نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: در دنیای رقابتی امروز بیمارستان‌ها در انجام مسؤولیت‌ها و وظایف خطیر خود دائماً نیازمند بهبود عملکرد بوده است و بدین منظور یکی از راهکارهایی که بتوان با به‌کارگیری آن نتایجی چون ارتقای عملکرد را دنبال کرد، مدیریت استعدادها در آن سازمان می‌باشد. این پژوهش با هدف شناسایی رابطه‌ی مدیریت استعداد با عملکرد کارکنان پرستاری بیمارستان‌های شهر کرج انجام گرفته است. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی- همبستگی است که در سال 1390 انجام گرفت. جامعه‌ی آماری پژوهش، پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهید باهنر، شهید مدنی، شهید رجایی و کمالی بود. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ی دو بخشی محقق‌ساخته با 33 سوال در مقیاس لیکرت بود. عملکرد کارکنان نیز از طریق نمره‌ی ارزشیابی سالیانه‌ی کارکنان سنجیده شد. روایی پرسشنامه براساس نظر استادان و صاحب‌نظران تأیید و میزان پایایی آن نیز به روش Cronbach’s Alpha 95 درصد محاسبه گردید. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین کل نمره‌ی ارزشیابی کارکنان 9/81 به دست آمد. میزان مؤلفه‌های جذب، توسعه، نگهداری و مدیریت استعداد پایین از حد متوسط و هم‌چنین میزان مؤلفه‌های انتخاب و به‌کارگیری بالاتر از حد متوسط در بیمارستان‌های مورد مطالعه محاسبه شد. در کل بین مدیریت استعداد و عملکرد کارکنان پرستاری در بیمارستان‌های مورد مطالعه، رابطه‌ی مستقیم و معنی‌دار وجود داشت (22/0=r و 013/0=Pvalue).  نتیجه‌گیری: با توجه به نقش تعیین‌کننده‌ی واحد مدیریت منابع انسانی در پیاده‌سازی مدیریت استعداد سازمان‌ها باید برای موفقیت در پیاده‌سازی مدیریت استعداد نقش مهمی به واحد منابع انسانی داده و مسؤولیت بیش‌تری به آن واگذار شود. هم‌چنین با اهتمام مشترک مدیران و کارکنان پرستاری، می‌توان بیش‌ترین آثار و نتایج مثبت را بر رفتار و عملکرد این کارکنان و به تبع آن بر رفتار و عملکرد بیمارستان، ایجاد نمود. واژه‌های کلیدی: مدیریت استعداد؛ ارزشیابی عملکرد کارکنان؛ بیمارستان‌ها؛ پرستاران 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Talent Management and Nursing Employee Performance in Hospitals of Karaj City

نویسندگان [English]

 • Kamran Haji Nabi 1
 • Pouran Reisi 2
 • Narges Sadat Ojagh 3

1 Assistant Professor, Health Services Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Health Services Management, Faculty of Medical Information and Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 MA Student, Health Services Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: In today's competitive world the responsibilities of hospitals and their critical task needs improvement and one of the strategies that can be followed using the results as a performance upgrade is talent management in the organization. This study examines the relationship between talent management and nursing employee performance in hospitals of Karaj City. Methods: This is a descriptive and correlation study that were in 2011. The study sample was nurses of Kamali, Shahid Madani, Shahid Bahonar and Shahid Rajaie hospitals. Two part questionnaire designed to gather data with 33 questions that were on a Likert scale. Employee performance was measured through annual employee evaluation scores. Validity was confirmed by professor and administrator and reliability was calculated 0.95 by Cronbach's Alpha. Data were analyzed by using SPSS16 software. Results: The total mean score of employees was 81.9. Components of attracting, developing, maintaining of talent management is lower than the average and components of choice and use is higher than average in studied hospitals. Between talent management and nursing employee performance there was significant relationship. (r=0.22, Pvalue=0.013). Conclusion: Considering to crucial role of human resource management in organizations implementing talent management, in order to successfully implement talent management, give the role to human resources department and more responsibilities are emphasis. With cooperation of administrations and nursing staffs can establish the most positive results on the behavior and performance of employees and consequently the behavior and performance of the hospital.Key Words: Talent Management; Employee Performance Appraisal; Hospitals; Nurses 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Talent Management
 • Employee Performance Appraisal
 • Hospitals
 • Nurses
 1. Efati M.A, RafiZadeh A. Performance management with a view to evaluating executiveperformance.First Edition, Tehran: Publications Frmnsh 2008, Pp 3.[In Persian].
 2. Zarei H, Jandagh G.R, Toureh N. Factors of organizational citizenship and its relationship with organizational performance. Journal of Management Culture 2007; 12(4): 63-31. [In Persian].
 3. KakhakiA,GholipourA. Organizational citizenship behavior: a step towards the client organization to improve performance. Journal of Business Research 2008;12(45): 115-45.[In Persian].
 4. Mossadegh Rad A.M. General health services management. Tehran: Cultural Institute of Dibagaran Tehran, 2003. [In Persian].
 5. Yarmohammdian M.H, Yaghobi M, Bahrami S. Identifying indicators of human resources in health sector. Journal of Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services 2007; 32(3): 221-217.[In Persian].
 6. Tajedin M, Moali M. Why talent management?. Journal of Management 2008; No 191:57-66. [In Persian].
 7. Barlow L. Talent development: the new imperative?. Development and Learning in Organizations Journal 2006; 20(3): 6-9.
 8. Maxwell G.A, MacLean S. Talent management in hospitality and tourism in Scotland. International Journal of Contemporary Hospitality Management 2008; 20(7): 820-830.
 9. Cunningham I.Talent management: making it real. Development and Learning in Organizations 2007;21(2): 4.
 10. Busi M, Bititci U.S.Collaborative Performance management: present gaps and future research. International Journal of Productivity and Performance Management 2006; 55(1):7-25.
 11. Hughes J.C, Rog E. Talent management A strategy for improving employee recruitment,retention and engagement with in hospitality organizations. International Journal of Contemporary Hospitality Management 2008; 20(7): 743-757.
 12. Uren L. From talent compliance to talent commitment. Strategic HR Review 2007; 6(3): 32-35.
 13. - Bhatnagar J. Talent management strategy of employee engagement in Indian ITES employees: key to retention. Employee Relations 2007; 29(6): 640-663.
 14. Fegley S. Talent management survey report. Alexandria, VA: Society for Human Resource Management, 2006.
 15. Collings D.G, Mellahi K. Strategic talent management: a review and research agenda. Human Resource Management Review 2009; 19(4): 304-313.
 16. Phillips R, Roper O. A frame work for talent management in real estate. Journal of Corporate Real Estate 2009; 11(1): 7-16.
 17. Sommer R.D. Retaining Intellectual Capital in the 21st Century. Society for Human Resource Management, Alexandria, VA, 2000.
 18. CIPD.TalentManagement, Understanding the Dimensions, CIPD, London, 2006.
 19. Michael E.P. The strategic Importance of Talent Management at the Yale New Health System: key factors and challenges of TM Implementation. Organization Development Journal 2007; 25(2): 207.
 20. Rezaeian A, Soltani F. Introduce a comprehensive model and talent management system to improve the performance of individual employees of the oil industry. Journal of Management and Human Resources in the Oil Industry 2009; 3(8).[In Persian].
 21. Handfield J.H, Michaels E, Axelrod B. Talent management: A critical part of every leader’s job. Ivey Business Journal 2001; 66(2): 53-58.
 22. Akbari A.R, Seyedi S.M. Performance management and its effect on increasing labor productivity. Yademan Journal 2010; 53: 58. [In Persian].
 23. Mir Mojrebian H, Dadbin Sh. Performance Management (Human resource development strategy). Textile Today Journal 2009; 77: 49. [In Persian].
 24. Lebas M.J. Performance measurement and performance management. International Journal Production Economics 1995; 41(1): 23-25.
 25. Bejanmin L. Keeping good people in today’s labor market. Journal of Hosing & Community Development 2003; 60(5): 42-45.