نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان، ایران

2 دکتری حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه پیام نور فریدونشهر ، استان اصفهان،اصفهان، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی ، دانشگاه قم ، ایران.

4 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشیار ، کتابداری و اطلاع رسانی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 دانشجوی کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

 مقدمه:امروزه مدیریت دانش در کتابخانه ها ومراکز اطلاع رسانی کاربرد موثری پیدا کرده و موجب تغییراتی در شکل و عملکرد آنها نیز شده است به هر اندازه که در کتابخانه ها از عوامل و فرایندهای مدیریت دانش بیشتر استفاده شود نتایج مطلوبتری در ارائه خدمات اطلاعاتی فراهم می شود.هدف این پژوهش بررسی میزان استقرار عوامل مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد. روش بررسی:این پژوهش یک مطالعه پیمایشی از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (82 نفر) و روش نمونه‌گیری به شیوه سرشماری بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه ی استاندارد Pasture بودکه روایی آن با استفاده از روایی صوری و پایایی آن با استفاده از محاسبه ضریب Cronbach Alpha(97/0 =r­) تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss18و در دوسطح آمار توصیفی و استنباطی(،آزمون T و آزمون F) صورت گرفت.  یافته ها:نتایج به دست آمده نشان داد که در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هر شش مولفه مدیریت دانش(سیاستها و راهبردها،سیستم های رهبری، سیستم تشویق و پاداش دهی، سیستم خلق و تحصیل دانش، سیستم آموزش و سیستم ارتباطی مدیریت دانش) ، کمتر از سطح متوسط بوده است و در خصوص مولفه های سیاستها و راهبردها ، سیستم های رهبری و سیستم های تشویق و پاداش دهی مدیریت دانش بر حسب مدرک تحصیلی در سطح معنادار بوده است، اما در خصوص سایر مولفه ها بر حسب سابقه خدمت و سن پاسخگویان معنادار نبوده است.  نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش بنظر می رسد بکارگیری مؤلفه های مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بنا بر دلایلی از جمله عدم وجود دستورالعملها و خط مشی های مدون و حمایت مسئولین، به صورت غیر علمی می باشد. بنابراین مدیریت و رهبری در کتابخانه ها بهتر است به گونه ای باشد که عوامل ایجاد کننده مدیریت دانش در بین همه کارکنان کتابخانه ها پذیرفته شود. واژه‌های کلیدی:مدیریت دانش؛ کتابخانه های دانشگاهی؛ دانشگاه ها. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study for Implementing Knowledge Management Factors in the Libraries of Isfahan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Bahareh Gholami 1
  • Hosein Abedi Madiseh 2
  • Banafsheh Gholami 3
  • Shahin Mojiri 4
  • Hassan Ashrafi Rizi 5
  • Niloufar Hodhodinezhad 6

1 MA, Education management.Khorasgan Azad University, Isfahan, Iran

2 Professional Phd, Fereidounshahr Payamenoor university, Isfahan, Iran

3 MA student,library and information Science,Qom university,Qom,Iran

4 MA, Library & Information Sciences, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

5 Assistant Professor, Library and Information Sciences, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciencess, Isfahan, Iran

6 MS student, Medical library and information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Today, knowledge management in libraries and information centers has found effective use that led to changes in their form and function. Whatever libraries use of knowledge management processes it provides favorable results in delivering information services.The objective of this study was to determine the establishment of Knowledge Management in the libraries of Isfahan University of Medical Sciences.Method: This survey was an operational study. Population was all librarians (82 person) employed in Isfahan University of Medical Sciences. Data collection was performed with the Pasture questionnaire. Alpha Cronbach was 0/97. Collected data analyzed by SPSS 18in two levels of descriptive and inferential statistics (T-test, F- test).Results: findings show policy and strategy, systems leadership, encouragement and reward systems, education systems and knowledge creation, knowledge management systems, training and communication systemThe results showed that all six components of the knowledge management in MUI Libraries were below average. Conclusion: According to research findings, establishment of KM elements such as: lack of guidelines and policies and statutory authority supporting is in non-academic way in MUI libraries. So it is better that management and leadership in libraries led to acceptation KM elements among librarians. Key words: Knowledge Management; Academic Libraries; Universities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Academic Libraries
  • Universities