نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی، علم اطلاعات و دانش ‏شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هم‌تألیفی وسیع ‏ترین شبکه‌ی اشتراک دانش و دخالت حقیقی پژوهشگران در تولید علم و توسعه‌ی علمی است. هدف از این پژوهش تعیین وضعیت هم‌تألیفی پژوهشگران ایرانی حوزه‌ی سم ‏شناسی در نمایه‌ی استنادی علوم بین سال‌های 1991 تا 2011 بوده است.  روش بررسی: نوع پژوهش کاربردی است و از رویکرد علم ‏سنجی بر پایه‌ی شاخص هم‏ تألیفی استفاده شده است. داده‌ها با مراجعه به پایگاه استنادی موسسه‌ی اطلاعات علمی (ISI: Institute for Scientific Information) و جستجو از طریق نام کشور و حوزه‌ی سم‏ شناسی انجام شد و تعداد 1160 مدرک در بازه‌ی زمانی 1991 تا 2011، جامعه‌ی پژوهش را تشکیل دادند. تحلیل داده ‏ها با استفاده از نرم‌افزارهای Excel و BibExcel انجام شد. یافته‏ ها: بیش‌ترین میزان مشارکت در تولید مدارک دارای 3 نویسنده بوده است و بالاترین ضریب همکاری مربوط به سال 1997 با 75/0 بود که بیش‌ترین مشارکت در این سال در تولید مدارک 3 و 5 نویسنده‏ای بوده است. در کل ضریب همکاری در بازه‌ی زمانی مورد بررسی 61/0 محاسبه شد. هم‌چنین در بین موسسات و مراکز پژوهشی، دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران (با 341 مدرک)، ‌شهید بهشتی (135 مدرک) و جندی ‏شاپور اهواز (105 مدرک) به ترتیب به‌عنوان پرکارترین دانشگاه‌های کشور در تولید مدارک علمی در حوزه‌ی سم‏ شناسی، در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفتند. نتایج در مورد همکاری ‏های بین ‏المللی نیز مشخص شد که پژوهشگران ایرانی حوزه‌ی سم‏ شناسی بیش‌ترین هم‌تألیفی را به ترتیب با پژوهشگران کشورهای کانادا (23 مدرک)، ‌انگلستان (19 مدرک) و ایالات متحده امریکا (19 مدرک) دارند. هم‌چنین محمد عبداللهی با 106 مدرک به‌عنوان پرکارترین نویسنده شناخته شد. نتیجه‌گیری: با توجه به تمایل بالای پژوهشگران ایرانی حوزه‌ی سم ‏شناسی به تولید مدارک علمی با مشارکت پژوهشگران داخل و خارج از کشور، لازم است که بستر لازم برای مشارکت گسترده ‏تر پژوهشگران این حوزه در سطح داخل و خارج از کشور فراهم شود. واژه‌های کلیدی: علم‌سنجی؛ سم‏ شناسی؛ پایگاه‌های اطلاعاتی؛ موسسه‌ی اطلاعات علمی 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Co-authorship of Iranian researchers in the field of Toxicology in Institute for Scientific Information (ISI) during 1991-2011

نویسندگان [English]

  • Zeinab papi 1
  • Fatemeh Nooshinfard 2

1 PhD Student, Knowledge and Information Science, Science and Research Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Knowledge and Information Science, Science and Research Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Co-Authorship is "the most expansion knowledge sharing network" and real intervention of researcher in science production and development. This research has studied co-authorship of Iranian researchers in the field of Toxicology in Science Citation Index (SCI) during 1991 – 2011. Methods: The research was applied and scientometric instrument based on co-authorship indicators. Data gathering was done by referring to ISI (Institute for Scientific Information) databases. The search has been done for name of country and Toxicology field and 1160 documents were retrieved. Data analysis has been done by using Excel and Bib Excel programs. Results: The results showed that Iranians’ collaboration were in the three-authored papers. The highest percentage of collaboration were at 1997 and collaboration coefficient (CC) was 0.75 and in the year the highest collaboration were in the documents with three and five authors. Totally, CC was calculated 0.61 Too, Tehran University of Medical Sciences (341 documents), Shahid Beheshti University of Medical Sciences(135 documents) and Ahwaz Jundishapur University of Medical Sciences(105documents) were the most prolific universities in the field, settled one – three ranking.  In the international level Iranian researchers tended to collaborate with canadian (23documents), UK(19 documents) and USA (19 documetns)researchers. As well as a most prolific writer Mohammad Abdullahi was 106 documents. Conclusion: Considering the high tendency of Iranian researchers in the field of Toxicology in producing scientific documents with national and international researchers, it is necessary to pay more attention to the national and international collaborations. Keywords: Scientometric; Toxicology; Databases; Institute for Scientific Information

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometric
  • Toxicology
  • Databases
  • Institute for Scientific Information