نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

5 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

مقدمه: تحقیق و پژوهش بستر اصلی برای درک عمیق و دقیق از حقایق، تفکر و اندیشه است. در این میان پایان­نامه­ها به نوعی کارنامه پژوهشی دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی بشمار می­آیند که عوامل چندی بر کیفیت آنها تاثیرگذارند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی  وضعیت پایان­نامه­های دوره­های تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام گرفت. روش بررسی: این پژوهش به روش پیمایشی- تحلیلی صورت گرفت.  از میان 1729 پایان­نامه موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در بازه زمانی 1365 تا 1390خورشیدی تعداد 315 پایان­نامه بر اساس جدول Morgan پایان­نامه از مقاطع و رشته­های تحصیلی گوناگون با نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب و با استفاده از چک لیستی که روایی آن  توسط پژوهشگران و صاحبنظران بدست آمد، بررسی شدند. داده­ها پس از ورود به نرم­افزار آماری SPSS19 با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمون Chi-square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: پایان­نامه­ها مورد بررسی از نظر عوامل ظاهری مانند وجود و یا عدم وجود چکیده، استنادات، تعداد صفحات و ... دارای نقص جدی هستند. 69.5 درصد از پایان­نامه­ها از روش­های پیمایشی و 22 درصد از روش­های تجربی و 8.5 درصد از روش مروری استفاده کرده­اند. همچنین 77 درصد از پایان­نامه­ها غیربالینی و مابقی بالینی هستند. رابطه معناداری بین انواع روش­های تحقیق مورد استفاده در پایان­نامه­ها و متغیرهای بازه­های زمانی( 1365-1374 بازه 1375- 1384 و بازه 1385- 1390 شمسی)، رشته­های تحصیلی، مقاطع تحصیلی و عامل جنس وجود دارد. نتیجه گیری: متغیرهای چندی بر روی کیفیت پایان­نامه­های دانشگاهی اثرگذار هستند. نظارت بر فرآیند انجام پایان­نامه­ها از ابتدای انتخاب موضوع تا ارائه نهایی از سوی مسئولین جهت کنترل متغیرهای تاثیرگذار لازم و ضروری است. همچنین با توجه به تفاوت­های بین روش­های تحقیق پایان­نامه­ها بر اساس رشته­ها و مقاطع تحصیلی تدوین دستورالعمل­ها و راهنماها جهت سوق موضوعات و نتایج پایان­نامه­ها به نیازهای جامعه لازم و ضروری به نظر می­­رسد. واژه­های کلیدی: پایان­نامه­ های دانشگاهی؛ روش­ های تحقیق؛ دانشگاه ها

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing of Urmia University of Medical Sciences Post Graduate Dissertations

نویسندگان [English]

  • Abbas Doulani 1
  • Kobra Taram 2
  • Nadjla Hariri 3
  • Hafez Mohammadhassanzadeh 4
  • Haydar Esmaeili 5

1 PhD Student, Knowledge And Information Sciences, Urmia University of Medical Sciences, Urmia. Iran

2 MSc, Knowledge And Information Sciences, Tehran Payamnoor University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Knowledge and Information Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 MSc, Medical Library and Information Sciences, Cardiovascular Research center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

5 MSc, Knowledge And Information Sciences, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

Introduction: research is main platform to deep and comprehensive understanding of facts and thought. Dissertations are as research résumé for universities and research centers, which some factors affect on their qualities. In the research detection of status of oroomiye University of medical sciences dissertations. Methods: the research done with survey and analytic method. 315 dissertation, select in base of Morgan table as sample among 1729 dissertation, with various degree and majors by stratified random sampling method that assess with checklist made by the researchers for validity. Data import to SPSS19 software and analysis by descriptive statistics and Chi-square formula. Results: the dissertations have serious defects in appearance factors for example in abstract, citations, page rank and etc. 69.5 percent of the dissertations used survey methods and 22 percent used experimental methods and 8.5 percent used review methods. Also 77 percent of dissertations are clinical and the remaining is nonclinical. Variables such as time spans (1365-1374 and 1375-1384 and 1385-1390), majors, degrees and sex affect on the research methods. Conclusion: some variables affect on universities dissertations quality. Supervision by dissertation responsible process, from subject selecting stage until final delivery, to controlling effected variables is necessary.  Also in base of values of significant between methodologies of the dissertations V.S fields and degrees of graduates; it is necessary to making some guides and handbooks to driving the dissertation subjects and results to the society needs.  Keywords: Academic Dissertation; Research Methods; Universities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Dissertation
  • Research Methods
  • Universities