نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‏یار، کتابداری و اطلاع ‏رسانی پزشکی، دانشکده‌ی پیراپزشکی و مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع ‏رسانی پزشکی، دانشکده‌ی پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تولید مجلات علمی پزشکی یکی از نماد‏های توسعه‌ی سلامت در هر کشور است. تعداد استنادهای مجله در نمایه‏نامه‏های بین‏المللی جلوه‏ای از اهمیت آن در انتشار دانش سلامت است و در این میان سهم خود- استنادی‏ها‏ چشم‏گیر‏تر است. هدف از مطالعه‌ی حاضر مقایسه‌ی تأثیر خود- استنادی نویسنده در ضریب تأثیر مجله‏های‏ انگلیسی پزشکی ایرانی در پایگاه‏های وبگاه علوم (WoS) و پایگاه‏ استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بوده است. روش بررسی: به روش تحلیل استنادی ١٢ مجله در پایگاه WoS و ٢٦ عنوان در پایگاه ISC در سال‏های ٢٠٠٦ تا ٢٠٠٩ بررسی گردید. ضریب تأثیر از گزارش‏های استنادی نشریات و خود- استنادی‏ نویسنده با جستجو و مشاهده‌ی مستقیم‏ ارجاعات در هر پایگاه ‏گرد‏آوری و به کاربرگه منتقل شد. ضریب تأثیر بدون خود- استنادی محاسبه گردید. ابزار تحلیل داده‏ها نسخه‌ی ٢٠ نرم‏افزار SPSS بود. برای مقایسه‌ی نرخ خود- استنادی‏‏های مجلات مشترک از آزمون Wilcoxon و برای مجلات غیر مشترک از آزمون Mann-Whitney استفاده شد. برای تعیین همبستگی خود- استنادی با ضریب تأثیر در پایگاه WoS از آزمون Pearson و در پایگاه ISC به سبب چولگی داده‏ها از آزمون Spearman استفاده شد. آزمون مقایسه‌ی همبستگی بین دو پایگاه، تحلیل Covariance بود. یافته‏ها: نرخ خود- استنادی نویسنده در دو پایگاه تفاوت معنی‏داری نداشت (٠٥/٠<Pvalue). در پایگاه WoS همبستگی بین خود- استنادی و ضریب تأثیر به سطح معنی‏داری نزدیک بود (٦٩/٠=r ، ٠٦/٠=Pvalue). همبستگی در پایگاه ISC معنی‏دار نشد (٠٦/٠=rsp، ٦٣/٠=Pvalue). بین رابطه‌ی خود- استنادی نویسنده با ضریب تأثیر در دو پایگاه تفاوت معنی‏داری وجود داشت (٠٠١/٠Pvalue<). نتیجه‏گیری: تأثیر خود- استنادی نویسنده در افزایش ضریب تأثیر مجلات حوزه‌ی پزشکی در وبگاه علوم بیش‌تر است. خود- استنادی نویسندگان این حوزه باید کاهش یابد تا تأثیر واقعی مجلات علمی نمایان شود. واژه‏های کلیدی: نشریات؛ استناد؛ ضریب تأثیر مجلات؛ پایگاه‌‌های اطلاعاتی؛ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of Effect of Author Self-Citation on Impact Factor in Iranian English medical journals in WoS and ISC

نویسندگان [English]

  • Seyed Javad Ghazi Mirsaeid 1
  • Nadia Motamedi 2
  • Bagher Pahlavanzadeh 3

1 Assistant Professor, Medical Library and Information Sciences, Faculty of Allied Medicine and Health Information Management Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 MSc, Medical Library and Information Sciences, Faculty of Allied Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 MSc, Biostatistics, Faculty of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The production of Every country`s Medical journals is one of the sign of health development in it. The number of citations in international indexing is a sight of its important in distribution of health information. The rate of self-citations is more been seen. There, the aim of this study had been the comparison of Author self-Citation effect on Impact Factor in Iranian English medical journals in Web of Science (WoS) and Islamic World Science Citation Center (ISC). Methods: By citation analysis, 12 journals in WoS and 26 in ISC were studied from 2006 to 2009. Impact Factors were extracted from JCR, and self-Citaions were obtained by looking of citations in every database and imported to spread sheets. Impact Factor without self-citation recalculated. Data analyzing tool was SPSS software 20 edition. Wilcoxon test was used for comparison of self-citation rates in common journals, and for uncommon journals Mann-whiteny test was used. For correlation test of Author self-citation with IF in WoS Pearson test was used. Because of skewed data in ISC, Spearman test was used. The comparison test of correlation between two databases was Covariance test. Results: There wasn’t any significant deference between Author self-citation rate in two databases (p>0.05). In WoS, the correlation between Author self-citation and Impact Factor was near to meaning surface (p=0.06, r=0.69). The correlation was not meaning in ISC (p>0.05, rsp =0.06). There was significant deferent between the relations of Author self-citation and impact factor in two databases (p<0.001). Conclusion: The effect of Author self-citation in increasing of IF is more significant in WoS. Author self-citation must be decreased to show the really journal´s impact. Key words: Periodicals; Citation; Journal Impact Factor; Databases; Islamic World Science Citation Center

کلیدواژه‌ها [English]

  • Periodicals
  • Citation
  • Journal Impact Factor
  • Databases
  • Islamic World Science Citation Center