نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مصرف زیاد دارو در کشور، تغییر مداوم الگوهای دارو درمانی و حیف و میل شدن مقادیر قابل ملاحظه‌ای از داروها به صورت‌های گوناگون، اهمیت بررسی عوامل مؤثر بر هدر رفت دارو را دو چندان می‌کند. هدف از این پژوهش تعیین عوامل مؤثر بر هدر رفت دارو در بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان در سال 1389 بوده است. روش بررسی: این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه‌ی پژوهش شامل مدیر، مترون، سوپروایزر، سرپرستار بخش و مسؤول فنی داروخانه در بیمارستان‌های آموزشی، غیر آموزشی خصوصی و خیریه‌ی منتخب شهر اصفهان بود که به روش سرشماری و به تعداد 40 نفر نمونه‌ها انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات طی دو مرحله از طریق دو پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته انجام شده است. برای سنجش روایی پرسش‌نامه‌ها از روشExpert Judgment استفاده شد. پایایی پرسش‌نامه نیز به روش Cronbach’s alpha (85/0=r) مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات به دست آمده از پرسش‌نامه با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS تحلیل شد. یافته‌ها: در بیمارستان خیریه حیطه‌ی ثبت دارو بیش‌ترین نمره (04/92) و آموزش کم‌ترین نمره (36/61) را به خود اختصاص داده است. در بیمارستان آموزشی کمیته‌ی دارو بالاترین نمره (81/86 )و داروهای مازاد پایین‌ترین نمره (21/71) را به خود اختصاص داده است. در بیمارستان غیرآموزشی نگه‌داری و آماده‌سازی دارو بالاترین نمره (85/91) و حیطه‌ی آموزش (36/61) کم‌ترین نمره را به خود اختصاص داده است. در بیمارستان خصوصی حیطه‌ی نگه‌داری و آماده‌سازی دارو بالاترین نمره (22/85) و حیطه‌ی کمیته‌ی دارو کم‌ترین نمره (9/55) را به خود اختصاص داده است. نتیجه‌گیری: برای کاهش هدررفت دارو در بیمارستان‌ها توجه به فرایند مدار نمودن و مستندسازی گردش دارو در انبار دارویی، داروخانه و استوک بخش و هم‌چنین استفاده از سیستم HIS مثمر ثمر می‌باشد. واژه‌های کلیدی: دارو‌ها؛ بیمارستان‌ها؛ هدررفت دارو

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Drug Pert of Experts in Selected Hospitals of Isfahan (Public, Private and Voluntary)

نویسندگان [English]

  • Saied Karimi 1
  • Faezeh Sairani 2
  • Meshkat Abasi 2

1 Associated Professor, Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 BSc, Health Services Management, Management and Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Excessive use of drugs, constantly changing of patterns of medication and substance abuse significant amounts of drugs in different forms, is doubled the importance of factors influencing drug loss. Purpose of this study was to determine the factors affecting loss drug in Isfahan hospitals in 2011. Methods: This study was a descriptive in selected hospitals (private educational charity) of Isfahan. Research population was manager, matron, supervisor, department head and chief pharmacist in private, educational and charity hospitals. The census method was used for sampling and the number of 40 samples selected. The validity of questionnaire was computed by experts judgment and the reliability of questionnaire was computed by using Cronbach’s alpha (r=./85).data was analyzed by SPSS software. Results: In charity hospital drug registration has highest score (92/04) and education is allocated to lowest score (61/36). In educational hospital medication committee had highest score (86/81) and surplus drugs had lowest score (71/2). In non- education hospital medication preparation had the highest score (91/85) and lowest score is allocated to education (61/36). In private hospitals, pharmaceutical preparations had highest score (85/22) and the medicine committee had the lowest (55/9). Conclusion: To reduce the loss medicines in hospitals, according to the documentation of the process of circulation of the drug in a drug store, stoke pharmacy department and using the HIS system is fruitful. Keyword: Drugs; Hospitals; Drug Pert

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drugs
  • Hospitals
  • Drug Pert