نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی،دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

 مقدمه:بر این اساس که علم ازجهت چهارچوب جغرافیایی وزبانی قابل مرزبندی نیست وتبادلات علمی پژوهشگر را در دستیابی به یافته های جدیدتر یاری می رساند، هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان استناد به مقالات اعضای هیأت علمی دانشکده های داروسازی تیپ یک علوم پزشکی ایران در کتب درسی بین المللی بوده است. روش بررسی: روش پژوهش حاضر تحلیل استنادی بوده است که با استفاده از فنون علم سنجی انجام گرفته است. جامعه مورد پژوهش کتاب های مرجع نمایه شده در سایت آمازون بوده است که تاریخ انتشار آنها بین سالهای 2000 الی 2011 می باشد و شامل 372 عنوان کتاب بود. فهرست منابع این کتابها از نظر استناد به تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز مورد مطالعه قرار گرفته است. ابزار گردآوری داده ها قسمت جستجوی کتاب از موتور جستجوی گوگل بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها در راستای نیل به اهداف پژوهش آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و برای آزمون فرضیه ها از آزمون کی- دو استفاده گردید. سطح معنی داری 5% در نظر گرفته شد و برای تحلیل داده ها، نرم افزار آماری علوم اجتماعی (SPSS) ویرایش 18 و صفحه گستر اکسل ویرایش 2010 استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان دهنده روند رشد صعودی استنادات طی سالهای اخیر بوده که در این میان، بیشترین و کمترین میزان استنادات به ترتیب متعلق به دانشکده داروسازی دانشگاه های علوم پزشکی تهران( 19/37) درصد و اهواز (03/1) درصد بوده اند. بیشترین و کمترین نوع مقلات مورد استناد مربوط به مقالات اصیل (6/89) درصد و گزارش موردی(0) درصد بوده است. بیشتر مقالاتی که به آنها استناد شده با همکاری بیش از سه نویسنده (96/89) درصد تألیف شده است.  نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاکی از آن است که میزان همکاری علمی عامل تأثیر گذاری در بالابردن کیفیت مقاله و همچنین میزان استنادات در سطح بین المللی است.واژه های کلیدی: تحلیل؛ استناد؛ کتاب های مرجع؛ دانشکده های داروسازی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Citation analysis of textbooks at amazon web site in terms of citing articles produced by faculty members of schools of pharmacy in medical sciences universities

نویسندگان [English]

  • Nadjla Hariri 1
  • Negar Firoozi 2

1 Associate Professor, Knowledge and Information Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 MA, Library and Information Sciences, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Based on the fact that knowledge is not limited and scientific Exchanges help researchers to pursuit of new findings, this study aimed to determine citation rates of medical articles and books by faculty members of schools of Pharmacy in type 1 Universities of Medical Sciences in Iran, in text books at Amazon website, during 2000 to 2011. Method: This study was done using Citation analysis, a method performed by Scientometrics techniques. The study Population included 372 Text books indexed on Amazon website that have been published between 2000 to 2011.These books reference have been studied due to the citation to the scientific production of faculty members of school of pharmacy of Iranian universities type 1. Google Book search, a part of the Google search engine, was used as the data collection tool. Data analysis was done using (SPSS), version 18 Results: Citations to medical articles by schools of Pharmacy in type 1 Universities of Medical Sciences during the study period had an ascending trend, in which Tehran school of pharmacy (37.19) percent and Ahvaz school of pharmacy (1.03) percent had the highest and lowest growth, respectively. Most cited articles were original papers (89.6) percent and case reports ranked last with zero percent.Most cited articles were written by three authors (89.96) percent. Conclusion: The findings suggest that cooperation is the factor influencing to level of quality scientific papers and citations at the international level.Keywords: Analysis; Citation; Reference Books; Schools, Pharmacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis
  • Citation
  • Reference Books
  • Schools, Pharmacy