نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، روان‌شناسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، روان‌شناسی، پژوهشگر مرکز تحقیقات مدیریت واقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناسی ارشد، پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه شهید بهشتی رشت، رشت، ایران

4 کارشناسی ارشد، روان‌شناسی، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تناسب فرد با محیط کار در دنیای در حال تغییر امروز، تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران شده است. آن‌چه حایز اهمیت است این است که در مدل تناسب فرد- محیط، افراد در سطوح مختلفی اعم از شغل، گروه کاری، سازمان و حرفه با سازمان خود هماهنگ می‌شوند. هدف پژوهش حاضر آزمودن نقش تناسب فرد- حرفه در چگونگی به دست آمدن تناسب فرد-شغل و فرد- سازمان در رابطه‌ی با 4 متغیر رضایت شغلی عمومی، عملکرد شغلی، تعهد عاطفی و تمایل به ترک خدمت می‌باشد. روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعات مقطعی بوده است. تعداد 103 نفر از پرستاران زن بیمارستان‌های دولتی شهر اصفهان به‌صورت تصادفی انتخاب شده و به پرسش‌نامه‌های تناسب فرد- سازمان، تناسب فرد- شغل، تناسب فرد- حرفه Cable و DeRue (2002) و پرسش‌نامه‌های عملکرد شغلی Bright (2009)، رضایت شغلی Cammann, Fichman, Jenkins و Klesh (1979)، تعهد عاطفی سازمانی Meyer و Allen (1997) و تمایل به ترک خدمت O’Reilly و دیگران (1991) پاسخ دادند. نتایج حاصله سپس وارد نرم‌افزار معادلات ساختاری Amos شده و توسط روش‌های آماری متناسب مثل میزان درست نمایی بیشینه تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که تناسب فرد- حرفه رابطه‌ی معناداری هم با تناسب فرد- سازمان (558/0=r و 05/0>p) و هم با تناسب فرد- شغل (740/0=r و 05/0>p) داشت. هم‌چنین تناسب فرد- سازمان و تناسب فرد- شغل به همراه یکدیگر میانجی رابطه‌ی میان تناسب فرد- حرفه با عملکرد، رضایت شغلی، تعهد عاطفی و تمایل به ترک خدمت بودند. در نهایت مدل به دست آمده با داده‌ها برازش خوبی نشان داد و براساس نتایج حاصل از تحلیل مسیر و تحلیل میانجی به ارایه مدل اقدام شد. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش مؤید آن است که تناسب میان فرد و حرفه باعث می‌شود تا تلاش‌های سازمان برای متناسب کردن افراد با سازمان و شغل به هدر نرود. هنگامی‌که تناسب فرد با حرفه‌اش ضعیف باشد، خواه این عدم تناسب به علت ارزش‌های واگرا یا مهارت‌های ناهمخوان ایجاد شده باشد، برای افراد بسیار مشکل خواهد بود که با سازمان یا شغل خویش به تناسب دست یابند. این امر می‌تواند در امور مدیریتی مختلفی هم‌چون استخدام و به‌کارگماری راهنمای مدیران و دست‌اندرکاران در این زمینه باشد.   واژه‌های کلیدی:تناسب فرد- سازمان؛ تناسب فرد- شغل؛ رضایت شغلی؛ عملکرد شغلی 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Person-Environment Fit Dimensions and Organizational Outcomes among Nurses Working in Isfahan Public Hospitals

نویسندگان [English]

 • Ali Nasery Mohamadabadi 1
 • Abolghasem Nouri 2
 • Azadeh Askari 1
 • Robab Sadegh 3
 • Ali Sotoudeh 4

1 PhD Student, Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, The University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Professor, Psychology, Researcher of Health Management and Economics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, University of Shahid Beheshti, Rasht, Iran

4 Psychology, National Iranian Oil Company, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Pearson-environment fit in the recent changing world is a basically concerns of managers. The importance of these issues is that in person-environment fit model the people adjust themselves to their organization in multiple level such as job, work groups, organizations and vocation. The aim of this research is to investigate the role of person-environment fit in relation between person-organization fit and person-job fit and with four variables of general job satisfaction, affective commitment and intention to leave. Methods: this research is a cross sectional study.103 nurses which were working in public hospitals of Isfahan were randomly selected and answered to person-organization fit, person-job fit, person-vocation fit Cable and DeRue ) 2002) and job performance Bright (2009), Job satisfaction Cammann, Fichman, Jenkins and Klesh (1979), organizational commitment Meyer and Allen )1997) and intention to leave O’Reilly et al. (1997) questionnaires. Results then were entered in AMOS structural equations software and were analyzed by the mean of appropriate statistical methods like Maximum Likelihood Estimation (MLE). Results: Findings made support for both hypothesis and finally according to the results from mediation analysis and path analysis a model was suggested. Person-vocation fit had significant relation with both person-organization fit (r=0.558, p<0.05) and person-job fit (r=0.558, p<0.05). Also both person-organization fit and person-job fit mediated the relationship between person-vocation fit and general job satisfaction, job performance, emotional commitment and intention to leave. Finally proposed model fitted the data well (NC=1.052, CFI=0.756, TLI=0.778, BL89=0.876, RMSEA=0.074 and SRMR=0.064). Conclusion: Results suggest that person-vocation fit make organization efforts fruitful in the way of making a good fit between employees and organization and job. When the fit between people and their vocations are weak, weather this weakness is in result of divergent values or inappropriate skills, it gets very hard for employees to fit with their organization and jobs. This can help managers and practitioners in the field of human resources affairs such selection and recruitment. Keywords: Person Organizational Fit; Person Job Fit; Job Satisfaction; Performance

کلیدواژه‌ها [English]

 • Person Organizational Fit
 • Person Job Fit
 • Job Satisfaction
 • Performance
 1. Kristof-Brown AL, Zimmerman RD, Johnson EC. Consequences of individuals’ fit at work: A meta-analysis of person-job, person-organization, person-group, and person-supervisor fit. Personnel Psychology 2005; 58: 281–342.
 2. O’Reilly C, Chatman J, Caldwell DF. People and organizational culture: A profile comparison approach to assessing person-organization fit. Academy of Management Journal 1991; 34:487–516.
 3. Edwards JR. Person-job fit: A conceptual integration, literature review, and methodological critique. In CL, Cooper & I. T. Robertson IT, Editors. International review of industrial and organizational psychology. New Jersey, NJ; Wiley; 1991; 283–357.
 4. Kristof AL. Person-organization fit: An integrative review of its conceptualizations, measurement, and implications. Personnel Psychology 1996; 49: 1–49.
 5. Hoffman BJ, Woehr DJ. A quantitative review of the relationship between person-organization fit and behavioral outcomes. Journal of Vocational Behavior 2006; 68: 389–399.
 6. Kristof-Brown AL, Jansen KJ, & Colbert AE. A policy-capturing study of the simultaneous effects of fit with jobs, groups, and organizations. Journal of Applied Psychology 2002; 87: 985–993.
 7. Scroggins WA. An examination of the additive versus convergent effects of employee perceptions of fit. Journal of Applied Social Psychology 2007; 37:1649–1665.
 8. Holland JL. Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall 1985.
 9. Tranberg M, Slane S, Ekeberg SE. The relation between interest congruence and satisfaction: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior 1993; 42: 253–264.
 10. Schneider B. The people make the place. Personnel Psychology 1987; 40: 437–453.
 11. Spokane AR, Meir EI, Catalano M. Person-environment congruence and Holland’s theory: A review and reconsideration. Journal of Vocational Behavior 2000; 57: 137–187.
 12. Bretz RD. Recruiter perceptions of applicant fit: Implications for individual career preparation and job search behavior. Journal of Vocational Behavior 1993; 43: 310–327.
 13. Verquer ML, Beehr TA, Wagner SH. A meta-analysis of relations between person-organization fit and work attitudes. Journal of Vocational Behavior 2003; 63:473–489.
 14. Cammann C, Fichman M, Jenkins D, Klesh J. The Michigan Organizational Assessment Questionnaire. Unpublished manuscript. Ann Arbor: University of Michigan. 1979.
 15. Campbell JP, Pritchard RD. Motivation theory in industrial and organizational psychology. In M.D. Dunnette (Ed.), Handbook of industrial and organizational psychology 1976: 63-130.
 16. Bright L. Does Person–Organization Fit Mediate the Relationship between Public Service Motivation and the Job Performance of Public Employees? Review of Public Personnel Administration 2009; 27(4): 361–79
 17. Meyer JP, Allen NJ. A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review 1991; 1: 61-89.
 18. Cable DM, DeRue DS. The convergent and discriminant validity of subjective fit perceptions. Journal of Applied Psychology 2002; 87: 875–884.
 19. Vogel RM, Feldman DC. Integrating the level of Person-Environment Fit: The Roles of Vocational Fit and Group Fit. Journal of Vocational Behavior 2009; 75: 68-81.
 20. Spokane AR. A review of research on person-environment congruence in Holland’s theory of careers. Journal of Vocational Behavior 1985; 26: 306–343.
 21. Dawis RV, Lofquist LH. A psychological theory of work adjustment. Minnesota, MN. University of Minnesota Press. 1984.
 22. Feldman DC, Ng TWH. Careers: Mobility, embeddedness, and success. Journal of Management 2007; 33: 350–377.