correlation coefficient and regression was used for analyzing data. Result: The result showed that there is positive relationship between organizational commitment and productivity (Pvalue=0/000, t=4/418). There is positive and meaningful relationship between components of organizational commitment (affective, continuance, normative) and productivity. There isn’t positive and meaningful relationship between components of productivity (ability, clarity, help, evaluation, validity and environment) and organizational commitment with the exception of incentive. Conclusion: Hospital manager must recognize effective factors for increseaing organizational commitment and perform some strategies for increasing productivity and quality. Key words: Productivity; Organizational Commitment; Hospitals; Universities

کلیدواژه‌ها [English]

 • Productivity
 • organizational commitment
 • Hospitals
 • Universities
 1. - Arabshahi Karizi A.New Strartegies for productivity development in productive and industrial firms(case study in productive firm in dena, Faculty of Economics, Management and Social Sciences). Shiraz university, Shiraz, 2007.
 2. -Mehrabian F, Nasiripour A, keshavarse Mohhamadian S. Factors affecting human resources productivity in Gilan university of medical science using path analyisis. Zanjan health care services&medical sciences university journal 2010; 19(75):94-106.
 3. -Nazem F and Rahmati Z. Developing a mathematical model for employees productivity of Department of Education&training based on Thought Leaders and climate organizationa. Thought and behavior2008;2(7):53-68.
 4. -Safarnia H. investigation the effective factors in organizationl commitement reinforcement in employees of public banks. Management researches in iran 2011;15(2): 86-105.
 5. -Sharifi Asl Z, Chabok A, Hatamizade N, Ralani P. Relationship between organizational commitment and productivity of psycho-rehabilitation team members:Razi Medical and Educational Psychiatry Center (2011). New cares:Birjand medical sciences university journal 2011;9(2):129-136.
 6. - Rezaii L and Saatchii M. Relationship between Attitude about effective human factors in productivity and leadership style of managers with organizational commitment in employees of Telecommunication companies in iran. Knowledge&Research in phschology 2006; 37:129-146.
 7. -Nasrollah pour M. effective factors in human productivity. relevant papers in Public management 2005. aVailable at:http://mojtabanasrolahpour.blogfa.com/post-3.aspx
 8. - Yosefi S , Moradi M, Tishevarze Dayem M. the Role of employees organizational commitment in knowledge Sharing. police human development 2010;7(30):24-36.
 9. - Mehdad A , Dehghan E, Gholparvar M and Shojaa A. The Relationship Between Psychologically Healthy Work Place' Components and Organizational Commitment and Organizational Trust among Employees of Sar-Khoon and Qushm Gas Refinery Incorporation. Knowledge and Research in Applied Psychology 2012;13(2):70-80
 10. -Rohi Gh, Asayesh H, Rahmani H and Abbasi .Relationship between job Satisfaction& Organizational Commitment in Employed nurses in hospital university of medical science Golestan. Payesh 2011; 10(2):285-292.
 11. - Tahrir B, Ebadi A, Tofighi SH, Karimi Zarchi A and Honarvar M. Relationship between job Satisfaction& Organizational Commitment in nurses in hospitals. Military Medicine 2010;12(1):23-26.
 12. -Jafari H, Mohamadian M, Hoseinpour D. The Relationship between Organizational Health and its Relation to Organizational Commitment in Personnel of Selected Teaching Hospitals Affiliated with Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences: 2011. Jondishapour health Science journal 2011;4(1): 42-8.
 13. -Pasargadi M jahangir F. Organizationl commitement and its related factors. Journal of School of Nursing and Midwifery 2008;16(54):3-13.
 14. - Roelofsen p. The impact of office environments on employee performance: the design of the workplace as a strategy for productivity enhancement, Technical management consulting Engineer 2002;7(5):51-9.
 15. -Batisti G,Iona A. The UK productivity gap in the Service Sector: do Management Practices Matter? International Journal of Productivity and Performance Management 2009; 50:727-47.
 16. -Kapyla J. Identifying Future Challenges for Productivity Research: Evidence from Finland. International Journal of Productivity and Performance Management 2010;7(59): 607-23.
 17. -McGuire D.the impact of physical environment on employee commitment in call centers. Team performance management 2008;15(1):35-48.
 18. -Cichy R, Cha J, Kim S. The relationship between organizational commitment and contextual performance among private club leaders. International Journal of Hospitality Management 2009;28 (1): 53-62.
 19. -Sinclair R, Tucker JS, Cullen JC. Performance differences among four organizational commitment profiles. Journal of Applied Psychology2005; 90(6): 1280-7.
 20. - Abbasi A. The relationship between organizational commitment and A&B personality types: effects on productivity of human resources in Iran Khodro Company. [Dissertation]. Iran. Tehran. Faculty of Education, Shahid Beheshty University. 2006. [Persian]
 21. -Hadjiahmadi F. Relationships between organizational commitment and productivity in industrial centers in Qom city. [Dissertation]. Iran. Tehran. Faculty of Education & Psychology, Alzahra University. 2003. [Persian]
 22. -Siu O. Job stress and job performance among employees in Hong Kong: the role of Chinese work values and organizational commitment. International Journal of Psychology 2003; 38(6): 337-47