نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار، مهندسی صنایع، دانشکده‌ی کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار، مهندسی صنایع، دانشکده ی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،ایران

چکیده

مقدمه: اورژانس محلی برای ارایه‌ی خدمات درمانی به بیماران است که رابطه‌ی نزدیکی برای بهبود و نجات زندگی انسان‌ها دارد. هدف کلی تحقیق استفاده از شبیه‌سازی و جریان بهبود یافته‌ی فرایند درمان، برای ارایه‌ی طراحی مناسبی از فضا، منابع و هزینه‌ها در بخش اورژانس و بهبود شاخص‌های عملکردی آن بوده است.  روش بررسی: این مطالعه از نوع توسعه‌‏ای کاربردی، مقطعی یک ماهه بر روی بیماران اورژانس بیمارستان اراک در سال 1391 انجام شده است و اطلاعات از طریق مشاهده و پرسش‌نامه منطبق بر فرم وزارت بهداشت جمع‌‏آوری شده است. روایی آن از لحاظ محتوا صوری و پایایی آن با Alpha Cronbach برابر 93 درصد تعیین شده است. روش نمونه‌گیری هدفدار، غیر احتمالی بدون نمونه‌‏گیری اولیه به تعداد 7035 نفر می‌باشد. تجزیه وتحلیل داده‌ها با نرم‌افزار Easy Fit و شبیه‌سازی مدل با نرم‌‏افزار Arena انجام شده است. یافته‌ها: در این پژوهش چهار سناریوی مختلف در نرم‌افزار Arena شبیه‌سازی شده ‏است که نتایج آن‌ها به صورت کمی و مقایسه‌‏ای با توجه به شاخص‌های عملکردی ارایه شده ‏است. سناریوی یک به‌عنوان مدل اولیه در نظر گرفته شده است که شاخص هزینه‌ی آن درحدود 44 میلیون واحد پول و درصد رسیدگی در بخش احیا 37 درصد می‌باشد و باتوجه به این یافته‌ها سه سناریوی دیگر طراحی و اجرا شده ‏است. نتیجه‌‏گیری: نتایج پژوهش نشان داد که مدل بهبود یافته نسبت به مدل قبلی اورژانس، سبب طبقه‌‏بندی مناسب جریان کار و بهبود شاخص‌های عملکردی در اورژانس می‌شود. هم‌چنین با تغییر تعداد منابع و تخت‌ها به‌طور مناسب می‌توان ارایه‌ی خدمات به بیماران و نارضایتی‌های آن‌ها را بهبود بخشید. واژه‌های کلیدی: شبیه‌سازی کامپیوتری؛ بخش اورژانس؛ درمان 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation and Improvement Performance Indicators of the Emergency System Using Discrete Event Simulation (Case Study: Arak Imam Khomeini Hospital)

نویسندگان [English]

  • Abbas Maleki 1
  • Seyed Mojtaba Sajadi 2
  • Babak Rezaee 3

1 MSc Student, Industrial Engineering, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Industrial Engineering, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Babak Rezaee, Assistant Professor, Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Introduction: Local emergency ward is designated to provision of treatment services for patients which is closely related to salvaging people’s lives. The main purpose is to apply simulation and improved treatment process procedure for appropriate designation of environment, resources and funds in the emergency ward and improvement of functional indexes.  Methods: This is an applied-developmental study conducted during a one month period in 2012 on the patients referring to the emergency ward of Arak hospital and all the data were gathered through either observations or questionnaires consistent with the format of the Ministry of Healthcare. Both face content validity and stability of data were determined using the 93percent Cronbach's alpha factor. Non-probability purposive sampling is carried out with no prototypes to the number of 70350 case. The data analysis was conducted via Easy Fit software whereas simulation modeling was performed through Arena software. Results: Four different scenarios were simulated in this study using the Arena software, the results of which are presented both quantitatively and comparatively with respect to the functional indexes. The first scenario is considered as the prototype with a cost index of nearly 44 million units of of money and 37 percent care in the resuscitation ward, according to which the other three scenarios were designed and conducted. Conclusion: The results of this research show that the improved model would lead to more appropriate classification of work procedure and improvement of functional indexes in an emergency ward as compared with the previous model. Also, appropriate alteration in the number of resources and beds may improve the provision of services to the patients and resolve their dissatisfactions. Keywords: Computer Simulation; Emergency Department; Treatment

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer Simulation
  • Emergency Department
  • Treatment