نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، آمار و ریاضی، مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 دکتری تخصصی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، معاونت فن‌آوری و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بیمارستان سازمانی است که وظایف تأمین و مراقبت‌های کامل بهداشتی (پیشگیری، درمان و بازتوانی) عموم را بر عهده دارد. ضرورت اجرای پاسخ‌گویی در بیمارستان‌ها روز به روز بیش‌تر محسوس می‌شود، به همین منظور این تحقیق به شناسایی پاسخ‌گویی در بیمارستان‌های آموزشی کشور پرداخته است. روش بررسی: مطالعه به روش توصیفی همبستگی بر روی 1034 نفر از پرسنل شاغل و بیماران 5 بیمارستان بزرگ کشور انجام شد. روش گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته بود که شامل 8 بعد (اخلاقی، سیاسی، فرهنگی، عملکردی، ساختاری، مالی، اطلاع‌رسانی، قانونی) و 31 گویه بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های استنباطی (Pearson Correlation و (t-test به‌وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 انجام شد. یافته‌ها: یافته‌ها بیش‌ترین فراوانی را در بین پاسخ‌گویان مربوط به جمعیت زنان دانسته است (564=n نفر، 55/54%).بیش‌ترین و کم‌ترین فراوانی پاسخ‌گویان به ترتیب در سنین 30-20 سال (45/42%) و کم‌تر از 20 سال (67/6) بوده است. بالاترین و پایین‌ترین امتیاز پاسخ‌گویی در بین بیمارستان‌های مورد مطالعه به‌ترتیب (66/0±4) و (63/0±06/3) بود که این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود. یافته‌ها نشان داده است که تأثیر بعد سیاسی در وضعیت پاسخ‌گویی بیمارستان‌های آموزشی منتخب کشور نسبت به سایر ابعاد از میانگین بالاتری برخوردار است. هم‌چنین قوی‌ترین رابطه بین بعد اخلاقی و اطلاع‌رسانی بوده است (001/0>pvalue و 523/0=r) در نهایت وضعیت کلی پاسخ‌گویی بیمارستان‌های آموزشی کشور در حد متوسط به بالا بوده است (63/0±25/3). نتیجه‌گیری: با توجه به وضعیت پاسخ‌گویی در بیمارستان‌های آموزشی کشور که در زمینه‌ی برخی ابعاد از حد مطلوب پایین‌تر بود، برنامه‌ریزی برای تجدید ساختار موجود با دایر نمودن واحد پاسخ‌گویی در بیمارستان‌ها ضروری به نظر می‌رسد. واژه‌های کلیدی: بیمارستان‌های آموزشی؛ پاسخ‌گویی، ایران 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Accountability in Teaching Hospitals: A National Study

نویسندگان [English]

  • Sayed Jamaledin Tabibi 1
  • Amir Ashkan Nasiripour 2
  • Mahmood Reza Gohari 3
  • Mohammad Mahboubi 4

1 Professor, Health Services Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate professor, Health Services Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Associate professor, Statistics and Mathematics, Hospital Management Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Health Care Administration, Vice Chancellor For Research Affairs, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah AND Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Hospital is an organization that is responsible for care and treatment of all people. The requirement of accountability in hospitals is increasingly considered. The purpose of this research is to identify accountability in the teaching hospitals of the country. Methods: The Descriptive- correlation study was performed on 1034 case hospital staff and patients in major Iran’s hospitals. Data Collection was done with a valid and reliable self made questionnaire. The questionnaire had eight dimensions (ethical, political, cultural, operational, structural, financial, informational and legal) and 31 questions. Data analysis was performed by using Pearson Correlation test and t-test by SPSS16.  Results: Results has been shown the most frequent among the female respondents population (n=564) 54.55%. The highest and lowest frequencies of respondents were aged 30-20 years (42.45%) and less than 20 years (6.67). The highest and lowest accountability scores among hospitals was respectively (4 ±0.66) and (3.06±0.63) that this difference was statistically significant. Results showed the influence of political dimension in accountability selected educational hospitals had higher average mean than other dimensions. The strongest relationship was shown between the ethical and information (r=0.523, Pvalue<0.001). Finally the overall situation of accountability in hospitals had a moderate to high mean (3.25 ±0.63). Conclusion: According to the state's accountability in the teaching hospital, this was lower than desirable in some aspects, planning for the restructuring by starting to respond in a hospital emergency department is required. Key words: Hospitals, Teaching; Accountability; Iran 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hospitals, Teaching
  • Accountability
  • Iran