نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: در نقشه سلامت جمهوری اسلامی ایران در برنامه پنجم توسعه، بر افزایش بهره وری کل عوامل (سرمایه، انرژی، مواد اولیه، و نیروی انسانی) در بخش سلامت تاکید شده. این تحقیق با مبنا قراردادن عملکرد استان‏ها در بخش بهداشت و سلامت، به شناسایی نقش متغیرهای کلان سلامت در کارایی استان‏ها در سطح روستا پرداخته است. روش بررسی: این تحقیق با روش تحلیلی و در بین تمامی استان‏های کشور و در طول سال‏های 79 تا 86 انجام گرفته است. آمارها از مستندات رسمی کشور استخراج شده و در این راستا از سه شاخص ورودی و پنج شاخص خروجی و مدل ریاضی تحلیل پوششی داده‏ها و تحلیل تشخیصی استفاده شده‏است. روایی کلیت تحقیق بر اساس پوشش دادن هدف توسط شاخص‏ها، توسط کارشناسان امر تایید گردید. نرم افزارهای مورد استفاده DEA master1 و spss 19 بوده‏اند. یافته‌ها: بررسی‌ها نشان داد 9 استان کارا وجود دارند که تهران و مازندارن با کسب ارقام کارایی 295 و 174در صدر و کردستان و سیستان با کسب ارقام 67 و 60 در قعر رتبه کارایی قرار دارند. از روش تحلیل حساسیت و تحلیل تشخیصی چندگانه شاخص "میانگین سرانه تعداد خانه‏های بهداشت و مراکز درمانی روستایی" با 24 بار حساسیت و 5/ ضریب تاثیر موثرترین شاخص از میان هشت شاخص کلان مورد بررسی معرفی شد. نتیجه‌گیری: در مجموع مشخص شد در شرایط حال حاضر کشور و در زمینه مدیریت سلامت روستایی، اهمیت ورودی‏ها یا همان زیرساخت‏های بهداشتی بیشتر است و در مورد خروجی‏ها، شاخص‏های عملکردی در حال حاضر از اهمیت بیشتری نسبت به شاخص‏های بهداشتی برخوردارند. نوآوری خاص مقاله در استفاده از شاخص « میانگین هزینه بهداشتی و درمانی خانوار روستایی تهیه شده از طریق دولت و به صورت رایگان» می‏باشد که البته در مورد اهمیت و تاثیر این شاخص، بین دو روش انتخابی تفاوت‏های عمده‏ای وجود دارد. واژه‌های کلیدی: کارایی؛ بهداشت روستایی؛ تحلیل پوششی داده‏ ها 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of macro health indicators in efficiency of health and hygiene management in rural sector of country's provinces

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Jalalvandi
  • Sara Shamsollahi
  • Ghasem Zarei Gharkanlu

چکیده [English]

Introduction: In the health map of Iran in the fifth development plan, the increasing in productivity of main factors (capital, energy, raw material and labor) has been emphasized. This research, based on performance of provinces in Hygiene and health sector, investigated the role of macro variables of health in efficiency of provinces in the rural sector. Methods: This study has been done with descriptive- analytical method, among all provinces of Iran, and between the years 2000- 2007. Statistics are derived from official documents and in this regard, three input and five output indicators, mathematical model of data envelopment analysis and Diagnostic analysis are used. The validity of study was approved by the expert. Also, two software, DEA master1 and SPSS were used in this research. Results: This study showed that there are 9 efficient provinces, Tehran and Mazandaran are in the top (with efficiency figures of 295 and 174), and Kurdistan and Sistan are in the bottom of ranking list (with efficiency figure of 67 and 60). With using Sensitivity analysis and multiple diagnostic analyses, the most effective indicator was "Average per capita number of home health and rural health centers"(with 24 times sensitivity and effect coefficient of 0/5). Conclusion: Overall, it was determined that in the field of management of rural health and in the current conditions of the country, the importance of input indicators or the public health infrastructure are more than other factors. It also determined that in output indicators, performance indicators are currently more important than the health indicators. The particular innovation of this article is using "The average health and hygiene's cost of n rural household, provided by government and free of charge" indicator. Of course, about the importance and impact of this indicator, there are major differences between two methods, which are used. Keywords: Efficiency; Rural Health; Data Envelopment Analysis

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Rural Health
  • Data Envelopment Analysis