نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، جامعه‌شناسی پزشکی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، الهیات، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان، ایران

3 کارشناسی ارشد، مدیریت فرهنگی، دانشکده‌ی علوم تربیتی، دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه:موضوع آموزش به‌طور اعم و آموزش قرآنی به‌طور اخص و تأثیر آن در رفتار سازمانی به منظور کمک به مدیران سازمان‌ها از موضوعات مهم در رشد کیفیت سازمان می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی آموزش قرآنی و رفتار شغلی کارکنان اداره‌ی کل بیمه‌ی خدمات درمانی استان اصفهان صورت گرفته است. این پژوهش به شناسایی تأثیرآموزش قرآنی بر متغیرهای رفتار شغلی شامل متغیرهای رضایت شغلی، مسؤولیت‌پذیری،عدالت محوری، تیم‌ پذیری،کیفیت ‌گرایی و مهارت انسانی پرداخته است. روش بررسی: جامعه‌یث آماری این پژوهش کارکنان اداره کل بیمه‌ی خدمات درمانی استان اصفهان هستند. روش تحقیق آزمایشی و کاربردی بود و جنبه‌ی همبستگی داشت. برای انجام تحقیق و دست‌یابی به اطلاعات مورد نیاز بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 30 نفر به‌عنوان نمونه برای آزمون مستقل و30 نفر برای آزمون شاهد انتخاب شده‌اند. اطلاعات این تحقیق از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شده است و با استفاده ازنرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 19 مورد تحلیل قرار گرفته است. برای پایایی پرسش‌نامه‌ از ضریب Coronbach’s alpha با مقدار73% استفاده شده است. داده‌های حاصل با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی چون فراوانی، میانگین، میانه، واریانس و آزمون T دو نمونه‌ی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که آموزش‌های قرآنی بر شاخص‌های رضایت شغلی با میانگین 3/8، مسؤولیت‌پذیری با میانگین 3/18، عدالت محوری با میانگین 3/22، تیم پذیری با میانگین 8/21، کیفیت گرایی با میانگین 4/21 و مهارت انسانی با میانگین 8/21 بر روی افراد آموزش دیده تأثیرگذار بوده و تفاوت بین گروه‌های آموزش دیده و آموزش ندیده معنادار بود. بنابراین آموزش قرآنی بر رفتار شغلی کارکنان تأثیر مثبت داشته است. نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان می‌دهد که آموزش‌های قرآنی می‌تواند بر رفتارهای سازمانی مانند رضایت شغلی، مسؤولیت‌پذیری، عدالت محوری، تیم پذیری، کیفیت گرایی و مهارت انسانی مؤثر باشد. آموزش می‌تواند به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های تعیین کننده‌ی رفتار در هر جامعه‌ای مورد توجه قرار گیرد، به‌ویژه زمانی‌که آموزش با عقاید، هنجارهای فرد و با فطرت انسانی منطبق باشد. واژه‌های کلیدی: آموزش‌های قرآنی؛ رفتار شغلی؛ رضایت شغلی؛ کارکنان؛ بیمه 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship Between Quran Training and Occupational Behavior: A case study on MSIO staff in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Keyvanara 1
  • Seyed Hossein Vaezi 2
  • Hamid Karimi 3

1 Associate Professor, Social Sciences, Social Determinants of Health Research Center, Faculty of Information and Management, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Assistant professor, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Unit of Khorasgan, Isfahan,

3 MSc Student, Cultural Management, Faculty of Education, Islamic Azad University, Unit of Khorasgan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Training is one of the basic concepts of directing the family and community. Without training, providing the organization’s purposes is impossible. Training assessment at all & Quran Training at exclusive use for effect on occupational behavior help the managers. This study with the aim of assesses relationship between Quran training and occupational behavior was done. In this study variable of occupational behavior included ‘occupational satisfaction’ ‘responsibility’, ‘treatability’, ‘quality-oriented’, ‘justificatory’ and ‘human skills’. Methods: In this research the statistical population is the staff of Isfahan Medical Insurance (MSIO). This research applied experimental method. The randomized sampling carried out to choosing 30 people as control group and 30 experimental group. The data gathers element was questioner, which constructed by researchers. For reliability of Cronbach’s alfa coefficient (α) index is calculated & this index was 73%. The data was analyzed SPSS software.  The statistical tests were used to show data such as tables and frequency and relationship between variables such as T test. Results: Findings show that Quran training had a positive coefficient on variables of occupational satisfaction with average 18/3, responsibility with average 18/3, treatability with average 22/3, quality-oriented with average 22/3, Justification with average 22/3 and human skills with average 21/8. It could conclude that Quran training effects on occupational behaviors Keywords: Quran Training; Occupational Behavior; Job Satisfaction; Personnel; Insurance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran Training
  • Occupational Behavior
  • Job Satisfaction
  • Personnel
  • Insurance