نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، مدیریت اطلاعات سلامت و مربی، مدیریت و فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکترای تخصصی، انفورماتیک پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد و مربی، مدیریت و فن‌آوری اطلاعات سلامت، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی دکترای تخصصی، مدیریت و اقتصاد دارو، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، اقتصاد سلامت، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه:هر ساله مبالغ قابل توجهی از درآمدهای بیمارستان‌ها به‌عنوان کسورات توسط سازمان‌های بیمه‌گر کسر می‌گردند. هدف از این پژوهش شناسایی کسورات اعمال شده توسط سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی و تأمین اجتماعی درصورت حساب‌های ارسالی بیمارستان‌های آموزشی اهواز بود.  روش بررسی: این مطالعه یک بررسی توصیفی مقطعی بود که در سال 1388 انجام شده است. جامعه‌ی پژوهش شامل کلیه‌ی صورت حساب‌های ارسالی پنج بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به سازمان‌های بیمه‌ی خدمات درمانی و تأمین اجتماعی در سال 1387 بود. ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری داده‌ها چک لیستی بود که مطابق با صورت حساب‌های ارسالی به سازمان‌های بیمه، طراحی شده بود. روایی چک لیست با استفاده از نظر کارشناسان تأیید گردید. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 19 مورد تحلیل قرار گرفتند.  یافته‌ها: مجموع کسورات بستری و سرپایی، نسبت به صورت حساب‌های ارسالی سازمان بیمه‌ی خدمات درمانی 62/6 درصد بود. در بیمه‌ی تأمین اجتماعی مجموع کسورات بستری و سرپایی نسبت به صورت حساب‌های ارسالی 9/4 بود و صورت حساب‌های بستری بیش از سرپایی مشمول کسورات شده بودند. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که اگر چه درصد کمی از صورت حساب‌های ارسالی مشمول کسورات می‌گردد ولی همین مقدار کم کسورات نیز بار مالی قابل توجهی را به بیمارستان‌ها تحمیل می‌کند. بنابراین برنامه‌ریزی به منظور کاهش کسورات توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی پیشنهاد می‌گردد. واژه‌های کلیدی: بیمه؛ تأمین اجتماعی؛ خدمات بهداشتی درمانی؛ بیمارستان‌ها 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The survey of deductions applied by Medical Services and Social Security Insurances on patient bills at teaching hospitals affiliated to Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Javad Zarei 1
  • Amir Abbas Azizi 2
  • Khosro Keshavarz 3
  • Elham Seyavashi 4

1 PhD Student, Health Information Management and Lecturer, Management and Health Information Technology, Paramedical School, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

2 PhD Student, Medical Informatics, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad and Lecturer, Management and Health Information Technology Department, Paramedical School, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

3 PhD Student, Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Administration, Health Management and Economics Research Center, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran

4 MA Student, Health Economics, Health Faculty, Jondishapur University of Medical Science, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Every year, the considerable amounts of hospital income are deducted by the insurance organizations as deductions. The aim of this study was to survey the deductions applied by medical services and social security insurances organizations on bills of teaching hospitals affiliated to Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Methods: This is cross-sectional study which was conducted in 2009-2010. All of the bills sent by five teaching hospitals affiliated to Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, to medical services and social security insurance organizations in years 2008-2009 were studied. Instrument for data gathering was checklists designed according to the bills sent to insurance organization. The Checklist validity was confirmed   by expert's opinions. Data analyzed by using descriptive statistics in SPSS software. Results: The total deduction for outpatient and inpatient bills applied by Medical Services Insurance organization was 6.62 %. The total deduction for outpatient and inpatient bills applied by Social Security Insurance was 4.9%. In comparison, the deductions of inpatient hospital bills were more than outpatient hospital bills (6.99% to 3.36%). Conclusion: Results showed that although small percentage of accounts involves deductions but the low amount of this deduction had significant financial imposes to hospitals. Thus, planning to reduce deductions is recommended by the Universities of Medical Sciences. Keywords: Insurance; Social Security; Health Services; Hospitals

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Social Security
  • Health Services
  • Hospitals