نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: بررسی کمی برونداد علمی به‌ویژه مقالات پژوهشی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پژوهش در تولید علم شناخته می‌شود. یکی از کارآمدترین شیوه‌های بررسی تولیدات علمی استفاده از مطالعات علم‌سنجی با بررسی مقالات نمایه شده در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر است. روش این پژوهش علم‌سنجی و نوع مطالعه کاربردی است و با هدف بررسی روند رشد تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در صدد است تا وضعیت و میزان رشد کمی آن‌ها را مشخص کند. روش بررسی: این مطالعه از نوع علم‌سنجی است که با استفاده از پایگاه استنادی جهان اسلام در آذر ماه 1391 شمسی، اطلاعات آن استخراج و گردآوری شده است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل 222 رکورد از مدارک موجود در این پایگاه اطلاعاتی بوده است که توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پژشکی زاهدان در فاصله‌ی سال‌های 87-1385شمسی منتشر شده است. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و نرم‌افزار آماری استفاده گردید. داده‌ها از پایگاه استنادی جهان اسلام استخراج و تحلیل گردیده است، با توجه به این‌که پایگاه‌های استنادی از روش‌های تأیید شده‌ی جهانی است وهمه‌ی محققان در سراسر دنیا آن را اجرا می‌کنند، ابزار و فنون استانداردی است که نیاز به روایی ندارند. یافته‌ها: بیش‌ترین تعداد مدارک منتشر شده از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در مجلات نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام مربوط به سال 1387 شمسی با تعداد 77 مقاله (68/34 درصد) بود. در مجموع بیش‌ترین تولید مقالات مربوط به دانشکده‌ی پزشکی با تعداد 118 مقاله (33/39 درصد) و از نظر تولیدات علمی در گروه‌های آموزشی، بیش‌ترین تعداد مقالات چاپ شده مربوط به گروه داخلی با تعداد 25 مقاله می‌باشد.  نتیجه‌گیری: تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام رقم قابل قبولی نیست، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در طی سال‌های مورد بررسی، چاپ مقالات اعضای هیأت علمی دانشگاه از روندی صعودی و با رشدی اندک برخوردار بوده است. تعداد مقالات چاپ شده در طی 3 سال از تعداد اعضای هیأت علمی دانشگاه کم‌تر می‌باشد که می‌توان ذکر کرد که تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه در طول این مدت موفق به چاپ مقاله در این پایگاه نشده‌اند. اگر چه روند تولیدات علمی (مقالات) در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از نظر تعداد مقاله رو به رشد بوده اما در بعضی از دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی این روند منفی بوده است. واژه‌های کلیدی: علم‌سنجی؛ تولید علم؛ هیأت علمی؛ پایگاه‌های اطلاعاتی؛ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Proceeding the Growth and Improvement of Articles by Zahedan University of Medical Sciences’ Faculty Members in Islamic World Science Citation Center (ISC)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagher Negahban 1
  • Ibrahim Khashi Jamal Zehi 2

1 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

2 MA Student, Library and Information Science, Islamic Azad University, Kerman Science and Research Branch, Kerman, Iran

چکیده [English]

Introduction: Quantitative evaluation of scientific outcomes, especially research papers is one of the most important indices of research in the production of science. One of the most efficient methods of evaluation of scientific productions is the application of ScientometricsStudiesin articles indexed in major databases.  Research methodlogy in the research, webmetrics and type of study, applied. Purpose of this study is to investigate and study the scientific productions of Zahedan University of Medical Sciences’ Faculty Members in ISC. Methods: This study is adescriptive scientometric survey, whose data are gathered using Islamic World Science Citation Center (ISC). The research sample consisted of 222 records from existing records in this database which are published by researchers of Zahedan University of Medical Sciences form 2006 to 2008. Descriptive statistics and statistical software were used for data analysis. Results: The highest number of documents published form Zahedan University of Medical Sciences in indexed journals in ISC is for 2008 with 77 articles (34.68%). Generally, the highest number of articles belongs to the school of medicine with 118 articles (39.33%) and considering the educational groups, to the internal department with 25 articles. Conclusion: This study show that during the years under investigation, publication of articles by university faculty members had an ascending trend with a low growth. Totally, the scientific productions of researchers of Zahedan University of Medical Sciences in ISC is not an acceptable number, as the number of articles published during 3years is lower than the number of faculty members which shows that some of these faculty members did not succeed to publish any article in this database. Although the trend of scientific production (articles) in Zahedan University of Medical Sciences had been growing in terms of the number of articles, some of schools and departments had no articles published Keywords: Scientometrics; Science Production; Faculty Member; Databases; Islamic World Science Citation Center

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometrics
  • Science Production
  • Faculty Member
  • Databases
  • Islamic World Science Citation Center