نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران

3 دانشجوی دکترای تخصصی، سلامت در بلایا و فوریت‌ها، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران. ایران

چکیده

مقدمه: منابع انرژی یکی از مهم‌ترین منابع خدمت رسانی در بیمارستان به شمار می‌‌آید. هدف از این پژوهش مقایسه‌ی میزان مصرف انرژی قبل و پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال‌های 1390-1388 بود. روش بررسی: این پژوهش کاربردی از دسته مطالعات تحلیلی- مقطعی است که در سال 1390 انجام شد. جامعه‌ی پژوهش شامل کلیه‌ی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی قزوین(5 بیمارستان) بودند که به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. مراجعه به آمار و اسناد هزینه و مصرف در سال‌های 1390-1388، مبنای جمع‌آوری اطلاعات بوده است. داده‌های به‌دست آمده از طریق ورود به excell و نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 19 با استفاده از آمار توصیفی و آزمون آماری t-student تحلیل شد. یافته‌ها: آزمون t-student نشان داد میانگین مقدار مصرف ماهیانه‌ی آب، برق و گاز در یک‌ سال قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌ها در بیمارستان‌های مورد مطالعه تفاوت معناداری نداشته است (457/0= Pvalue)، (64/0= Pvalue)، (68/0= Pvalue). اما میانگین مبلغ ماهیانه‌ی هر سه در یک سال قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌ها به‌طور معناداری بیش‌تر از قبل بوده است (001/0≥ Pvalue). نتیجه‌گیری: برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در بیمارستان‌ها بهتر است که استانداردهای مصرف در بخش‌های مختلف با توجه به آخرین سطح فن‌آوری و دیگر عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی تعیین و به‌کار گرفته شود. واژه‌های کلیدی: مصرف انرژی؛ هدفمندی یارانه‌ها؛ بیمارستان‌ها

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Energy Consumption Before and After Implementation of Subsidies Targeting Plan in Hospitals of Qazvin University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Saeed Asefzadeh 1
  • Sajjad Golamalipoor 2
  • Golrokh Atighechian 3

1 Professor, Health Care Management, Faculty of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

2 MSc, Health Care Management, Faculty of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran

3 PhD Student, Health in Disaster and Emergencies, Health Management and Economics Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Energy resources are one of the most important sources of service delivery. The goal of this research was to compare energy consumption before and after the implementation of targeted subsidies in Qazvin University of Medical Sciences hospitals in 2009-2011. Method: This was descriptive-analytical study that was performed cross-sectional in 2011. Population of study was Qazvin University of Medical Sciences hospitals. All hospitals have been studied as a census. Cost and consumption statistics, and documents referred to the years 2009-2011, was based on information collection. Data was analyzed through Excel and SPSS software using descriptive statistics and t-student test. Results: t-student test shows that in the hospitals studied, monthly mean of water, electricity and gas consumption in the year before and after the targeted subsidies had no significant difference(p-value=0/457),( p-value=0/64),( p-value=0/68). But the cost monthly mean of each of them before and after the targeted subsidy has been significantly higher than before (p-value ≤0/001). Conclusion: For optimizing energy consumption is better to determine consumption standards in different parts of hospitals according to the latest level of technology and other factors affecting energy consumption and then to be used. Key words: Energy Consumption; Targeted Subsidies; Hospitals

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Consumption
  • Targeted Subsidies
  • Hospitals