نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، اقتصاد سلامت ، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، علم اقتصاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

4 مربی، مدیریت آموزشی،آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

5 کارشناس ارشد، توسعه ی برنامه ریزی اقتصادی دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

چکیده یکی از اهداف تدابیر مراقبت­های بهداشتی و درمانی و برنامه­های مربوط به آن­ها، ارتقاء و بهبود شرایط زندگی است. مناسب­ترین هدف برای خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی یکسان مردم به خدمات ذی­ربط می باشد. یکی از موانع دسترسی، بالا بودن هزینه­های خدمات درمانی و بار مالی این هزینه­ها بر دوش خانوار است. نگرانی در مورد افزایش هزینه­های مراقبت­های بهداشتی و درمانی و پیدا کردن راه حل برای رفع آن باعث شده است که سیاست­گذاران توجه وافری به یک سیستم تأمین مالی ملی برای کاهش بار مالی خانوار­ها متمرکز کنند. این پژوهش تاثیر هریک از عوامل تعیین­کننده پرداختی از جیب را با استفاده از مدل گسسته دو مرحله­ای هکمن بررسی کرده است. برای این منظور داده‌ها به روش میدانی و پرسشنامه­ای می­باشد نمونه مورد مطالعه شامل312 بیمار بستری در بیمارستان­های شهر تبریز است. نتایج نشان داد که درآمد، سن، خصوصی بودن بیمارستان، دارای بیماری زمینه­ای بودن، روستایی بودن تأثیر مثبت و دارا بودن بیمه تأثیر منفی بر میزان هزینه­های پرداختی از جیب دارند و خصوصی بودن بیمارستان، دارای بیماری زمینه­ای بودن، تأثیر مثبت و معنی­دار و بومی بودن بیمار و نوع پذیرش تأثیر منفی و معنی­داری بر احتمال وجود OOP دارند. علی­رغم بی­معنی بودن متغیر­های سن و درآمد به دلیل بالا بودن t آن­ها در مدل باقی می­مانند که تأثیر هر دو بر احتمال وجود OOP مثبت می­باشد.کلید واژه : هزینه ها؛ ترخیص بیمار؛ بیماران؛ بیمه.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors influencing the out -of-pocket payments by patients in the hospital in Tabriz-Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Panahi 1
  • Firooz Falahi 2
  • Parviz Mohammadzadeh 2
  • Ali Janati 3
  • Mohammad Reza Narimani 4
  • Laleh Sabaghizadeh 5

1 Assistant Professor, Health Economics, Tabriz University, Tabriz, Iran

2 Associate Professor, Economic, Tabriz University, Tabriz, Iran

3 Assistant Professor, Health Services Management, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

4 Lecturer, Educational Management, Medical Education Department, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

5 MSc, Economics Planning Management, Business Management and Economics, Tabriz University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Introduction:The most important goals of the health and cure services are promotion of life quality and equal access of all the people to aforementioned services. Higher health care costs and its financial pressures upon households' shoulders is one of the barriers of equal access to these services that policy-makers and academics have concerned about these rising costs.Methods and material: Using Heckman 2 stages model this research attempts to find out the effects of the factors cause to the out of pocket payment. The data is collected through a questionnaire.To do so, a sample of 312 patients admitted to hospitals in the city of Tabriz has been surveyed. Results:The results indicate that, income, age, being in private hospital, ruraland having an underlying diseasehave positive impact on the out of pocket cost. Also it found that, being in a private hospitals and having an underlying disease significantly have positive effect (due to greater than 2 t-statistic), and being a local patient and also type of admission, have significant negative impact on out of pocketConclusion:Income, age, being a private hospital, rural and has an underlying disease has positive impact on the out of pocket cost. So the government extending the insurance coverage for People and do the appropriate action forReduce direct payments out of pocket in the elderly and non-native Persons.Key words: Costs; Patient Discharge;Patients; Insurance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Costs
  • Patient Discharge
  • Patients
  • Insurance