نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، اطفال، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

2 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

3 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: مدل جایزه‌ی ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی ایران ابزار مؤثری است که در راستای استقرار مدیریت جامع کیفیت و کسب رضایت ذی‌نفعان برای ارزیابی، بهبود و توسعه‌ی عملکرد سازمانی در سطح ملی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مطالعه دیدگاه مدیران و کارشناسان سلامت ایران در خصوص ساختار و قابلیت به‌کارگیری مدل جایزه‌‌ی ملی و تعیین ارتباط آن با متغیرهای فردی و سازمانی مورد بررسی قرار گرفت.  روش بررسی: این مطالعه از نوع مقطعی و مداخله‌ای بوده که در سال 90-1389 هجری شمسی انجام گرفت. از 41 دانشگاه علوم پزشکی ایران، 13 دانشگاه با حجم نمونه‌ی آسان انتخاب شدند. در هر 13 دانشگاه منتخب یک کارگاه 2 روزه‌ی آموزشی برگزار و دیدگاه مدیران و کارشناسان بعد از آشنایی با اصول، معیارها و زیرمعیارها و وزن‌دهی آن‌ها، نسبت به رویکردهای خودارزیابی و منطق رادار با استفاده از پرسش‌نامه که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت، بررسی و با آزمون‌های آماری در نرم‌افزارSPSS  نسخه‌ی 18 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: از 285 نفر نظرسنجی شده 161 نفر (5/56 درصد) مرد بودند. از نظر تحصیلات، بیش‌تر افراد (4/60 درصد) دارای مدرک کارشناسی بودند. سمت شغلی 109 نفر (2/38 درصد) مدیر و مابقی کارشناس بوده است. میانگین و انحراف معیار سابقه‌ی خدمت 5/6 ± 8/16 سال بوده است. حدود 90 درصد افراد مورد مطالعه اصول و ارزش‌های مدل جایزه‌ی ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی ایران را در سطح خیلی زیاد و زیاد سازگار با خصوصیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سازمان‌های نظام مراقبت سلامت اعلام نمودند. سطح منطقی بودن امتیازدهی به معیارهای مدل با میانگین و انحراف معیار 8/0±1/4 (از 5 نمره‌ی کل) در تطابق با نظام سلامت ایران قضاوت شده است. کارت امتیازدهی رادار RADAR (Results – Approach - Deployment - Assessment – Refine) با میانگین و انحراف معیار 8/0±7/3 (از 5 نمره‌ی کل) ابزار مؤثری برای ارزیابی عملکرد سازمان‌های حوزه‌ی سلامت ایران و شناسایی نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود اعلام شده است. دیدگاه مدیران و کارشناسان در هیچ‌کدام از موارد با متغیرهای فردی و تیپ‌بندی دانشگاه‌های مورد مطالعه تفاوت معنی‌دار نداشت (Pvalue>0.05). نتیجه‌گیری: مدل جایزه‌ی ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی ایران ابزار مناسبی برای بهبود و ارتقای سازمان‌های نظام سلامت ایران می‌باشد. واژه‌های کلیدی: بهره‌وری؛ نظام‌های مراقبت سلامت؛ مدل تعالی سازمانی 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Structure and Utility of Iranian National Productivity and Excellence Award (INPEA) Model in the Health Sector: Perception of Managers and Experts Specialists

نویسندگان [English]

 • Mohammad Esmaeil Motlagh 1
 • Seyyed Davoud Nasrollahpour Shirvani 2
 • Mohammad Reza Maleki 3

1 Associate Professor, Pediatrics, Faculty of Medicine, Jondishapour University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

2 Assistant Professor, Health Services Management, Faculty of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

3 Associate Professor, Health Services Management, Faculty of Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Iranian national productivity and excellence award model is an effective instrument for the application of total quality management and to achieve satisfaction of stockeholders about evaluation, improvement and development of organizational function at a national level. In this study the conception of managers and experts specialists in the health secter of Iran about the structure and application of INPEA model and its relationship to personal and organizational variables was evaluated. Methods: This cross-sectional and interventional study was conducted in 2010-11 in 13 Universities (from 41 Universities of Medical Sciences of Iran) which were selected by stratified and systematic randomized. In all 13 selected Universities, an educational workshop was performed in 2 days and after perception of managers and experts specialists about principles, criteria, sub-criteria, Weighting of them, self- assessment approaches and the RADAR logic of INPEA model evaluated by a Questionnaire which its validity and reliability was approved. The data analysis was performed by SPSS18. Results: From 283 persons were surveyed, 161 persons (56.5% of total) were males. 60.4% of persons had bachelor's degree. 109 persons (38.2%) were managers and the others were expert specialists. The mean and Sd of job experience were 18.8± 6.5 years. About 90% of persons believed that the principle and values of INPEA model is vary much in political, economic and cultural characteristics of health care organizations. The mean and Sd. of scoring about  fitness to Iran health policies was 4.1±0.8 (of total 5). RADAR scoring card with mean and Sd 3.7±0.8 (of total 5) was recognized as an effective instrument for evaluation in the function of organizations in the health sector of Iran and to determine the strange points of the organization and improvable domains. There were not significant correlations between the mean scores of conception of managers and experts specialists and typing of the studied Universities. Conclusion: INPEA model is a suitable instrument for improvement and promotion of organizations in the health sector of Iran.Keywords: Productivity; Health Care Systems; Organizational Excellence Models 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Productivity
 • Health Care Systems
 • Organizational Excellence Models
 1. Strachan PA. Managing transformational change: The learning organization and team working. team performance management 1996; 2(2): 32-40.
 2. McDonald I, Zairi M, Idris MA. A framework of best practice of TQM transformation based on winners of Baldrige and European Quality Awards. Measuring Business Excellence 2002; 6(3): 20-30.
 3. Karuppusami G, Gandhinathan R. Pareto analysis of critical success factors of total quality management: A literature review and analysis. The TQM Magazine 2006; 18(4): 372-385.
 4. Tummala VM, Tang CL. Strategic quality management, Malcolm Baldrige and European quality awards and ISO 9000 certification: Core concepts and comparative analysis. International Journal of Quality & Reliability Management1996; 13(4): 8-38.
 5. Smith AE, Swinehart KD .Integrated systems design for customer focused health care performance measurement: a strategic service unit approach. International Journal of Health Care Quality Assurance 2001; 14(1): 21-28.
 6. Lin C, Madu CN, Kuei CH. The relative efficiency of quality management practices: A comparison study on quality management practices: A comparison study on American, Japanese and Taiwanese-owned firms in Taiwan. International Journal of Quality & Reliability Management 2004; 21(5): 564-577.
 7. Blendon RJ, Leitman R, Morrison I, Donelan K. Satisfaction with Health Systems In Ten Nations. HEALTH AFFAIRS 1990; 186-192.
 8. Nabitz UW, Klazinga NS. EFQM Approah and the Dutch Quality Award. International Journal of Health care Quality Assurance 1999; 12(2): 65-70.
 9. Curkovic S, Melnyk S, Calantone R. "Validating the Malcolm Baldrige National Quality Award framework through structural equation modeling". International Journal of Production Research 2000; 38 (4): 765-791.
 10. Faraji HR. Quality pioneers. Tadbir 2003; 4(137): 30-33. [In Persian]
 11. - Peters TJ. Waterman RH. In Search of Excellence: Lessons from America’s Best-Run Companie. 1th ed. London: Harper Collins Publishers. 1982.
 12. - JUSE (2010). The Deming Prize. Available, online form URL: http://www.juse.or.jp/e/deming/ind ex.html. Accessed 2011/March/17.
 13. NQI (2007). Canada Awards For Excellence. Available. online form URL: http://www.nqi.ca/caeawards/
 14. NIST (2009). “2009-2010 Criteria for Performance Excellence”. Baldrige National Quality Program. Available, online form URL: http://baldrige.nist.gov/
 15. SAIGLOBAL (2010). 2010 Australian business Excellence Award. Available, online form URL: http://www.sai-global.com/
 16. EFQM (2010). EFQM Excellence Award. Available, online form URL: http://www.efqm.org/.
 17. - Iranian National Productivity and Excellence Award. Available from: URL: http:// WWW.IRANAWARD.ORG. Accessed 2011 Jun 19.
 18. - Iranian National Quality Award. Available from: URL: http:// WWW.INQA.COM. Accessed 2010/Dec/17.
 19. - Mavroidis V, Toliopoulou S, Agoritsas C. “A comparative analysis and review of national quality awards in Europe: Development of critical success factors”. TQM Magazine 2007; 19 (5): 454-467.
 20. - Talwar B. Evolution of ‘Universal Business Excellence Model’ incorporating Vedic Philosophy. Ph.D. Thesis. DOMS. Indian Institute of Technology. Ro orkee. April 2008.
 21. Kanji Gk, Tambi AM. Total validity management in Uk higher education institutions. Total Quality Management 1999; 10(1): 23-27.
 22. Golden Peacock Awards (2007). Available from: URL: http://www.goldenpeacockawards.com/gpnqa.htm. Accessed 2011/Dec/08.
 23. Tan KC, Khoo HH. “Indian society. total quality and the Rajiv Gandhi National Quality Award”. Journal of Management Development 2002; 21(6): 417-26.
 24. JQA (2010). Japan Quality Award. Available from: URL: http://www.jqac.com/WebSite.nsf/NewMainPageE. Accessed 2010/March/23.
 25. Williams R, Bertsch A, Van del wiele A, Van lawarden B, Dale B. self assessment against business excellence models: A critique and perspective ,Total quality management and business excellence 2006; (17) 10: 1287-1300.
 26. Moeller J, Breinlinger RJ, Elser J. Quality Management in German health care- The EFQM Excellence Model. International Journal of Health Care Quality Assurance 2000; 13: 254-258.می 27. Jackson S. Achieving a culture of continuous improvement by adopting the principles of selfassessment and business Excellence. International Journal of Health Care Quality Assurance 1999; 12: 59-64.
 27. Downey-Ennis K, Harrington D. In search of excellence in Irish health care. International Journal of Health Care Quality Assurance 2002; 15: 65-73.
 28. Qamary M, Nasiri Pour AA, Karimi I. The Self- Assessment Results Based on Iran National Quality Award in Central Hospital of Oil Industry 2006. Journal of Health Administration (JHA) 2010; 13(39): 55-64. [In Persian]
 29. Sajjadi H, Hariri M, Karimi S, et al. Self-evaluation of Hospitals and Medical education centers performance under Isfahan University of Medical Sciences using EFQM in 2007. Medical Research 2008; (32)3: 227-31. [In Persian]
 30. Fatehpanah A, Maleki M, Gouhari M. Performance of H N Hospital based on Knowledge Management Criteria According to Health and Education Category of Malcolm Baldrige Model. Health Information Management 2011; 8(4): 587. [In Persian]
 31. Maleki MR, Nasrollahpour Shirvani SD, Motlagh ME, Tofighi S, Kabir MJ, Jafari N. Necessity of Reviewing Common Performance Evaluation Methods in Vice-Chancellery for Health of Universities/Schools of Medical Sciences in Iran Using Excellence Models. Hakim Research Journal 2011; 14(1): 50- 56.
 32. Motlagh, ME, Jafari N, Kabir MJ, Maleki MR, Tofighi S, Nasrollapour Shirvani SD. Results of national project of managerial and organizational infrastructures in health deputy of iran universities of Medical Sciences to implementation of excellence model. Special national workshop. Mazandaran University of Medical Sciences. July 2010. [In Persian]
 33. Nasrollahpour Shirvani SD, Maleki MR, Motlagh ME, Kavosi Z, Tofighi S, Gohari MR. Benchmarking records in the health departments of the Universities of Medical Sciences of Iran in the years 2008-2010. Research journal of Medical Sciences (Medwell Journals) 2011; 5 (3): 161-165.
 34. Ehtemadi M. Utilization from the EFQM model for evaluating the performance of enterprises and public sector organizations and experience of Iran and Britain. Third International Conference on Quality. Tehran. 2002. [In Persian]
 35. Mayer SM, Collier DA. An empirical test of the causal relationships in the Baldrige health care pilot criteria. Journal of operations management 2004; 19(4): 403-429.
 36. Key D, Harrington D. In Search of Excellence in Irish Health Care. International of Journal Health Care Quality Assurance 2002; 15: 65-73.
 37. Badri MA, Selmin H, Alshahr K, Gradon EE, Younis H, Abdulla M. The Baldrige Education criteria for performance Exellence Framwork: Empirical test and validation. International Journal of Quality and Reliability Management 2006; 23(9): 1118-1157.
 38. Djerdjouri M. “National quality and business excellence awards in a developing country: the Fiji National Quality Award”. The TQM Magazine 2004; 16 (2): 120-24.
 39. Tangsanga D, Bunyagidj B, Noisirisuk S. “Country Paper. Thailand” in Calingo. Luis Ma. R.(Ed.), The Quest for Global Competitiveness Through National Quality and Business Excellence Awards. Fiji. Asian Productivity Organization Tokyo. 2002. Sept.18–20.
 40. Eskildsen JK, Kristensen K, Juhl HJ. Trends in EFQM criterion weights; the case of Denmark 1998-2001. Measuring Business Excellence 2002; (6)2: 41-47.
 41. Michalska J. Using the EFQM excellence model to the process assessment. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 2008; 27(3): 1-4.